Mobiliteit

Algemeen

Wij willen een betrouwbare lokale en regionale bereikbaarheid van Nijmegen, die een bijdrage levert aan de economische vitaliteit van de stad. Ook streven we naar voldoende en toegankelijke parkeergelegenheid en zo hoog mogelijke verkeersveiligheid.  Wij bieden inwoners, bezoekers en ondernemers in onze stad de gelegenheid om die vervoersmodaliteit te kiezen, die bij hun situatie past.

Wat hebben we bereikt

bereikbaarheid
Door de opening van De Oversteek is de bereikbaarheid van de stad met de auto enorm verbeterd. De vertragingen op de hoofdwegen rond de stad zijn aanmerkelijk afgenomen. Buiten de spitsen heeft de nieuwe structuur geleid tot een hogere reissnelheid, met name op delen van de S100 en de Graafseweg. De betrouwbaarheid van het verkeerssysteem met name op de waaloverschrijdende verbindingen is enorm verbeterd. Ook zijn de vertragingen als gevolg van incidenten (zoals verwacht) minder vaak voorgekomen.
Wij hebben stevig geparticipeerd in de voorbereiding van het vervolg van het Programma Beter Benutten van het Rijk, dat vanuit de Stadsregio / Provincie gecoördineerd wordt. Dit opent de weg naar een forse co-financiering vanuit het Rijk voor een verdergaande beperking van de doorstromingsproblemen in de spitsen door een structurele wijziging en verduurzaming van het vervoersgedrag.

We zijn gestart met de werkzaamheden voor het project Poort Neerbosch. Voor het P&R-terrein bij Ressen hebben wij een optimale win-win-oplossing gekozen door dit terrein te combineren met de parkeerfunctie van Cinemec en te verplaatsen naar de zuidzijde van de Dorpensingel.

Wij hebben samen met de gemeente Lingewaard een tracéverkenning verricht voor de Dorpensingel. De Raad van de gemeente Lingewaard heeft besloten maximaal € 1,5 mln. beschikbaar te stellen voor de aanleg van deze verbinding

Parkeren
De parkeerdruk in de avonduren op straat gedaald terwijl de bezetting van de parkeergarages is toegenomen. Garages worden beter gebruikt en ook het transferium wordt in het weekend beter gevonden. Dit heeft een positief effect op de bereikbaarheid van de binnenstad en de mogelijkheid een vrije parkeerplaats voor een laag bedrag te vinden. De parkeerder heeft het  avondparkeren geaccepteerd, dit komt mede doordat er goedkope alternatieven in de parkeergarages en terreinen zijn.
We hebben de parkeervoorziening Oude Stad opgewaardeerd en in gebruik genomen. Tevens hebben we de parkeergarage onder Plein 1944 opgeleverd en worden er abonnementen uitgegeven (ongeveer 75% van de beschikbare openbare parkeerplaatsen is uitgegeven).
We hebben de blauwe zone geëvalueerd en geconstateerd dat deze werkt voor specifieke locaties buiten het centrum met winkelconcentraties.

Verkeersveiligheid
In 2014 hebben wij het verkeersveiligheidsbeleid verder gecontinueerd. Een groot aantal vragen van burgers mbt verkeersveiligheid is beantwoord. Bij die vragen gaat het vaak om de subjectieve beleving van verkeersveiligheid. Wij kunnen dit subjectieve gevoel steeds vaker wegnemen met feiten die afkomstig zijn in een landelijke database met geregistreerde ongevallen. Deze database voorziet in een betrouwbare registratie van de dodelijke ongevallen en ook van de ernstige gewonden inclusief ziekenhuisopnamen. In Nijmegen zijn op dit moment geen zogenaamde black spots meer te vinden, dat wil zeggen plaatsen waar in de afgelopen drie  jaar 6 letselongevallen of meer hebben plaatsgevonden. Nieuwe wegen worden duurzaam veilig aangelegd en bestaande wegen passen wij zoveel mogelijk bij reconstructie aan. In dat verband hebben wij in 2014 het tweede deel van de St. Jacobslaan duurzaam veilig gemaakt. Wij blijven aan het werk om de gebieden rondom scholen zoveel mogelijk autoluw te maken.

Openbaar vervoer
UIt cijfers van Breng blijkt dat het openbaar-vervoergebruik in de regio stijgt. Die groei is het grootste op de HOV-lijnen 300 en 331, waar we de afgelopen jaren fors hebben geïnvesteerd in de kwaliteit, en op enkele corridors, zoals Druten – Nijmegen.
OV-bedrijf Hermes is de concessiehouder van het openbaar vervoer in de regio Arnhem Nijmegen en de Stadsregio Arnhem Nijmegen was in 2014 opdrachtgever van Hermes. In 2015 gaat die verantwoordelijkheid over naar de provincie Gelderland.

2014 was een jaar waarin veel projecten op het gebied van openbaar vervoer zijn afgerond en in gebruik genomen. De belangrijkste daarvan:

  • verbetering van de kwaliteit van de stationsomgeving van station Nijmegen Heyendaal;
  • opening van het fietstransferium Doornroosje bij Nijmegen Centraal Station;
  • ingruikname van station Nijmegen Goffert, inclusief nieuwe bushaltes;
  • de start van de latere treinen tussen Nijmegen, Arnhem en Utrecht op vrijdag- en zaterdagnacht, zodat we een nog betere verbinding met de Randstad hebben gekregen;
  • Ingebruikname van de busbaan Woenderskamp in Nijmegen Noord, vooruitlopend op de ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied;
  • afronding van de busbaan langs de Prins Mauritssingel stadinwaarts;
  • een start gemaakt met het vervangen van een aangepaste verkeerslichtenbeïnvloeding door middel van Korte Afstand Radio (KAR) waardoor de impact van het openbaar vervoer op de doorstroming van het overig verkeer beperkt wordt. Daar gaan we in 2015 en 2016 mee door.
  • in 2014 zijn de werkzaamheden aan Poort Neerbosch gestart, met voorzieningen voor het openbaar vervoer en de aanleg van een P&R-terrein. Deze werkzaamheden worden in 2015 afgerond.

Fiets
In 2014 hebben wij opnieuw belangrijke stappen gezet om te komen tot een netwerk van hoogwaardige snelfietsroutes, conform de nota Nijmegen Duurzaam Bereikbaar.
Het RijnWaalpad op Nijmeegs grondgebied is afgerond. In 2015 wordt het RijnWaalpad opgeleverd.
In december 2014 hebben wij het nieuwe fietstransferium naast station Nijmegen geopend, onderdeel van het plan Doornroosje. In de voorziening zijn ruim 3500 plaatsen beschikbaar voor treinreizigers die per fiets naar het station komen en bezoekers aan het poppodium. De voorziening is van hoge kwaliteit en is dag en nacht geopend en gratis te gebruiken.
Met de provincie en stadsregio zijn afspraken gemaakt over de cofinanciering van een nieuw verbreed fietspad langs de Waalbrug, waarbij fietsers in twee richtingen kunnen rijden
De fietsstraat Dennenstraat is in april 2014 beschikbaar gekomen voor scholieren en ander fietsverkeer Het besluit tot aanleg van de 2e fase is genomen en uitwerkingen zijn gemaakt. Voor het gedeelte door het Goffertpark  hebben wij extra werk verricht om te kunnen komen tot een zorgvuldige inpassing, zoals een gebruikersenquete.
In regionale samenspraak zijn aanvullende middelen voor realisatie van de fietsbrug bij Mook-Cuijk gevonden binnen het rijksprogramma Beter Benutten Vervolg
In samenwerking met de stadsregio, de gemeente Arnhem en provincie Gelderland hebben wij ons vol ingezet om het grote internationale fietscongres Velo-city naar Arnhem Nijmegen  te halen. In december is bekendgemaakt dat onze inzet wordt beloond, en dat het congres Velo-city in 2017 in Arnhem-Nijmegen wordt gehouden!
Wij hebben de fietsoversteek over de singels verbeterd door de verkeerslichten gunstiger af te stellen.

Indicatoren

Vergroten bereikbaarheid en doorstroming

Realisatie 2013

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

1.1 Gemiddelde reistijd tijdens de spits (tussen haakjes:variatie in reistijd) in minuten

7 (1,7)

7 (1,1)

1.1a Knooppunt Ressen - Keizer Karelplein

13 (1,7)

12 (4)

11 (0,7)

1.1b Keizer Karelplein - Knooppunt Ressen

10 (0,7)

9 (1)

12 (1,1)

1.1c Keizer Karelplein - Goffert

6 (0,4)

6 (1)

6 (0,4)

1.1d Goffert - Keizer Karelplein

6 (0,6)

7 (1)

6 (0,4)

1.1e Goffert - knooppunt Neerbosch

6 (0,4)

6 (0)

6 (0,4)

1.1f knooppunt Neerbosch - Goffert

5 (0,5)

5 (1)

5 (0,5)

1.1g Goffert - afslag Lindenholt

6 (0,6)

7 (1)

5 (0,3)

1.1h AfslagLindenholt - Goffert

6 (0,4)

6 (1)

6 (0,4)

1.2 Waardering bezoekers bereikbaarheid van de stad

6,4

6,1

De gemiddelde reistijd in de spits is redelijk gelijk gebleven. Op het traject Keizer Karelplein – knooppunt Ressen is die met 2 minuten toegenomen, ivm  de –tijdelijke- gelijkvloerse afwikkeling van het langzaam verkeer over de Prins Mauritssingel bij station Lent (Laauwikstraat). Medio 2015 zal hierin met de fiets-voetgangerstunnel ter plaatse verbetering optreden

Kwaliteit, kwantiteit en gebruik parkeervoorzieningen

Realisatie 2013

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

2.1 Parkeeraanbod Centrum (1.1)

2.1a Straatparkeren (1.1)

3.450 (1.3)

3.000

3.700

2.1b Garageparkeren (1.1)

2.050 (1.5)

3.000

2.500

2.1c Transferia

550 (1.9)

550 (1.4)

550

2.2 Piekbezettingsgraad centrum (2.1)

3776

2.2a Straatparkeren(2.2)

65%

78%

69%

2.2b Garageparkeren (2.3)

1.256

1.100

1.821

2.3 Betalingsgraad(3.1)

90%

94%

94%

2.4 Tevredenheid (4)

5.8

5,8

Indicator 2.1 Parkeeraanbod centrum

1.1

Het parkeeraanbod centrum omvat straatparkeren en garageparkeren. Straatparkeren: De centrumgebieden A, B gezamenlijk (gebied ten zuiden van de Waal en binnen de singels) en de invloedsgebieden rond het centrum (centrum eerste ring).
Garageparkeren: Optelsom van alle centrumgarages exclusief de Stadhuisgarage omdat deze vanwege het huidige gebruik weinig invloed heeft op de parkeerbalans.

1.2

Het parkeerterrein Oude Stad is in gebruik genomen.

1.3

De verhoging volgt uit de oplevering van de garage Plein ’44 (418 stuks).

1.4

Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek naar nieuwe transferia kan dit cijfer in de komende   jaren wijzigen.

Indicator 2.2 Piekbezettingsgraad centrum

2.1

Als moment van piekdrukte wordt de zaterdagmiddag aangehouden (bron: ECORYS rapport Parkeerdrukmeting april 2013), weergeven wordt het aantal op dat moment geparkeerde voertuigen op straat en in de garages.

2.2

De centrumgebieden A  en B gezamenlijk (gebied ten zuiden van de Waal en binnen de singels). In voorgaande telling 2653 voertuigen , in 2013: 2250 geparkeerde voertuigen op de zaterdagmiddag. Deze  afname is gevolg van de beleidsdoelstelling om parkeerders te verleiden meer gebruik te maken van de garages en wordt in 2013 dan ook volledig gecompenseerd door een toename van het aantal garage parkeerders.

2.3

 De optelsom van alle gemeentelijke centrumgarages waarbij de Stadhuisgarage niet is meegenomen. Het referentiekader: Op basis van een onderzoek van Empaction dat gebaseerd is op 100 exploitaties van parkeergarages blijkt een gemiddelde bezetting van 1.200 uur aan kortparkeerders op jaarbasis afgenomen uren per parkeerplaats een reëel gemiddelde bezettingsgraad. Het aantal uren neemt toe al naargelang de garage ouder is. Door het goedkope avondtarief zijn de bezettingscijfers enorm gaan stijgen. Wordt de bezetting van de abonnementhouders meegerekend dan wordt de bezetting per parkeerplaats 2642 uur.

Indicator 2.3 Betalingsgraad

3.1

 Betalingsgraad is de mate waarin parkeerders betalen. Wij onderscheiden de betalingsgraad in enerzijds sec kortparkeren en anderzijds inclusief vergunningen. Kortparkeren zegt iets over de ‘betaalbereidheid’ van de bezoeker, inclusief vergunningen geeft een indicatie over het rechtmatig gebruik van het straatparkeren.

Indicator 2.4  Tevredenheid parkeren

4.1

De indicator heeft betrekking op de waardering van het aantal parkeerplaatsen (de parkeercapaciteit) in het centrum door bezoekers in
de vorm van een rapportcijfer (Bron: Stadscentrummonitor 2013).

Verkeersveiligheid

Realisatie 2013

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

3.1 Aantal doden in het verkeer

4

4

nog niet bekend

3.2 Aantal ongevallen met ziekenhuisopname

onbekend

26

nog niet bekend

Stimuleren deelname openbaar vervoer

Realisatie 2013

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

4.1 Aandeel OV in woon-werkverkeer, Nijmegenaren die in Nijmegen werken

4%

4%

4.2 Aandeel OV binnenstadsbezoek op werkdagen

22%

22%

4.3 Tevredenheid openbaar vervoer

91%

geen meting

Stimuleren fietsgebruik

Realisatie 2013

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

5.1 Aandeel fiets in woon-werkverkeer in de stad

64%

66%

64%

5.2 Aandeel fiets in het binnenstadbezoek

65%

63%

65%

5.3 Waardering bereikbaarheid fiets

7,7

8,0

7,8

5.4 Waardering fietsstalling

6,1

7,1

6,1

Mobiliteit
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

Openbaar vervoer

1.849

2.376

2.158

218

Parkeren + regulering

14.596

16.207

16.335

-128

Verkeer

2.720

2.066

2.219

-153

Totaal lasten product

19.165

20.648

20.712

-64

Financiele baten per product

Openbaar vervoer

-515

-1.040

-825

-215

Parkeren + regulering

-16.227

-18.358

-18.396

38

Verkeer

-151

151

Totaal baten product

-16.742

-19.398

-19.371

-27

Totaal Mobiliteit

2.424

1.250

1.341

-91