Programma Citymarketing & Externe betrekkingen

Algemeen

Maatschappelijk effect

Wij bevorderen dat onze inspanningen op het vlak van citymarketing en externe betrekkingen meerwaarde opleveren voor onze andere gemeentelijke programma’s, voor maatschappelijke instellingen, bedrijven en burgers. Daarnaast wordt hiermee een bijdrage geleverd aan een sterker vestigingsklimaat. De opbrengst is een grotere betrokkenheid van Europa, rijk en provincie bij Nijmeegse plannen en ontwikkelingen met als effect  inhoudelijke en  financiële steun. Daarnaast willen we met Nijmegen en Nijmeegse ontwikkelingen vaker en positief in het nieuws komen, en streven we succesvolle evenementen na.

(Internationale) samenwerking en public affairs

Wat willen we bereiken?

We beogen een grote betrokkenheid, inhoudelijk en financieel, van Europa, rijk en provincie bij Nijmeegse plannen en ontwikkelingen. De Nijmeegse belangen brengen we goed en gestructureerd onder de aandacht. Waar mogelijk sluiten we aan op belangen die op (inter)nationaal en provinciaal niveau spelen. Daarvoor ondernemen we activiteiten op het vlak van externe oriëntatie, subsidieacquisitie, gerichte lobby en public affairs.

Wat hebben we bereikt?

Aandacht voor de steden binnen het Operationaal Programma EFRO, de nieuwe periode vanaf 2015. Aandacht in de Strategische Agenda 2015-2021 van de Euregio Rijn Waal. Hierdoor is de kans op het succesvol kunnen indienen van projectvoorstellen door of vanuit e stad Nijmegen vergroot. De start van het stedelijk netwerk GelreStad wat bijdraagt aan aandacht voor de grote steden bij de provinciale overheid. Uitbouw van het Europese netwerk te Brussel. Samenwerking met Duisburg (BRD/NRW).  Versterking regionale samenwerking in het Rijk van Nijmegen (MGR). Voorbereiding toekomst regionale samenwerking op de schaal van de Stadsregio Arnhem-Nijmegen.

Indicatoren

Wat hebben we ervoor gedaan?

Deelname aan de verschillende overleggen van G32, VNG, Gelrestad, Stadsregio en Rijk van Nijmegen. Inzet en begeleiding voor het EDIC. Inzet voor en advisering van de Stuurgroep Arnhem Nijmegen, het College van Bestuur van de Stadsregio en de Nijmeegse delegatie in de Stadsregioraad. Idem van het Bestuur van de Euregio en de Nijmeegse delegatie in de Euregiopraad. Regelmatig overleg met Euregiokantoor te Kleve en Bureau Brussel City Region Arnhem Nijmegen te Brussel ten aanzien van Europese kansen en mogelijkheden (o.a. Green Capital, Velocity, Wissensallianz). Lobbyactiviteiten in het netwerk Kennissteden.

Promotie

Wat willen wij bereiken?

Met promotie, wij spreken liever van citybranding en -marketing, willen we door bijzondere en nieuwswaardige projecten en activiteiten  het merk Nijmegen  niet alleen neerzetten als historische stad,  maar ook als dynamische kennisstad, waar veel (loop)sport, groen en cultuur te vinden is.  Daarbij gebruiken  wij ook de onderscheidende en innovatieve bouwprojecten die in uitvoering zijn. Het beeldmerk en de slogan Altijd Nijmegen is daarbij de pay off.

Wat hebben we bereikt?

We hebben het profiel van Nijmegen als historische en kennisstad verder versterkt door twee grootschalige,  nieuwswaardige activiteiten te realiseren. Het betreft de derde editie van de Vrede van Nijmegen Penning en het programma voor 70 jaar Market Garden. Beide activiteiten hebben extra en bijzonder bezoek naar de stad getrokken en onderstrepen Nijmegen als historische en kennisstad. Tevens is er nationaal en internationaal positieve publiciteit over deze gebeurtenissen geweest (zoals rechtstreekse NOS-uitzending en publiciteit in de New York Times). Uit een geactualiseerde benchmark in januari, met steden met een vergelijkbaar bleek dat Nijmegen relatief weinig middelen en menskracht op dit beleidsterrein inzet. Een andere conclusie was dat citymarketing een kwestie is van volhouden en lange adem hebben. Alleen door over een lange periode consequent aan een city-marketingbeleid vast te houden, kan een stad effect sorteren.

Indicatoren

Niet van toepassing.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Op basis van het uitvoeringsprogramma Citymarketing 2013-2014 hebben we samen met de partners in de stad verder invulling gegeven aan de focus van de Nijmeegse citymarketing: het profileren van Nijmegen als historische en kennisstad. Ondanks de doorgevoerde bezuinigingen hebben we daarvoor de momenten benut die daarvoor de bewijsvoering leveren.  Die momenten waren in 2014: de Vrede van Nijmegen Penning en 70 jaar Market Garden. Deze twee projecten zijn in de vorm van een publiek private samenwerking met de betreffende partners gerealiseerd, waarbij de partners een evenredige financiële bijdrage hebben geleverd.

Vrede van Nijmegen Penning 2014
De uitreiking van de Penning 2014 maakte deel uit van ons uitvoeringsprogramma Citymarketing 2013-2014 en draagt dan ook bij aan de citymarketingdoelstellingen om Nijmegen als historische én internationale kennisstad te profileren.  De Vrede van Nijmegen Penning is een tweejaarlijkse prijs die wordt uitgereikt aan een internationale hoofdrolspeler die zich ingezet heeft voor Europa. In 2010 ontving Jacques Delors de Penning en in 2012 prof. Umberto Eco. Op 7 mei 2014 is de Vrede van Nijmegen Penning in de Sint Stevenskerk uitgereikt aan Neelie Kroes en het was de derde succesvolle editie van de Vrede van Nijmegen Penning. De gemeente Nijmegen organiseert en realiseert deze gebeurtenis met partners Radboud Universiteit en NXP Semiconductors.

Evaluatie 70 jaar Market Garden
Het zwaartepunt van de activiteiten van 70 jaar Market Garden kwam te liggen in het weekend van 20 en 21 september. Op 20 september bestonden de activiteiten uit een officiële herdenking aan de Oosterhoutsedijk, de opening van de tentoonstelling Ontmoeting in Oorlogstijd in Museum het Valkhof,  een presentatie van re-enactors op het Valkhof en een intocht en openluchtexpositie van 600 historische voertuigen en een vaartocht op de Waal van amfibievoertuigen door de Stichting Operatie Market Garden.

Op 21 september vonden het Vrijheidsfestival bij De Oversteek en het 20 Septemberplein én de Crossing over de Waal plaats. Daarnaast was er een stakeholdersbuffet Vrijheidsmuseum en een optreden van het  Gelders Orkest, opvoering Waalrequiem, in de Sint Stevenskerk.

Vooruitlopend op de eindevaluatie van het Uitvoeringsprogramma Citymarketing 2013-2014 hebben we In februari 2014 de raad via een tussenrapportage en een presentatie daarvan geïnformeerd over de resultaten. De eindevaluatie zal in het voorjaar van 2015 aan de raad worden aangeboden.

We zijn, in het kader van de uitvoering van de Economische Innovatie Agenda 2020, die in maart 2014 door de gemeenteraad is vastgesteld, gestart om met de partners in de Economische Raad Nijmegen invulling te geven aan de internationale profilering van Nijmegen als kennisstad. Internationale Profilering is één van de programmalijnen uit onze Economische Innovatie Agenda. Een voorbeeld van een gestart project dat vanuit dit spoor ondersteund wordt is het Dutch International Science Film Festival (InScience).

Coördinatie evenementen

Wat willen wij bereiken?

 • We willen Nijmegen landelijk en regionaal positioneren als evenementenstad, en daarmee bezoek aan de stad bevorderen;
 • We willen met het evenementenaanbod het vestigingsklimaat en het leefklimaat in Nijmegen aantrekkelijk houden;
 • We willen de dienstverlening richting evenementenorganisatoren verbeteren.

Wat hebben we bereikt?

 1. We willen Nijmegen landelijk en regionaal positioneren als evenementenstad, en daarmee bezoek aan de stad bevorderen
  Nationaal wordt de naamsbekendheid van de stad gekoppeld aan de Vierdaagsefeesten en de Vierdaagse afstandsmarsen. In 2013, bij de 97e editie van de Vierdaagsemarsen en de 44e editie van de Vierdaagsefeesten is over de hele week een bezoekersaantal van 2.350.000 geteld. De Vierdaagse was in 2013 weer het grootste, gratis toegankelijke evenement in 2013 in het onderzoek van Respons. Er zijn nog geen gegevens van Respons over 2014 bekend. Wel weten we dat in 2014, bij de 98e editie van de Vierdaagse afstandsmarsen bijna 40.000 deelnemers de finish passeerden en bij de 45e editie van de Vierdaagsefeesten een bezoekersaantal van 1.442.000 werd geteld.
  We gebruiken evenementen ook om het beeldmerk en slogan Altijd Nijmegen aan te koppelen of om herhalingsbezoek te genereren. Met evenementenorganisaties hebben wij convenanten of samenwerkingsovereenkomsten over de samenwerking gesloten. In twee van dergelijke convenanten (MOJO/LOC7000) en Zevenheuvelenloop) zijn ook afspraken opgenomen over gezamenlijke citymarketingactiviteiten. In het convenant met de stichting DE4DAAGSE en defensie en de samenwerkingsovereenkomst met de stichting Vierdaagsefeesten is citymarketing eveneens een thema waarop gezamenlijk wordt ingezet.
 2. We willen met het evenementenaanbod het vestigingsklimaat en het leefklimaat in Nijmegen aantrekkelijk houden
  Met onze evenementenkalender sturen we op de spreiding van evenementen in onze stad. Daarbij nemen we de voorrangsregels, die in de nota Event Full zijn vastgelegd, in acht. Met subsidies ondersteunen we evenementen waaraan we vanuit cultureel, economisch, sportief en/of sociaal oogpunt extra waarde toekennen. Ook zijn we actief in het werven van evenementen, zoals het EK vrouwenvoetbal en de Giro d’Italia. We zijn gestart met de uitwerking van het locatiegebonden evenementenbeleid. Daarmee maken we enerzijds zichtbaar wat de stad te bieden heeft aan evenementenlocaties en houden we daarnaast rekening met de belasting van evenementen voor de omgeving.
 3. We willen de dienstverlening richting evenementenorganisatoren verbeteren.
  We hebben het vergunningenproces voor evenementen ingrijpend gewijzigd en de dienstverlening verbeterd. Organisatoren krijgen sneller en beter antwoord en worden wegwijs gemaakt in de mogelijkheden en grenzen voor evenementen.

Indicatoren

Niet van toepassing.

Wat hebben we ervoor gedaan?

 1. We willen Nijmegen landelijk en regionaal positioneren als evenementenstad, en daarmee bezoek aan de stad bevorderen;
  We benadrukken het belang van de Vierdaagse voor de stad, door het subsidiëren van activiteiten van de Vierdaagseorganisatoren en het faciliteren bij de uitvoering van het evenement in de stad. Daarbij zoeken we steeds naar de gezamenlijkheid en naar mogelijkheden om efficiënter te zijn. We geven daarnaast een subsidie aan de Oranjestichting en het Comité 4 en 5 mei, zodat zij zekerheid hebben over het voortzetten van hun werk.
  In 2013 hebben we gewerkt aan de uitvoering en verdere uitwerking van de doelstellingen en acties uit de evenementennota Event Full. Daarbij hebben we extra aandacht gegeven aan duurzaamheid. Er is een duurzaamheidsstandaard ontwikkeld waarover we in gesprek zijn met organisatoren van evenementen. In 2014 is overlegd met de organisatoren van een aantal grote Nijmeegse evenementen in het Nijmeegs Evenementen Overleg, onder voorzitterschap van de stichting Vierdaagsefeesten. De gemeente is gesprekspartner in het overleg en dient als platform voor kennis- en informatie-uitwisseling en voor bredere samenwerking op een aantal thema’s.
 2. We willen met het evenementenaanbod het vestigingsklimaat en het leefklimaat in Nijmegen aantrekkelijk houden
  In 2014 is in het kader van het locatiegebonden evenementenbeleid een pilot afgerond van drie evenementenlocaties Stadspark De Goffert, park Brakkenstein en Mariënburgplein. In samenspraak met organisatoren, omwonenden en gemeente zijn daarvoor locatieprofielen opgesteld. Daarnaast hebben we in kaart gebracht welke evenementen locaties er zijn, welke evenementen er jaarlijks in Nijmegen plaatsvinden en waar knelpunten ontstaan tussen vraag en aanbod. Aan de hand van de ervaringen met de pilotlocaties is in 2014 verder gewerkt aan profielen voor de andere locaties en worden beleidskaders, waar nodig, aangepast.
 3. We willen de dienstverlening richting evenementenorganisatoren verbeteren
  Het nieuwe evenementenproces dat in 2013 was ontwikkeld, is in 2014 geïmplementeerd. We hebben nu één gemeentelijk aanspreekpunt voor organisatoren gerealiseerd in de vorm van een evenementenadviseur, die  de centrale intake van vergunningaanvragen verzorgt en ook de kansen voor nieuwe aanvragers onderzoekt.

Stedenbanden

Wat willen wij bereiken?

Wij willen dat onze internationale stedenbandrelaties bijdragen aan een sfeer van sympathie, betrokkenheid en toenemend wederzijds begrip tussen de inwoners van Nijmegen en die van onze zustersteden.

Wat hebben we bereikt?

Onderhoud van de relaties met de zustersteden Pskov en Gaziantep. Start gesprekken over onderlinge samenwerking tussen stedenbandorganisaties te Nijmegen en het COS Gelderland. Realisatie bezuinigingen.

Indicatoren

Niet van toepassing.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Subsidieverlening aan projecten te Gaziantep via begeleiding gemeentelijke Adviescommissie. Subsidieverlening aan de Stichting Stedenband Nijmegen Pskov.

Coördinatie van het Stedenbeleid van rijk en provincie

Wat willen wij bereiken?

Wij willen dat Nijmegen gebruik kan blijven maken van aanzienlijke geldstromen die rijk en provincie in het kader van hun stedenbeleid ter beschikking stellen.

Wat hebben we bereikt?

Een stevige vertegenwoordiging van Nijmegen in de G32 en de VNG. Start stedelijk netwerk GelreStad. Goedkeurende verklaring op de midterm rapportage van het Stadscontract 2012-2015/2017. Investeringen vanuit de provinciale Investeringsimpuls. Samenwerking met provinciale vertegenwoordiging te Brussel.

Indicatoren
Niet van toepassing.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Begeleiding en advisering, kandidaatstelling Nijmeegse bestuurders voor werkgroepen en bestuur VNG en G32.

Financiële gegevens

Citymarketing & Externe betrekkingen
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

Coordinatie evenementen beleid

1.804

1.804

1.829

-25

Stedenbanden

93

93

77

16

(Inter)nat.samenwerk.&public affairs

1.297

1.293

1.298

-5

Promotie

499

499

777

-278

Totaal lasten product

3.693

3.689

3.982

-293

Financiele baten per product

Coordinatie evenementen beleid

-256

-156

-160

4

Stedenbanden

-3

3

(Inter)nat.samenwerk.&public affairs

-65

-50

-291

241

Promotie

-1

-1

-25

24

Totaal baten product

-323

-207

-479

271

Totaal Citymarketing & Externe betrekkingen

3.370

3.482

3.503

-21

Toelichting financiën

Het programma sluit het jaar 2014 af met een negatief resultaat van € 0,02 miljoen. Uitgedrukt als percentage van de begroting komt dit neer op een afwijking van 0,6 %.

Het resultaat op het programma lichten we hieronder toe.

Toelichting op de lasten
De lasten zijn € 0,3 miljoen hoger uitgevallen dan begroot. Dit nadeel is veroorzaakt door:

 • bij de stedenbanden is nog eenmalig een geringe onderuitputting omdat het werkbezoek Gaziantep verplaatst is naar 2015 en de cie. Gaziantep minder subsidieaanvragen heeft ingediend. Gegeven de afbouw van de stedenbanden in de coalitieperiode zal dit vanaf 2015 niet meer optreden.
 • Op het product coördinatie evenementen beleid doet zich een geringe overschrijding voor vanwege extra capaciteitsinzet en inzet op communicatie.
 • door het technisch niet adequaat begroten van de geprognotiseerde uitgaven bij de NJN van focus citymarketing, product promotie, is er een overschrijding van afgerond €  0,3 miljoen. De bestedingen zijn geheel conform het door de Raad en B&W vastgestelde meerjaren- bestedingenplan. (Zie de corresponderende baten bij het product Internationale samenwerking & public affairs en zie de toelichting bij Begrotingsrechtmatigheid). Het leeuwendeel van de bestedingen betreffen Market garden en de Vrede van Nijmegen.

Toelichting op de baten
De baten zijn € 0,3 miljoen hoger uitgevallen dan begroot. Dit voordeel is veroorzaakt door:

 • Conform het door de Raad vastgestelde meerjaren bestedingenplan focus citymarketing worden de uitgaven geëgaliseerd door middel van de door de Raad vastgestelde reserve focus citymarketing. De onttrekking uit de reserve wordt technisch geboekt op het deelproduct mutatie reserves dat een onderdeel is van het product internationale samenwerking & public affairs
 • Op het product promotie zelf is een gering voordeel vanwege externe ontvangsten. Deze externe ontvangsten maken ook deel uit van het vastgestelde uitvoeringsprogramma citymarketing 2013-2014. Aangezien de externe ontvangsten niet altijd gelijke tred houden in enig jaar met de corresponderende uitgaven, kan er in een boekjaar een afwijking optreden.

Begrotingswijzigingen van primitief naar dynamisch

1013 Citymarketing & Externe betrekkingen

bedragen * € 1.000,-

Besl.nivo

Besl.dat.

agendapnt

Baten

Lasten

Saldo

Primitief

323

3.693

3.370

Wijzigingen

BW-01339 Voorjaarsnota TW en invest

Raad

11 jun '14

63/2014

-65

-52

13

BW-01365 Technische wijziging najaarsnota 2014

Raad

03 dec '14

129/2014

-2

-2

BW-01367 Meldingen najaarsnota 2014

Raad

03 dec '14

129/2014

-50

50

100

Totaal Wijzigingen

-115

-4

111

Risico's

 • Een of enkele evenementen zijn een fiasco en maken de bestuurlijke verwachtingen in de verste verte niet waar. Gevolg kan zijn mogelijk grote imagoschade voor het bestuur.
 • Onvoldoende beheer subsidie(programma's) en als gevolg daarvan het niet declarabel kunnen maken van kosten.
 • Een deel van de personeelsformatie wordt geacht zichzelf door het verwerven van externe middelen terug te verdienen. De mogelijkheden daartoe zijn de afgelopen jaren door bezuinigingen bij de Rijksoverheid sterk afgenomen (Rendabele formatie). Hierdoor treedt het risico op van ongedekte personeelslasten wat kan leiden tot frictiekosten.
 • De kans dat we onvoldoende grip hebben op het tempo waarin een bestuurlijke structuurverandering wordt doorgezet (in ieder geval het afschaffen van de wgr + regeling), waardoor de (financiële) gevolgen van de omvorming van de Stadsregionale samenwerking groter blijken te zijn dan we hadden verwacht.