Product Klimaat

Omschrijving

De klimaatverandering en combinatie met de eindigheid van fossiele brandstoffen en de daarmee samenhangende prijsstijgingen is een zeer actueel maatschappelijk thema. Maatregelen om de energievoorziening verregaand te verduurzamen zijn nodig. Daarnaast ligt er een grote opgave om energie te besparen. De hoofddoelstelling is om in 2045 een energieneutrale stad te zijn. Dat kan worden bereikt door 50% energie te besparen en 50% energie duurzaam op te wekken.
Dit product geeft invulling aan deze opgaven. Enerzijds door het opstellen van beleidskaders, door te adviseren bij de realisatie van grote projecten, door bewustwordingscampagnes te voeren, actief de samenwerking met het maatschappelijk veld te zoeken, projecten aan te jagen en te faciliteren etc.

Financieel overzicht

Klimaat
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

60494 Beleidsimpl. wet- en regelgeving

45

45

82

-37

60499 Uitvoering bedrijfsprocessen

266

139

111

28

60538 Uitvoering duurzaamheidsbeleid

306

306

267

39

60548 Uitvoering Klimaatplan

338

462

535

-73

60549 Uitvoering overig energiebeleid

985

1.031

813

217

60992 Klimaatprojecten ISV

8

6

2

E000188 E-projecten Milieu algemeen

167

167

66

101

E000191 E-projecten Energie

186

86

160

-74

E000212 E-projecten Milieu algemeen (compens

23

-23

E000218 E-projecten Energie (compensabel)

555

430

383

47

Totaal lasten product

2.848

2.674

2.446

228

Financiele baten per product

60538 Uitvoering duurzaamheidsbeleid

-1

60549 Uitvoering overig energiebeleid

-114

-160

-165

5

E000188 E-projecten Milieu algemeen

-167

-167

-38

-129

E000191 E-projecten Energie

-186

-86

-160

74

E000212 E-projecten Milieu algemeen (compens

-23

23

E000218 E-projecten Energie (compensabel)

-555

-430

-384

-46

Totaal baten product

-1.022

-843

-771

-72

Totaal Klimaat

1.826

1.831

1.675

156

Toelichting financiën