Product Doelgroepen

Omschrijving

Het woonbeleid richt zich op alle huidige en toekomstige inwoners van Nijmegen. In de
Woonvisie hebben we daarbinnen een aantal doelgroepen een heldere prioriteit in ons beleid gegeven. De reden hiervoor is dat zij zonder extra aandacht en inspanningen van gemeente en woningbeheerders niet of onvoldoende hun woonwens kunnen realiseren. Drie groepen zijn met name genoemd: ouderen en mensen met een functiebeperking, jongeren/studenten en kwetsbare groepen.
De groep ouderen en mensen met een functiebeperking zal in de toekomst in omvang toenemen door de vergrijzing. Bovendien zal er de komende periode sprake zijn van extramuralisering door zorginstellingen. Daar moeten we op anticiperen door meer woningen in combinatie met zorg te bouwen. Voor Nijmegen als universiteitsstad is goede en voldoende studentenhuisvesting van belang. Door groei van studentenaantallen ontstaan er nieuwe tekorten als we niets doen. Samen met de onderwijsinstellingen en de SSHN geven we prioriteit aan het realiseren van extra aanbod voor studenten. Maar ook voor jongeren is meer woonruimte nodig. Geschikt en voldoende aanbod voor een aantal specifieke doelgroepen in het souterrain van de woningmarkt is een derde prioriteit. Het gaat hier om een breed scala aan groepen waaronder dak- en thuislozen, zwerfjongeren, (ex) psychiatrische patiënten, asielzoekers en zorgmijders. Dit onderdeel heeft een sterke relatie met het programma maatschappelijke opvang. Via de woonruimteverdeling en afspraken met de woningcorporaties zorgen we dat deze groepen voldoende aan bod komen op de woningmarkt.

Financieel overzicht

Doelgroepen
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

60237 Beleidsontwikkeling

119

-119

60286 Woonconsulent Stichting Enserve

61149 Uren uitvoering starterslening

3

3

35

-32

61150 Bewonersondersteuning

47

47

31

16

61155 Uren monitoring

2

2

2

61157 Uren onderzoek doelgroepen

2

2

2

61160 Uren uitvoering regeling teogankel

2

2

7

-5

Totaal lasten product

55

55

195

-140

Totaal Doelgroepen

55

55

195

-140

Toelichting financiën