Product Lucht

Omschrijving

Door Europese regelgeving is de laatste jaren de luchtkwaliteit sterk in de belangstelling komen te staan. Ook in Nijmegen is het niet eenvoudig om aan de gezondheidsnormen te voldoen. In ons luchtplan zetten we vooral in op schoner brandstoffen en doorstroming . Wij voeren wettelijke taken uit , voeren luchtonderzoeken uit en stellen zonodig kaders ten aanzien van ruimtelijke ontwikkelingen, woningbouw, verkeersplannen, milieuvergunningen voor bedrijven. We geven uitvoering aan het gemeentelijke Uitvoeringsprogramma Luchtkwaliteit 2010-2014. Ontwikkelingen ten aanzien van de wet Luchtkwaliteit: de wet maakt een onderscheid tussen grote projecten (in betekende mate) en kleinere projecten. De nadelige effecten van de grote bouwprojecten moeten worden gecompenseerd door lokale luchtmaatregelen. De nadelige effecten van de kleinere projecten moeten worden gecompenseerd door landelijke luchtmaatregelen zoals schonere motoren. Alle lokale en nationale maatregelen zijn verwerkt in een programma bij de Wet Luchtkwaliteit. Kleinere bouwprojecten (niet in betekende mate projecten) hoeven niet meer te worden getoetst aan Europese normen. In Nijmegen zijn de Waalsprong, Waalfront en Stadsbrug aangemeld als grote projecten in het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

Financieel overzicht

Lucht
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

60531 Luchtkwaliteit ISV

347

110

101

9

60532 Luchtvoorschriften industrie en bedr

42

42

30

12

60533 Luchtvoorschr. RO, verkeer en wonen

63

63

71

-8

60534 Bestuursadvisering lucht

38

38

88

-50

61071 Handhaving en klachten lucht

8

8

6

2

E000190 E-projecten Lucht

243

553

396

157

E000216 E-projecten Lucht (compensabel)

15

65

79

-15

Totaal lasten product

756

879

771

109

Financiele baten per product

60531 Luchtkwaliteit ISV

-157

-17

-17

60533 Luchtvoorschr. RO, verkeer en wonen

-5

E000190 E-projecten Lucht

-243

-553

-385

-168

E000216 E-projecten Lucht (compensabel)

-15

-65

-94

30

Totaal baten product

-415

-635

-502

-138

Totaal Lucht

342

245

269

-30

Toelichting financiën