GR Park Lingezegen

Naam

GR Park Lingezegen

Programma

1023-Groen en Water

Openbaar belang

Park Lingezegen zal  voor de bewoners van Nijmegen, en in het bijzonder Nijmegen Noord, in de toekomst van groot belang  zijn, zeker gezien de toenemende verstedelijkingsdruk op het gebied tussen Arnhem en Nijmegen. Met toetreding tot de GR Park Lingezegen waarborgen wij de belangen (recreatie, natuur). Verwacht wordt dat het park ultimo 2018 gereed is; reeds nu worden delen van het park beheerd.

Gemeentelijk belang

Het bevorderen van leefbaarheid, leefmilieu en vestigingsklimaat van Nijmegen, en in de Waalsprong in het bijzonder, waarbij Park Lingezegen voorziet in een uitloopgebied voor de bewoners van Nijmegen-noord, samen met De Waaijer, dijkteruglegging en natuur langs de Waal.
Behouden van een groene buffer binnen de verstedelijking Rijn en Waal.

Bijdragen dat de verstedelijking tussen Rijn en Waal een groene contramal en buffer heeft en behoudt.

Financiële
Kerngegevens

De jaarrekening 2014  sluit met een tekort van afgerond €10 miljoen, afgerond
 €3 miljoen lager dan was begroot. De belangrijkste verschillen worden veroorzaakt door verschuiving van activiteiten over de jaarschijven.  Conform de richtlijnen wordt het tekort onttrokken aan de algemene reserve. Na onttrekking bedraagt de reserve afgerond €15 miljoen. De algemene reserves worden afgebouwd gedurende de realisatie van het park.  Na afronding van het park resteert de volgende jaren beheer van het park.
De meerjarige begroting heeft een sluitende exploitatie.
De begroting 2015-2017  en (door de accountant goedgekeurde) jaarrekening 2013 zijn in het Algemeen Bestuur vastgesteld.

De gemeentelijke financiële bijdrage

Wij droegen eenmalig € 3,8 miljoen bij voor de aanleg van het park. Wij dragen jaarlijks € 240.000, exclusief indexering, bij in de beheerskosten van het park.

(Financiële) risico's

De GR heeft een deugdelijke risicoinventarisatie en daarop gebaseerde adequate beheersing die geen aanspraken bevat op extra bijdragen van gemeente Nijmegen . In het laatste kwartaal van 2014 worden de risico's herijkt.

Doel

De realisatie van het park is vastgelegd in de bestuursovereenkomst; in het uitvoeringsprogramma zijn de projecten beschreven. De tijdsplanning gaat uit van allerlaatste afsluitende werkzaamheden in 2018.
In de voortschrijdende managementrapportage per 30-9-2014 is de financiële voortgang neergelegd. De verwachting is dat de uitvoering conform begroting wordt gerealiseerd.

Ontwikkelingen

Niet van toepassing

Agenda

De agenda en  data van het dagelijks en algemeen bestuur voor 2015 zijn nog niet bekend. De verwachting is dat in juni-juli de begroting 2016 en jaarrekening 2014 in het Algemeen Bestuur worden voorgelegd.

Beslispunten

Niet van toepassing