Product Woningbouwbeleid en herstructurering

Omschrijving

Onze stad zal de komende jaren groeien in bevolkingsaantal. Dit blijkt uit alle demografische prognoses. De woningvraag die hier mee samenhangt moet de komende de jaren worden ingevuld. Dit vereist een gedifferentieerd woningbouwprogramma in de stad. Tegelijkertijd is er sprake van een aanhoudende crisis op de woningmarkt. Die uit zich vooral in prijsdaling en teruglopende productie op de koopmarkt. De situatie op de markt voor goedkope huurwoningen is nog steeds gespannen. Begin 2012 hebben we met de nota “Stedelijke herprogrammering woningbouw” de koers geactualiseerd en afgestemd op de huidige marktomstandigheden. De opgave om goedkope huurwoningen te bouwen, en zo iets te doen aan de lange wachttijden voor woningzoekenden, blijft onverminderd actueel. Het tekort is becijferd op ruim 3.500 goedkope huurwoningen tussen 2010 en 2020 (inclusief de compensatie voor sloop en verkoop). Een deel van die opgave slaat neer in de herstructurering. De afgelopen jaren is een flinke kwaliteitsimpuls gegeven in delen van de bestaande woningvoorraad. Deze herstructurering in het Waterkwartier, de Wolfskuil, het Willemskwartier en Hatert komt nu in een eindfase. De komende periode wordt het kanaal overgestoken en komen delen van Dukenburg aan de beurt. De herstructureringsopgave verschuift zo naar het westen en volgt de bouwhistorie van de stad. Het realiseren van meer woningen in combinatie met zorg is daarbij een belangrijk punt. Ondanks de crisis zal de bouw van (goedkope) huurwoningen, waar nog steeds grote vraag naar is, nog wel op peil kunnen blijven. De woningcorporaties spannen zich daar voor in. Maar het kabinetsbeleid treft de huursector zwaar en tast hun investeringscapaciteit aan. In 2012 is met de Nijmeegse woningcorporaties afgesproken om de gevolgen hiervan zoveel mogelijk te beperken, zonder de betaalbaarheid van het wonen geweld aan te doen. De gemeente subsidieert tekorten in de (grond)exploitatie van betaalbare woningbouw; dit kan zowel bij woningbouwprojecten in bestaand stedelijk gebied als bij herstructureringsprojecten in de wijken aan de orde komen. In het ISV3 is daarvoor in totaal een budget van € 3.700.000,- gereserveerd. Het gewenste woningbouwprogramma wordt per project geformuleerd in een ambitiedocument dat wordt meegegeven aan ontwikkelaars bij planontwikkelingen. Met de starterslening geven we koopstarters meer kans op de woningmarkt. In de afgelopen jaren is de productie goed op peil gebleven, en ook in 2013 verwachten we dat er ca. 900 woningen worden gebouwd. Dat is een prima cijfer in de huidige omstandigheden. Voor de jaren daarna is de situatie onzeker. Ondanks onze inspanningen, is bij een aanhoudende crisis een dip in de productie door vraaguitstel en –uitval in de koopsector onvermijdelijk.
Het beleid voor de particuliere woningvoorraad richt zich op behoud en herstel van een voldoende kwaliteit. Dit vindt met name plaats door handhaving van de bouwregelgeving (zie programma Ruimte & Cultuurhistorie). In samenwerking met het programma Klimaat en Energie worden particuliere eigenaren gestimuleerd om energiebesparende maatregelen te treffen. Dit gebeurt met de Beleidsregels subsidie klimaataanpak eigen woningen 2010.
In het programma Wonen gaat het verder om het stimuleren van het wonen boven winkels en kantoren in het centrum. Zonder sterke woonfunctie wordt de leefbaarheid en herbergzaamheid sterk aangetast. Vooral in de uren wanneer de andere functies zoals winkels en kantoren gesloten zijn transformeert het centrum van een verblijfsruimte in een transitoruimte met onherbergzame en onveilige plekken. Daarom pakken we leegstand boven winkels actief aan.

Financieel overzicht

Woningbouwbeleid en herstructurering
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

60232 Beleidsontwikkeling

576

195

702

-507

60233 Voorlichting en onderzoek

14

14

9

6

60251 Aanpak Wonen Boven Winkels-SON

255

12

1

12

60252 APW-leningen

-6

60275 Communicatie Alg. Bouwen en Wonen

3

3

3

60277 Monitoring

24

-24

60282 Subsidies (Staat G)

60843 Woningbouw en herstructurering

1.121

666

761

-95

61008 Mut. res. PG woningbouwbeleid

199

199

61151 Implementatie Wabo

1

1

19

-18

61158 Uren prestatie afspraken

3

3

21

-17

61159 Uren R&A projecten

3

3

3

Totaal lasten product

1.976

1.096

1.732

-641

Financiele baten per product

60232 Beleidsontwikkeling

-103

-103

-299

196

60274 WABOarchief

60843 Woningbouw en herstructurering

-150

-349

-460

111

61008 Mut. res. PG woningbouwbeleid

-1.324

-698

-626

-72

Totaal baten product

-1.577

-1.150

-1.385

235

Totaal Woningbouwbeleid en herstructurering

400

-53

347

-406

Toelichting financiën