Product Milieubeheer Bedrijven

Omschrijving

De Wet milieubeheer bepaalt dat de gemeente verantwoordelijk is voor het reguleren van de milieubelasting van bedrijven. We verlenen omgevingsvergunningen met de activiteit milieu aan bedrijven en we zorgen dat de bedrijven alle milieuvoorschriften goed naleven door het uitvoeren van frequente inspecties. We doen dit vanuit de nieuwe (integrale) afdeling Omgevingskwaliteit en werken hierbij samen met andere afdelingen binnen de gemeente en met handhavingspartners.
Daarnaast stellen we zo nodig beleidsregels vast. We behandelen milieuklachten van bewoners en informeren burgers en andere belanghebbenden zo goed mogelijk over onze activiteiten, conform de uitgangspunten van het Verdrag van Aarhus. We leveren milieuadviezen voor de ontwikkeling van bestemmingsplannen.
Door de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo; ‘omgevingsvergunning’) willen we de vergunningverlening en handhaving steeds verbeteren, klantgerichter en efficiënter werken en de administratieve lasten voor burgers en bedrijven verminderen. Zo zijn onder meer de milieuvergunning, bouwvergunning en andere vergunningen omgevormd tot één omgevingsvergunning. De Wabo is in werking sinds 1 oktober 2010. Organisatorisch zijn de afdeling Bouwen en bureau Bedrijven samengevoegd tot een nieuwe afdeling Omgevingskwaliteit. Zo wordt de integraliteit van het geleverde product beter geborgd.

Financieel overzicht

Milieubeheer Bedrijven
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

60508 Handhaving

1.441

1.793

1.767

26

60514 Vergunningverlening

83

76

15

61

Totaal lasten product

1.523

1.869

1.781

87

Financiele baten per product

60508 Handhaving

-21

21

Totaal baten product

-21

21

Totaal Milieubeheer Bedrijven

1.523

1.869

1.761

108

Toelichting financiën