Product Organisatie van de rampenbestrijding

Omschrijving

Het programma Veiligheid draagt bij aan een goede voorbereiding op crises en rampen. Het voorlichten en waarschuwen van de bevolking, het registreren, opvangen en verzorgen van getroffenen, het voorzien in primaire levensbehoeften, schadeafhandeling, het inzamelen van besmette waren, milieuzorg, alsmede de bestuurlijk-juridische ondersteuning en verslaglegging zijn daarbij belangrijke gemeentelijke taken.

Veel van die taken regelen we inmiddels via  samenwerking met zeventien andere gemeenten in de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ). Daaronder vallen de brandweer (sinds 2013 georganiseerd binnen de veiligheidsregio), de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) voor spoedeisende medische hulpverlening, de preventieve openbare gezondheidszorg en de psychosociale hulpverlening bij ongevallen en rampen en de Regionale Ambulancevoorziening (RAV). Ook Slachtofferhulp participeert in de regionale rampenbestrijding.

De brandweer beoogt een verantwoord fysiek veiligheidsniveau te verschaffen aan alle burgers in de regio door een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde uitvoering van de brandweerzorg en de rampenbestrijding. De RAV streeft naar een adequate inzet van ambulances bij ongevallen en incidenten. Slachtofferhulp biedt adequate, gestructureerde opvang en begeleiding aan slachtoffers en direct betrokkenen van misdrijven en verkeersongelukken.

Het project Bluswatervoorzieningen langs het spoor is in 2014 voorbereid. Het hele traject is geïnventariseerd en er zijn geen knelpunten ontdekt. Het project wordt uitgevoerd in 2015.

Financieel overzicht

Organisatie van de rampenbestrijding
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

60044 Rampenbestrijding

12.739

11.961

11.798

162

Totaal lasten product

12.739

11.961

11.798

162

Financiele baten per product

60044 Rampenbestrijding

-235

-109

-125

16

Totaal baten product

-235

-109

-125

16

Totaal Organisatie van de rampenbestrijding

12.505

11.852

11.674

178

Toelichting financiën

De overgang van de brandweer naar de Veiligheidsregio is gepaard gegaan met een aantal budgetwijzigingen en verrekeningen met de Veiligheidsregio. Per saldo was het budget ruim voldoende voor de totale bijdrage die de gemeente heeft betaald aan de Veiligheidsregio en hebben we € 60.000 overgehouden. Dit is een incidenteel voordeel.

De kosten van het project bluswatervoorzieningen zijn begroot op € 510.000; we verwachtten in 2014 € 100.000 uit te geven maar dat is niet gebeurd. Daardoor is er in 2014 een overschot van € 100.000 en verwachten we een tekort van € 100.000 in 2015.