Onderwijs

Algemeen

Ons programma staat in het teken van het stimuleren van de ontwikkelingskansen vanjonge mensen. Met de zorgplicht onderwijshuisvesting zorgen we voor goede randvoorwaarden voor huisvesting. We dragen zorg voor het aanbod van vroeg- en voorschoolse educatie (VVE), handhaven op de kwaliteit van de kinderopvang en bieden  leerlingenvervoer aan. Met de uitvoering van leerplicht richten we ons op de mogelijkheden voor kinderen om hun recht op onderwijs optimaal te benutten. Voor volwassenen bieden we  de mogelijkheid om zich via een aanbod in volwasseneneducatie  te ontwikkelen  en bestrijden we laaggeletterdheid.

Het afgelopen jaar stond voor het programma Onderwijs vooral in het teken van het uitvoeren van de onderzoeksopdracht Onderwijs & Ondersteuning Jeugd, de invoering van de Wet Passend Onderwijs en het verder verlagen van het aantal jongeren dat het onderwijs voortijdig verlaat.

Wat hebben we bereikt

Door  intensieve gesprekken  met de bestuurders van het Primair  en Voortgezet Onderwijs over de onderzoeksopdracht Onderwijs & Ondersteuning Jeugd is het gelukt om tot voorstellen te komen voor bezuinigingsmogelijkheden. Functiebehoud op alle onderdelen, waaronder brede scholen, onderwijsachterstandenbeleid en schoolmaatschappelijk werk, is daarbij steeds als uitgangspunt gehanteerd We hebben bereikt dat het Primair en Voortgezet Onderwijs bereid zijn hiervoor meer eigen middelen in te zetten. Ook het  Flex-College blijft als voorziening beschikbaar voor (overbelaste) leerlingen. Deze uitkomst leidt ertoe dat we de kwaliteit van het Nijmeegse onderwijs, ook voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, overeind houden. Van de totale onderzoeksopdracht opdracht van €3,2 miljoen (per 2017) hebben we met het onderwijs afspraken kunnen maken voor € 1,55 miljoen. In 2016 zullen we de bezuinigingen  effectueren. We hebben met de schoolbesturen ook afspraken gemaakt over herijking van de overeenkomst doordecentralisatie in 2015.

De invoering van de Wet Passend Onderwijs betekent voor het onderwijs een grote verandering. Scholen hebben nu de verantwoordelijkheid om alle kinderen een passende plek te bieden, ongeacht hun ondersteuningsbehoefte. Scholen kunnen dit echter niet alleen, soms is ook professionele ondersteuning buiten de school nodig. Daarom hebben we bij de invoering van de wet samen met de regiogemeenten en de samenwerkingsverbanden van het PO en VO opgetrokken en afspraken gemaakt over  bijvoorbeeld de aansluiting van de interne zorgstructuur op de school op de externe zorgstructuur van bijvoorbeeld het sociaal wijkteam. In 2015 gaan we samen met de samenwerkingsverbanden aan de slag net  thema's als thuiszitters en voortijdig schoolverlaten (vsv).

Het aantal jongeren dat het onderwijs voortijdig verlaat, is voor het tweede jaar op rij gedaald. Met name op het MBO daalt het aantal vsv-ers. We halen nog niet altijd de (landelijke) norm, maar zijn goed op weg de aansluiting te realiseren. Ook in het bestrijden van laaggeletterdheid hebben we stappen gezet. We hebben een bondgenootschap laaggeletterdheid opgericht. Door het (ver)binden van instellingen en bedrijven, staat het onderwerp ook in Nijmegen op de kaart. Alle cursussen voor versterking van taal- en digitale vaardigheden zijn afgelopen jaar benut.

Indicatoren

Zorgplicht onderwijshuisvesting

Realisatie 2013

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

1.1 Totaal bedrag uitbetaalde doordecentralisatievergoedingen

€ 14,7 mln

€ 15,0 mln

€ 14,9 mln

1.2 % Gerealiseerde nieuwbouwscholen die zijn gedoordecentraliseerd

7,9 %

19,2 %

16%

1.3 Aantal gerealiseerde nieuwbouwscholen Nijmegen-Noord

1

2

1

1.4 % Uitbreidingen/renovaties

7,5 %

10,1 %

7,5%

Stimuleren ontwikkelingskansen

Realisatie 2013

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

2.1 % 2/3 jarigen dat deelneemt aan peuterarragementen, vve en kinderopvang

85%

85 %

85%

2.2 % Kindercentra dat voldoet aan wettelijke kwaliteitseisen

-

100 %

92%

2.3 Totaal aantal kinderschakelklas PO en VO

nnb

300

500

2.4 Aantal brede scholen

15

18

18

2.5 % leerlingen naar dichtbije basisschool

69%

76 %

68%

2.6 % ouders dat leerlingenvervoer ruime voldoende geeft

95%

95 %

92%

2.7 Bereik voorlichting seksuele diversiteit

100 %

 60 %

100%

Stimuleren ontwikkelingskansen

Realisatie 2013

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

3.1 % VSVers in het VO

1,0

1,0

0,5

3.2 % VSVers op het MBO

12,5

7,5

7,6

3.3 % VO Onderbouw

1,0

0,1

3.4 % Vmbo bovenbouw

4,0

1,6

3.5 % Havo/Vwo bovenbouw

0,5

0,6

3.6 % Mbo niveau 1

32,5

37,4

3.7 % Mbo niveau 2

13,5

12,9

3.8 % Mbo niveau 3/4

4,25

5,0

Onderwijs
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

Zorgplicht onderwijshuisvesting

18.368

18.429

18.409

20

Stimuleren ontwikkelingskansen

13.804

12.871

12.821

50

Bestrijden voortijdig schoolverlaten

3.090

3.104

3.091

14

Ontwikkelingsgericht jeugdbeleid

Totaal lasten product

35.262

34.404

34.321

83

Financiele baten per product

Zorgplicht onderwijshuisvesting

-67

-67

-54

-12

Stimuleren ontwikkelingskansen

-4.991

-5.086

-6.624

1.538

Bestrijden voortijdig schoolverlaten

-1.139

-1.146

-1.133

-13

Ontwikkelingsgericht jeugdbeleid

Totaal baten product

-6.197

-6.298

-7.811

1.513

Totaal Onderwijs

29.065

28.106

26.510

1.596