Product Uitv. prog. Integrale Veiligheid

Omschrijving

Met Integrale Veiligheid (IV) richten we ons op het terugdringen van veelvoorkomende vormen van criminaliteit en overlast. Daarbij staan twee taakaccenten centraal:

1. De beleidsontwikkeling.
Jaarlijks worden de beschikbare middelen voor IV vertaald naar de concrete inzet voor de bestrijding van sociale onveiligheid in de stad, met name op de terreinen jeugdoverlast en –criminaliteit, de aanpak van veelplegers en de aanpak van huiselijk geweld. Belangrijke dimensie van de IV- beleidsontwikkeling is de bestuursadvisering en –ondersteuning. Uitgangspunt bij de beleidsontwikkeling vormen de beleidskaders die de gemeenteraad vaststelt. Voor de jaren 2012-2014 heeft de raad die vastgelegd in Veiligheidsnota, zoals op 26 januari 2011 is vastgesteld in raadsbesluit 10/2011. De financiële kaders zijn vastgelegd in de Perspectiefnota 2012, zoals op 6 juli 2011 door de gemeenteraad met raadsbesluit 51/2011 vastgesteld.

2. Het Veiligheidshuis.
In het veiligheidshuis zetten we IV-beleid om in uitvoering. Hier regisseren we de (keten)samenwerking bij de persoons-, groeps- en systeemgerichte aanpak van criminaliteit en overlast. We leveren daarvoor de manager, twee ketenregisseurs en een deel van de ondersteuning bij het informatiebeheer in het veiligheidshuis. Het veiligheidshuis heeft afgelopen jaren zijn waarde bewezen als multidisciplinair samenwerkingsverband waar betekenisvolle interventies worden voorbereid en uitgevoerd.

Een instrument bij de aanpak van jeugdoverlast is het gemeentelijke straatcoachesteam. Tijdig de-escaleren van dreigende overlast door jongeren in de openbare ruimte, mede ook door een goede samenwerking met partners als politie, toezicht en jongerenwerk, alsook door een goede verbinding met omwonenden, vormt de kern van het optreden van de straatcoaches. Daarbij zijn zij op tijdstippen aanwezig waarop toezichthouders en jongerenwerkers niet meer beschikbaar zijn, waardoor ze er kunnen zijn op de uren die ertoe doen. De operationele leiding van het straatcoachesteam ligt bij Bureau Toezicht; de tactische sturing vindt plaats vanuit het veiligheidshuis, waar wordt gekeken in welke gebieden de inzet nodig is en hoe die goed kan worden afgestemd met de interventies van de overige partners.

Financieel overzicht

Uitv. prog. Integrale Veiligheid
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

61204 Bijzondere projecten

761

661

654

7

Totaal lasten product

761

661

654

7

Totaal Uitv. prog. Integrale Veiligheid

761

661

654

7

Toelichting financiën

Bij de najaarsnota is het budget voor projecten incidenteel verlaagd met € 100.000 omdat er geen budget meer nodig was voor projecten in 2014. Het verlaagde budget was inderdaad voldoende voor alle lopende projecten.