Product Groen, natuur en landschap

Omschrijving

Dit product richt zich op de ruimtelijke kwaliteit van groen, natuur en landschap en op de onderlinge samenhang binnen de hoofdgroenstructuur in en om de stad.
Het product is gericht op hoofddoelstelling ‘’versterken groene en blauwe allure’’:
Wij versterken de groene en blauwe allure van nijmegen en betrekken de burgers hierbij.
Het product kent de volgende deelproducten:
60550-bossen en natuurterreinen, waarin met name opbrengsten bosbeheer (subsidies plus houtverkoop)
60551-beleidsontwikkeling, waarin met name de gemeentelijke apparaatskosten voor beleidsadvies
60552-onderhoud bossen, waarin met name kosten voor bos- en natuurbeheer
60853-grootschalig groen, waarin met name kosten voor groenprojecten (herinrichting/aanleg groen)

Financieel overzicht

Groen, natuur en landschap
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

60550 Beh. bossen en natuurterreinen WOO

1.369

1.341

1.341

60551 Beleidsontwikkeling

202

202

196

6

60552 Onderhoud bossen

133

133

167

-35

60853 Grootschalig groen

452

452

449

4

Totaal lasten product

2.156

2.128

2.153

-25

Financiele baten per product

60550 Beh. bossen en natuurterreinen WOO

-53

-53

-59

7

60552 Onderhoud bossen

-20

20

60923 Mut. res. PG Groen,nat. en landschap

-1.000

-1.000

-1.000

Totaal baten product

-1.053

-1.053

-1.079

27

Totaal Groen, natuur en landschap

1.104

1.076

1.074

2

Toelichting financiën