MGR (werkbedrijf) Nijmegen

Naam

MGR (werkbedrijf) Nijmegen

Programma

Werk en Inkomen (vanaf 2015: Economie en Werk)

Openbaar belang

De arbeidsinschakeling van werkzoekenden die onder de doelgroepen van de
Participatiewet (voorheen: Wet werk en bijstand) vallen. Tevens voert het Werkbedrijf de regie over de uitvoerders van de arbeidsmatige dagbesteding. De MGR is in bredere zin een platform voor samenwerking in de regio Rijk van Nijmegen, dit betekent dat samenwerking op nog meer inhoudelijke terreinen via de MGR mogelijk is, zoals ICT.

Gemeentelijk belang

Gemeente Nijmegen is een van de deelnemende gemeente in de Modulaire
Gemeenschappelijke Regeling (MGR) van het Rijk van Nijmegen. Het Werkbedrijf is de eerste module van deze MGR. De gemeente heeft de taken in het kader van de arbeidsinschakeling op grond van de Participatiewet gemandateerd en een aantal gedelegeerd aan de MGR. Nijmegen ontvangt van het Rijk binnen het deelfonds Sociaal een budget voor de uitvoering van de arbeidsinschakeling van de zogenoemde onderkant van de arbeidsmarkt. Deze middelen betalen we door aan de MGR. Daarnaast dragen we de middelen uit het Inkomensdeel voor de regulier en beschutte werkplekken over aan het Werkbedrijf (loonkostensubsidie).
De gemeente Nijmegen is de gastheer voor de uitvoering van de ondersteunende
functies van het Werkbedrijf.

Financiële
Kerngegevens

2015 is het eerste operationele jaar van de MGR en het Werkbedrijf. Over het jaar 2014 is er dus nog geen jaarrekening. 2015 zal in het teken staan van de nadere inrichting en invoering van de dienstverlening door het Werkbedrijf aan de kandidaten (werkzoekenden) en klanten (werkgevers). Er is geen
eigen vermogen binnen de MGR Werkbedrijf.
Het Regionaal Werkbedrijf stelt in 2015 een Notitie weerstandsvermogen en risicoinventarisatie op. Het Werkbedrijf heeft – gelet op de middelen van het geoormerkte deel van het deelfonds sociaal – geen mogelijkheid om een weerstandsvermogen op te bouwen. De middelen zijn wel tijdelijk te reserveren. Het Werkbedrijf mag deze middelen alleen inzetten voor het doel waarvoor ze door de rijksoverheid worden verstrekt.
De totale begroting van het Werkbedrijf bedraagt in 2015 € 21,8 miljoen. Dit is inclusief een geraamd budget voor de arbeidsmatige dagbesteding in het Rijk van Nijmegen (omvang: € 3,7 miljoen) en inclusief rijksmiddelen voor de uitvoering van de (wettelijke) loonkostensubsidieregeling ogv de Participatiewet (omvang: € 0,5 miljoen in 2015).

De gemeentelijke financiële bijdrage

In 2015 gaat het voor Nijmegen om een Participatiebudget van circa € 11,6 miljoen. Daarnaast maakt Nijmegen een bedrag van € 2,8 miljoen over voor de uitvoering van Nijmeegs maatwerk. Dit wordt geregeld in een overeenkomst met het Werkbedrijf. Een belangrijk onderdeel wordt gevormd door de opdracht aan het Werkbedrijf een loonkostensubsidieregeling uit te voeren voor een brede doelgroep werkzoekenden. Verder draagt Nijmegen de middelen voor de uitvoering van de (wettelijke) loonkostensubsidie over aan het Werkbedrijf en de middelen voor de realisering van de begeleiding van mensen op de arbeidsmatige dagbesteding.

(Financiële) risico's

Uitgangspunt voor het Werkbedrijf Rijk van NIjmegen is het budgettaire kader dat de deelnemende gemeenten meegeven. Desondanks zijn er als gevolg van de nieuwe wetgeving (Participatiewet) elementen die een mogelijk financieel risico kunnen betekenen. Deze risico's hangen nauw samen met de voorziening Beschut Werk op grond van de Participatiewet. Deze zijn vooralsnog niet te kwantificeren.
Andere mogelijke risico's hangen samen met tegenvallende resultaten van het
Werkbedrijf om kandidaten uit de bijstand naar werk toe te leiden. Dit kan een negatief effect hebben voor het programma Inkomen en Armoedebestrijding (meer mensen in de bijstand dan de landelijke tendens). Daarnaast bestaan er risico’s in de uitvoering van de nieuwe taak arbeidsmatige dagbesteding. Deze taak gaan we in 2015 voor het eerst uitvoeren, omdat klanten hun oude rechten nog voor maximaal één jaar blijven behouden kan de beoogde volumevermindering minder gunstig uitpakken dan verwacht.

Doel

De doelen op hoofdlijnen van het Werkbedrijf luiden als volgt:
· zoveel mogelijk (leer)werkplekken ophalen en vervullen;
· zoveel mogelijk kandidaten naar (leer) werkplekken toeleiden;
· kandidaten met verminderde loonwaarde ondersteuning bieden op een (leer)
werkplek.

Ontwikkelingen

In de 2014 zijn we begonnen met (voorbereiding van) de transitie van tien organisaties, namelijk de afdelingen Werk van de negen* deelnemende gemeenten en het SW-bedrijf Breed naar één organisatie: het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen.

*Vanaf 1-1-2015 is er, als gevolg van herindeling Groesbeek, Millingen en Ubbergen, sprake van 7 gemeenten.

Agenda

· integratie tussen GR Breed en MGR Werkbedrijf.
· afronden van selectie van personeel.
· nadere inrichting van het bedrijf.
· nadere vormgeving van de dienstverlening.
· verder professionaliseren van het opdrachtgeverschap (in afstemming met het
gemeentelijk opdrachtgeverschap)

Beslispunten

Niet van toepassing.