Zorg & Welzijn

Algemeen

2014 heeft in het teken gestaan van de voorbereidingen op de veranderingen in de zorg. Met het oog hierop hebben college en raad in 2014 het nieuwe beleidskader  Wmo & Jeugd 2015-2018 vastgesteld, waarmee we vasthouden aan de eerder ingezette koers.  Belangrijk element in deze koers is het wijkgerichte werken, dat in 2014 is doorontwikkeld en waarmee we een belangrijke basis hebben gelegd voor de nieuwe Wmo- en jeugdhulptaken waarvoor we per 1 januari 2015 verantwoordelijk zijn. De Stips, de sociale wijkteams en de regieteams vormen de spil van het wijkgerichte werken. Hieraan worden in 2015 de ambulante ondersteuningsteams voor langdurige en specialistische Wmo- en Jeugdhulp toegevoegd die we in 2014 hebben gecontracteerd.

Wat hebben we bereikt

Aan het wijkgerichte basismodel zijn de welzijnsdomeinen van de W4-instellingen (Tandem, Het Inter-lokaal, NIM Maatschappelijk Werk en Swon het seniorennetwerk)  gekoppeld: inclusieve wijknetwerken; informele zorg; informatie en advies (Stips); hulpverlening en coördinatie (met de sociale wijkteams als spil) en regie, dwang en drang (met de regieteams als spil). De afgelopen periode hebben we fors  ingezet op meer samenhang en samenwerking tussen de grotere welzijnsinstellingen. Dit heeft geresulteerd in een gezamenlijk offertetraject voor de W4, waarbij voor 2015 ook MEE is aangesloten.

 In 2014 zijn zes van de negen Stips ingericht en is de wijkoverstijgende Info- en advieslijn (digitaal en telefonisch) in werking getreden, waar Nijmegenaren terecht kunnen met al hun vragen en ideeën. Vanaf oktober 2014 heeft de Stip-informatielijn ook fungeert als helpdesk voor vragen van onze inwoners over de veranderingen in de zorg. De sociale wijkteams zijn in 2014 stadsdekkend uitgerold. In totaal zijn per saldo 10 Nijmeegse sociale wijkteams operationeel. Ze leggen huisbezoeken af bij mensen en werken samen met bewoners bij het organiseren van wijkactiviteiten. De regieteams functioneerden al stadsdekkend en hebben ook in 2014 multiprobleemhuishoudens toegeleid naar zorg en woonoverlast aangepakt.

Zoals in de regionale transitienota Kracht door verbinding (2013) is aangegeven, kunnen de sociale wijk- en regieteams  en het veiligheidshuis vanaf 2015 samen met huis- en jeugdartsen Nijmeegse volwassenen en jeugdigen toeleiden naar zwaardere zorgtrajecten en -voorzieningen: Wmo-maatwerkvoorzieningen en individuele jeugdvoorzieningen. Hiervoor zijn in 2014 de nodige voorbereidingen getroffen middels het inrichten van onder meer werkprocessen, het vaststellen van de verordeningen en beleidsregels Wmo & Jeugdhulp, de opstelling van een handleiding voor consultatie & advies ('hulplijnen') en het geven van werkinstructies en trainingen. Een groot deel van de genoemde 'instrumenten' is in samenwerking met de gemeenten in onze regio tot stand gekomen. Ook is in 2014 met het oog op de transitie van de jeugdzorg extra geïnvesteerd in de versterking van de inzet en expertise op het gebied van jeugd in de sociale wijkteams.

Wat betreft de langdurige en specialistische ondersteuning zijn in het laatste kwartaal van 2014 in regionaal verband contracten gesloten met aanbieders op het gebied van jeugdhulp, de nieuwe Wmo (begeleiding, dagbesteding, beschermd wonen).  Arbeidsmatige dagbesteding is ondergebracht bij het regionale werkbedrijf. Subsidies zijn lokaal door gemeente Nijmegen verleend aan het netwerk Dagbesteding Ouderen Nijmegen en aan het RIBW en Ixta Noa voor de inloopvoorzieningen GGZ. Er zijn voorbereidingen getroffen voor de inrichting van een regionaal ondersteuningsbureau (ROB). Een belangrijke taak van het ROB is de coördinatie van het contractmanagement van de regionale contracten.

De decentralisatie van het beschermd wonen GGZ is in minder dan een jaar geheel voorbereid, zodat voor alle mensen die in onze regio beschermd wonen nodig hebben, continuïteit van zorg gerealiseerd is. De functies begeleiding en inloop GGZ zijn als onderdeel van de maatschappelijke opvang geïntegreerd in de subsidieafspraken met de opvanginstellingen. Met inzet van middelen uit de verschillende functies die gedecentraliseerd worden, hebben we een toekomstbestendige financiering voor de zwerfjongerenopvang Vince kunnen realiseren die in 2014 is verhuisd. De aparte meldpunten voor huiselijk geweld en kindermishandeling zijn samengevoegd: op 1 januari 2015 start bij de GGD, vanwege de relatie met Meldpunt Bijzondere Zorg, het samengevoegde meldpunt onder de naam Veilig Thuis.

In 2014 hebben we op allerlei verschillende manieren gecommuniceerd met onze inwoners over de veranderingen in de zorg: van wijkinloopavonden en informatie op de website tot publicaties in de Brug, persoonlijke brieven en de inrichting van een helpdesk bij de Stipinformatielijn.

Per saldo zijn we in Nijmegen goed voorbereid op de nieuwe taken. Dit neemt niet weg dat het een complexe operatie betreft die niet vlekkeloos kan en zal verlopen. Hierop zijn we aanspreekbaar en we zorgen dat we flexibel kunnen reageren als het nodig is om te zorgen dat cliënten de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

Ook de reguliere activiteiten gingen in 2014 gewoon door. Tal van vrijwilligers- en maatschappelijke organisaties voor bijvoorbeeld kwetsbare ouderen en mensen met een beperking zijn we in 2014 blijven ondersteunen. In 2014 hebben we in tegenstelling tot veel andere gemeenten het beleid en de criteria voor de bestaande Wmo-voorzieningen, waaronder hulp bij het huishouden, niet gewijzigd. Desondanks hebben wij een overschot op de begroting voor individuele Wmo-voorzieningen gerealiseerd terwijl aan de andere kant de klanttevredenheid stabiel is gebleven.

Nijmegen kent een gedegen netwerk met organisaties voor vrijwillig jeugdwerk, jongerencentra en ontmoetingsmogelijkheden. Een solide preventief jeugdbeleid, zoals in 2013 vastgesteld in een uitvoeringsnotitie, is de basis voor de transitie van de jeugdzorg.  Jongerenwerk in de wijken zorgt ervoor dat jongeren een aanspreekpunt hebben en op een positieve manier kunnen meedoen in de wijk. Het voorkomt in veel gevallen zwaardere problematiek en helpt jongeren om op school te blijven, werk te behouden of te vinden. Om die reden hebben wij er voor gekozen om  structureel € 200.000 extra in te zetten voor jongerenwerk in de wijken. We richten ons daarbij op individuele begeleiding van jongeren in Nijmegen Noord en in andere wijken in Nijmegen waar ondersteuning hard nodig is. In 2014 is het besluit genomen om in Lent bij de Ster een jongerencentrum te realiseren en om het jongerencentrum in De Klif in Oosterhout uit te breiden.

Indicatoren

Stimuleren participatie

Realisatie 2013

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

1. Ik kan goed voor mezelf zorgen etc.

90%

90%

--*

Optimale kansen voor de jeugd

Realisatie 2013

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

2.1 Jeugdigen dat zich probleemrijk vindt

11

13

--*

2.2 Ouders dat aangeeft behoefte te hebben aan opvoedsteun

9%

9%

8%

Bevorderen gezondheid

Realisatie 2013

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

3.1 Volwassen inwoners dat zich gezond voelt (hoge opl. vs lage opl.)

89% - 59%

ntb

-

3.2 Jeugdigen met overgewicht

13,1%

ntb

pm

Gelijke kansen voor iedereen

Realisatie 2013

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

4.1 % Niet-westerse allochtonen dat meer contacten zou willen hebben

29%

25%

- *

Zelfstandig wonen en leven

Realisatie 2013

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

5.1 Hulpmiddel draagt bij aan zelfstandig kunnen wonen

Nnb

93

-**

Zorg en opvang voor sociaal kwetsbaren

Realisatie 2013

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

6.1 Aantal dak- en thuislozen in traject

449

90%

pm

6.2 Burgers die vinden dat overlast van zwervers/daklozen vaak voorkomt in de woonbuurt

3%

3%

-*

* Cijfer uit burgerpeiling; burgerpeiling is in 2014 niet gehouden (2-jaarlijks).
** Het klantonderzoek Wmo over 2014 wordt in maart afgenomen en is in juli 2014 gereed.

Zorg & Welzijn
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

Welzijn

13.558

15.180

14.929

251

Publieke Gezondheid

6.533

6.251

6.175

76

Jeugd

5.251

5.751

5.669

83

Diversiteit

1.390

1.491

1.471

20

Individuele voorzieningen WMO

24.549

23.044

21.955

1.088

Maatschappelijke opvang

15.144

14.581

14.338

243

Totaal lasten product

66.425

66.298

64.537

1.761

Financiele baten per product

Welzijn

-1.016

-2.134

-1.997

-136

Publieke Gezondheid

-153

-191

-289

98

Jeugd

-885

-1.369

-1.315

-54

Diversiteit

-85

-84

-1

Individuele voorzieningen WMO

-3.300

-3.300

-3.033

-267

Maatschappelijke opvang

-828

-994

-967

-26

Totaal baten product

-6.183

-8.073

-7.686

-387

Totaal Zorg & Welzijn

60.242

58.226

56.851

1.374