Product Openbare Orde & Veiligheid

Omschrijving

De burgemeester is, conform de Gemeentewet verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid in de gemeente. Binnen deze productgroep is de ondersteuning van de burgemeester bij deze verantwoordelijkheid georganiseerd. Daarbij gaat het om drie taakvelden:
a. APV/Bijzondere wetten (waaronder vergunningverlening).
b. Advisering OOV.
c. Beleidsontwikkeling op onderwerpen OOV.

In de APV kunnen regelingen worden opgenomen die er toe moeten leiden dat de kans op openbare orde verstoringen minimaal is. Hieronder valt ook vergunningverlening en handhaving (evenementen, standplaatsen, prostitutie). Ook kunnen bepalingen worden opgenomen die de burgemeester bevoegdheden geven om in te grijpen, wanneer zich openbare ordeverstoringen voordoen. Verder richt zich de inzet binnen deze productgroep  op zo goed mogelijke advisering van de burgemeester over de inrichting van de APV, het nemen van maatregelen en vergunningverlening op grond van die APV en andere bijzondere wetgeving (Drank- en Horecawet, Opiumwet en Gemeentewet), de wijze waarop de burgemeester gebruik maakt van bevoegdheden en de wijze waarop de gemeente moet inspelen op nieuwe beleidsthema's.

In het kader van ons beleid voor integrale veiligheid leveren we een bijdrage aan de individu-, groeps- en systeemgerichte aanpak van criminaliteit en overlast. Het Veiligheidshuis speelt daarbij een centrale rol. Werken aan integrale veiligheid betekent verder vooral: werken aan de samenwerking die nodig is voor een veilige en leefbare stad. Ten aanzien van antidiscriminatie worden de middelen van programma Veiligheid ingezet voor de instandhouding van de wettelijke kerntaken van Ieder1Gelijk, het bureau voor gelijke behandeling voor 18 gemeenten de regio Gelderland-Zuid.

Financieel overzicht

Openbare Orde & Veiligheid
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

60031 Antidiscriminatiemaatregelen

164

164

162

2

60038 Vergunningen

267

197

189

8

60042 Openbare Orde

314

314

313

1

61042 Veiligheidshuis

602

550

537

13

Totaal lasten product

1.346

1.225

1.201

23

Financiele baten per product

60037 Ontheffingen

60038 Vergunningen

-234

-135

-150

15

60042 Openbare Orde

-6

Totaal baten product

-235

-135

-156

15

Totaal Openbare Orde & Veiligheid

1.112

1.090

1.046

38

Toelichting financiën

In 2014 zijn meer leges ontvangen dan begroot, waardoor de baten € 15.000 hoger dan begroot. Maar het aantal vergunningaanvragen valt niet te voorspellen, waardoor de legesinkomsten kunnen fluctueren.