Werk & Inkomen

Algemeen

Werk biedt mensen perspectief, werkzoekenden hebben recht op ondersteuning naar werk. Wie (nog) niet
aan het werk kan, bieden we een sociaal vangnet in de vorm van een uitkering. Uitgangspunt is dat een
uitkering tijdelijk is, werk staat voorop.
De resultaten van ons programma Werk en Inkomen staan onder invloed van autonome ontwikkelingen, zoals de economische crisis. Meer mensen moeten een bijstandsuitkering aanvragen, terwijl het voor mensen die al in de bijstand zitten extra lastig is om aan werk te komen. Andere ontwikkelingen zijn voorgenomen structuur- en wetswijzigingen in het landelijke kader van werk en inkomen (Participatiewet, Sociaal Akkoord, Werkbedrijven, tegenprestatie, bijzondere bijstand en kostendelersnorm). In 2014 is veel inzet gepleegd deze wijzigingen per 1 januari 2015 door te voeren.

Wat hebben we bereikt

Werk staat voorop: meer bijstandsgerechtigden aan het werk
In 2014 zijn 756 mensen in de bijstand aan het werk gegaan. In het licht van de arbeidsmarktsituatie
en de resultaten in andere jaren zijn we heel tevreden met dit aantal. Het aantal overstijgt ons gestelde doel voor
2014 (600 mensen). Ten opzichte van het totaal aantal uitstromers uit de bijstand, is het aantal uitstromers
naar werk 38%. Dit overstijgt ons doel.
Het op peil houden van de uitstroom naar werk van mensen in de bijstand met een grote afstand tot werk,
vergt in deze tijden investeringen van bedrijven, werkzoekenden én overheid. Wij hebben in 2013 circa 1,5
miljoen euro beschikbaar gesteld voor werk en re-integratie. We hebben deze middelen geïnvesteerd in onder
andere (leer)werkplekken bij werkcorporaties en bedrijven, loonkostensubsidies, opleidingen, trainingen, workshops en werkmarkten voor de realisering van de match tussen werkgever en werkzoekende.
De samenwerking met Economische Zaken, Werk en Onderwijs is in het afgelopen jaar verder geïntensiveerd, onder andere tot uiting komend in de komst van een nieuw programma Economie en Werk per 1 januari 2015.

Stijging van het aantal bijstandsgerechtigden valt mee
Het jaar 2014 begon met sombere verwachtingen: we hadden in de begroting 2014 een tekort op de bijstandsuitgaven begroot (van 1,2 miljoen euro). Door een combinatie van interventies en meevallers is het uiteindelijke financiële resultaat op de bijstandsuitkering positief, namelijk 2,7 miljoen euro. Ook in de aantallen scoren we positief ten opzichte van andere gemeenten: Eind 2014 waren er 6.581 bijstandsgerechtigden. Dit is een toename van 1,7% ten opzichte van het begin van 2014. De referentiegemeenten zagen hun bijstandsbestand met gemiddeld 4,4% stijgen. Ten aanzien van jongeren in de bijstand (bijstandsgerechtigden tot 27 jaar) geldt zelfs dat het aantal in 2014 is gedaald: in januari 2014 ontvingen 817 jongeren een bijstandsuitkering, eind december 2014 waren dit er 767.

Toenemend beroep op minimaregelingen
In 2014 hebben weer meer mensen een beroep gedaan op één van onze minimaregelingen dan in 2013 (namelijk 439 mensen). Het gaat hier om regelingen zoals het Kinderfonds, de langdurigheidstoeslag, bijzondere bijstand en de regeling chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. De toename van het absolute aantal is overigens ook een teken dat het aantal arme huishoudens in Nijmegen, net als in de rest van Nederland ook in 2014 weer is gestegen.
Het toenemend gebruik van deze open-einderegelingen heeft ook geleid tot een tekort.

Druk op de keten van schulden en armoede
We zijn erin geslaagd om in Nijmegen, net als bij ons minimabeleid, een redelijk aanbod voor schuldhulpverlening overeind te houden. Dit aanbod bestaat uit curatieve en preventieve instrumenten, we maken onderscheid in een laagdrempelige basisvoorziening én een specialistische dienstverlening. We hebben begin dit jaar gerichte investeringen gedaan om de druk op de schuldhulpverleningsketen te verlichten. Eind 2014 hebben we een ontwerp-notitie over de wijze waarop we schulden en armoede in Nijmegen willen keren voor inspraakreacties openbaar gemaakt.

Stappen voorwaarts in samenwerken in het Rijk van Nijmegen
In 2014 zijn de besluiten genomen om te komen tot één regionaal Werkbedrijf waarin naast de regiogemeenten
ook het SW-bedrijf Breed werkt aan arbeidsbemiddeling, bedrijfsdienstverlening en kandidaatsbenadering.

Indicatoren

Beperken stijging aantal bijstandsgerechtigden

Realisatie 2013

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

1.1 Beperken groei aantal bijstandsgerechtigden
(excl. WIJ/IOAW/IOAZ/BZ)

6.470

6.813

6.581

1.2 % Afwijziging aanvragen

24%

20%

23%

1.3 Uitstroom % naar werk onder uitstromers

30%

30%

38%

1.4 % Bijstandsgerechtigden tov beroepsbevolking in Nijmegen

8%

8,8%

7,6%

1.5 % Ontheffingen arbeidsplicht

30%

30%

28%

1.6 % Jeugdwerklozen tov niet-werkende werkzoekenden in Nijmegen

13,8%

12%

12,8%

Rechtmatige en doelmatige verstrekking van uitkeringen

Realisatie 2013

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

2.1 % Tekortkomingen in rechtmatigheid uitkeringsverstrekking

<1%

<1%

<1%

2.2 Fraude opsporen en bestrijden levert meer op dan het kost

+

+

+

2.3 % Aanvragen met besluit binnen 8 weken

89%

95%

91%

Inkomensaanvullende maatregelen en/of schuldhulpverlening

Realisatie 2013

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

3.1 % Bereikte huishoudens met een laag inkomen

81%

80%

79%

3.2 Toename % nieuwe bereikte klanten

onbekend

geen doelstelling

geen doelstelling

3.3 Uitzicht op schuldenvrije toekomst

206

225

289

3.4 Aantal aanmeldingen schuldhulpverlening

1.828

1.250

1.529

Dynamiek in de gesubsidieerde arbeid

Realisatie 2013

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

4.1 Afname gesubsidieerde arbeid

111

-

-

4.2 Werkcorporaties

5623

500

-

Werk & Inkomen
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

Werk

45.890

48.876

50.621

-1.745

Inkomen

121.831

122.023

116.201

5.822

Armoedebestrijding

16.030

18.680

19.309

-629

Inburgering

802

1.298

1.294

4

Totaal lasten product

184.553

190.877

187.426

3.451

Financiele baten per product

Werk

-40.506

-43.423

-45.240

1.817

Inkomen

-108.262

-108.262

-109.578

1.317

Armoedebestrijding

-935

-1.259

-1.984

725

Inburgering

-656

-1.046

-1.033

-13

Totaal baten product

-150.359

-153.990

-157.835

3.845

Totaal Werk & Inkomen

34.194

36.887

29.591

7.296