Openbare ruimte

Algemeen

Wij beogen een schone, hele, veilige en toegankelijke openbare ruimte in Nijmegen, een duurzame en leefbare stad voor onze burgers. Een stad waarin onze burgers zich thuis voelen. We stimuleren actief burgerschap en gezamenlijke verantwoordelijkheid. We willen in duurzaam beheer een voorbeeld zijn voor bedrijven, ondernemers en inwoners. We houden rekening met sociale veiligheid en toegankelijkheid bij herinrichtingen, wijkbeheersplannen en bel- en herstellijn werkzaamheden zoals snoeien van overhangend groen. Het is noodzakelijk om ook op dit programma te bezuinigingen. Onderhoud aan wegen, openbare verlichting en openbaar groen willen we echter zoveel mogelijk ontzien, we zoeken bezuinigingsmogelijkheden vooral in de niveaus van beheer van de openbare ruimte, bijvoorbeeld door meer te differentiëren in het dagelijks beheer. We hebben een taakstelling gerealiseerd van 3,2 miljoen euro in 2014.

Wat hebben we bereikt

2014 is het tweede uitvoeringsjaar van onze beleidsnota 'Geef ze de (openbare) ruimte'. De focus ligt daarbij op het meer betrekken van onze bewoners bij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. We gebruiken daarbij de participatiekaart.nl/nijmegen als instrument om inzichtelijk te maken hoeveel participatieprojecten we hebben in de stad. Het aantal initiatieven is dit jaar gestegen naar 163. Daarnaast hebben we het Marikenniveau vastgesteld als basisonderhoudsniveau en een inspiratieboekje gemaakt waarin we laten zien wat mogelijk is als bewoners zelf op bepaalde plekken het onderhoud willen doen. In de uitvoering krijgt het “werken op regie” samen met Dar steeds duidelijker vorm. Met minder geld worden dezelfde resultaten op straat gerealiseerd door Dar. Dar heeft in 2014 de reiniging en het groen- en grijsonderhoud in 3 stadsdelen uitgevoerd.
In 2014 hebben we deelgenomen aan een afvalbenchmark. Hieruit blijkt wederom dat Nijmegen (binnen haar stedelijkheidsklasse) na Maastricht de hoogste mate van afvalscheiding behaalt (62,7% in 2013) en dat tegen zeer lage afvalbeheerkosten. Verder hebben we de milieustraat aan de Kanaalstraat volledig verbouwd en gemoderniseerd.
De bel-& herstelapp is goed ingeburgerd. Dit jaar hebben we weer meer meldingen via de app ontvangen. Ruim 28% van de totale meldingen gaat via de bel-&herstelapp. Vorig jaar was dat nog 19%. De inhaalslag op het onderhoud van de wegen en het kabelnet voor de openbare verlichting hebben we doorgezet. We hebben groot onderhoud gepleegd op onder ander de Van Boetbergweg, Nieuwe Ubbergseweg en Terwindtstaat. Ook de snelfietsroute over de Dennenstraat is aangelegd en het RijnWaalpad is afgerond. We hebben LED-verlichting (159 stuks) geplaatst op diverse wegen en we hebben dertien kilometer kabelnet vervangen voor de openbare verlichting. Op de Grootstalselaan hebben we licht op aanvraag aangebracht.
Het nieuwe beleid voor gladheidsbestrijding, ‘Grip op gladheid’, werpt nog steeds  zijn vruchten af: de strooiroutes zijn verbeterd, er zijn minder klachten en de zoutkisten zijn een succes. Het project ‘Groen geregeld’ is succesvol en heeft geleid tot het oplossen van 45 gevallen van grondannexatie.
We hebben de pilot 'Afval dump je niet' uitgevoerd op 3 locaties. Deze pilot is goed verlopen en we gaan verder met deze werkwijze in 2015.

Indicatoren

Een schone, hele en veilige openbare ruimte

Realisatie 2013

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

1.1 % Nijmegenaren dat Nijmegen schoon vindt

60%

70%

60%

1.2 Nijmegenaren dat de eigen buurt schoon vindt

75%

70%

75%

1.3.1 Centrum - beeldkwaliteit goed

88%

83%

87%

1.3.2 Rest stad - beeldkwaliteit basis

93%

95%

93%

1.4.1  Burgers tevreden over onderhoud fietspaden in de stad

60%

65%

60%

1.4.2 Burgers tevreden over onderhoud wegen in hun eigen buurt

63%

76%

63%

1.5.1 Onderhoudskwaliteitsniveau fietspaden (technisch)

87%

76%

87%

1.5.2 Onderhoudskwaliteitsniveau wegen (technisch)

76%

76%

77%

1.6 Uitgevoerde acties wijkbeheerplannen

87%

90%

91%

1.7 Tijdig (binnen 5 werkdagen) afgehandelde meldingen Bel- & Herstellijn

75%

85%

79%

In 2014 hebben we geen stadspeiling uitgevoerd. Dit betekent dat de percentages voor 2013 ook gelden voor 2014 voor de indicatoren 1.1, 1.2, 1.4.1 en 1.4.2.

Openbare ruimte
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

Toezicht openbare ruimte

3.331

3.350

3.356

-6

Inzameling huishoudelijk afval

10.482

10.396

10.451

-54

Straatreiniging

9.216

9.656

9.650

6

Beheer openbaar groen

5.909

6.269

6.138

131

Integraal beheer openbare ruimte

7.942

7.998

8.905

-907

Openbare verlichting

2.693

2.698

2.704

-6

Verkeersregelinstal.en -voorzien.

2.148

2.059

2.134

-75

Wegen en kunstwerken

6.668

7.365

6.634

731

Totaal lasten product

48.387

49.792

49.972

-180

Financiele baten per product

Toezicht openbare ruimte

-213

-133

-122

-11

Inzameling huishoudelijk afval

-10.563

-10.818

-11.272

454

Straatreiniging

-1.345

-1.345

-1.345

Beheer openbaar groen

-7

-307

-421

114

Integraal beheer openbare ruimte

-50

-436

-1.027

591

Openbare verlichting

-33

-33

-30

-3

Verkeersregelinstal.en -voorzien.

59

-59

Wegen en kunstwerken

-1.118

-1.384

-458

-926

Totaal baten product

-13.328

-14.455

-14.615

161

Totaal Openbare ruimte

35.059

35.338

35.357

-19