Sport

Algemeen

Het programma Sport is gericht op het stimuleren van de sportparticipatie en beweegdeelname in Nijmegen.  In steeds sterkere mate wordt een beroep op sport en bewegen gedaan in het bredere beleid gericht op gezondheid en welzijn. Het gaat daarbij niet altijd om sport, maar ook om andere vormen van lichaamsbeweging. Daarbij blijven we sportverenigingen ondersteunen, maar verkennen we ook de mogelijkheden om meer samen te werken met andere organisatievormen. Om sporten en bewegen mogelijk te blijven maken, richten we ons op het in stand houden van een kwalitatief goed aanbod aan sportaccommodaties.

Wat hebben we bereikt

Sportstimulering
Ons doel binnen het programma Sport is het op peil houden van de sportdeelname en het versterken van de beweegdeelname. Uit de stadsmonitor blijkt dat het aandeel volwassenen dat aan sport doet, toeneemt (cijfers 2013, nieuwe cijfers komen in 2015 beschikbaar). Een belangrijke reden voor de toegenomen sportdeelname is dat steeds meer mensen sportief fietsen, wandelen en hardlopen. Deze trend, waarbij meestal buiten verenigingsverband gesport/bewogen wordt, proberen wij te ondersteunen.

In 2014 is bekend geworden dat de Special Olympics Nationale Spelen in 2016 in de gemeenten Wijchen, Groesbeek en Nijmegen plaats zal vinden. Naast het binnenhalen van een fantastisch evenement biedt dit ons de unieke kans om het aangepast sporten in onze regio de komende twee jaar een impuls te geven.

Versterken sportverenigingen
Eind 2013/begin 2014 is de tweejaarlijkse sportverenigingsmonitor uitgevoerd. UIt deze monitor blijkt dat de belangstelling voor sportverenigingen bij volwassenen op peil is gebleven en is bij jongeren nog iets gestegen. Het percentage verenigingen met te weinig vrijwilligers is in vergelijking met 2009 licht afgenomen. Tegelijk is het percentage volwassen Nijmegenaren dat zich inzet voor sportclubs licht gestegen. Wel is nog steeds een meerderheid van de verenigingen op zoek naar vrijwilligers voor allerlei taken. Ten opzichte van de vorige meting (2009) hebben meer verenigingen hun financiële situatie zien verslechteren. Bij circa veertig procent van de verenigingen is de huidige financiële situatie niet gezond. Financiën is het belangrijkste knelpunt geworden.

Kwalitatief goede sportaccommodaties
In 2014 hebben we de kwaliteit van onze sportaccommodaties op orde gehouden en een aantal verbeteringen doorgevoerd, zoals het vervangen van de toplaag en infill van het kunstgrasveld op Sportpark Brakkenstein. In diverse langer lopende processen op het gebied van sportaccommodaties hebben wij stappen in de ontwikkeling gezet, zoals bij de Jan Massinkhal, Talent Centraal, Zwembad Dukenburg, Waalhalla en voetbalvereniging Oranje Blauw.

Ondersteuning topsportklimaat
Topsport is een inspiratiebron voor vele sporters; topsporters en topclubs zijn een belangrijke samenwerkingspartner voor de breedtesport. Met de Zevenheuvelenloop, Marikenloop en Nijmegen Global Athletics hebben we succesvolle topsportevenementen in de stad Nijmegen gehad. We hebben provinciale subsidie toegekend gekregen voor het project Talent Centraal Nijmegen. In samenwerking met Topsport Gelderland zetten we een combinatiefunctionaris in specifiek voor talentontwikkeling.

Indicatoren

Sportstimulering

Realisatie 2013

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

1.1 % Basisscholieren dat minimaal 7 uur per week beweegt

68% (1)

1.2 % Middelbare scholieren dat aan sport doet

88% (4)

1.3 % Middelbare scholieren dat minimaal 7 uur per week beweegt

67% (4)

1.4 % Volwassenen dat minimaal 12 keer per jaar aan sport doet

76% (2)

1.5 % Volwassenen dat voldoet aan de beweegnorm

66% (3)

(1) In de stadsbegroting 2015-2018 staat bij realisatie 2013 72%. Dit cijfer komt uit de Kindermonitor 2009.
Inmiddels zijn de uitkomsten van de Kindermonitor 2013 beschikbaar en daar komt de 68% uit.  

(2) In de stadsbegroting 2015-2018 staat bij realisatie 2013 67%. Dit cijfer komt uit onze Burgerpeiling 2011.
De 76% komt uit de Burgerpeiling 2013 (percentage sporters onder volwassenen is fors gestegen in de afgelopen jaren).
(3)  In de stadsbegroting 2015-2018 staat bij realisatie 2013 74%. Dit is berekend op basis van de Volwassenenmonitor 2008/2009 en de Ouderenmonitor 2010. Beide onderzoeken zijn in 2012 samengevoegd tot de gezondheidsmonitor volwassenen GGD. De 66% komt uit dit nieuwe onderzoek, waarbij een iets andere vraagmethodiek is gehanteerd.
(4) E-MOVO 2011, GGD

Versterken sportverenigingen

Realisatie 2013

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

2.1 % Basisscholieren dat lid is van een sportvereniging

70% (1)

2.2 % Middelbare scholieren dat lid is van een sportvereniging

71% (2)

2.3 % Volwassenen dat lid is van een sportvereniging

23% (3)

2.4 % Volwassenen dat buiten sportverenigingen en commerciële sportscholen om aan sport doet.   

60% (3)

(1) Kindermonitor 2013, GGD
(2) E-MOVO 2011, GGD
(3) Burgerpeiling 2013, O&S

Kwalitatief goede sportaccommodaties

Realisatie 2013

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

3.1 Bezettingsgraad gemeentelijke gymnastieklokalen (verhuurde uren gedeeld door beschikbare uren)

57%*

54%

3.2 Bezettingsgraad gemeentelijke sportzalen

65%*

61%

3.3 Bezettingsgraad gemeentelijke sporthallen**

63%*

62%

3.4 Aantal bezoekers zwembaden

3.4a Zwembad West
3.4b Zwembad Oost
3.4c Zwembad Dukenburg
3.4d Zwembad Goffert

3.5 Aantal bezoekers Triavium

3.5a Recreatief
3.5b Verenigingsgebruik

115.174
54.071

225.776
181.104
52.388
45.079

116.719
50.275

* In 2014 is een gestandardiseerde berekeningswijze toegepast. De cijfers 2013 zijn hierop aangepast.
** Exclusief Jan Massinkhal gezien de combi evenementen en sport.
*** Inclusief zomerevenementen in Triavium

Ondersteuning topsportklimaat

Realisatie 2013

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

4.1 Aantal talenten uit Nijmegen met een HP, IT of NT-status

4.2 Aantal talenten uit de regio Nijmegen met een HP, IT of NT-status dat sport in Nijmegen

4.3 Aantal seniorenteams, actief op hoogste competitieniveau

4.4 Aantal grote sportevenementen

Sport
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

Sportstimulering

2.014

2.059

2.064

-5

Versterken sportverenigingen

347

347

346

1

Kwalitatief goede sportaccommodaties

14.600

14.460

14.469

-9

Ondersteuning topsportklimaat

83

83

83

Totaal lasten product

17.044

16.948

16.962

-13

Financiele baten per product

Sportstimulering

-305

-305

-307

2

Versterken sportverenigingen

Kwalitatief goede sportaccommodaties

-1.915

-1.915

-1.915

Totaal baten product

-2.220

-2.220

-2.222

2

Totaal Sport

14.824

14.728

14.739

-11