Facilitaire diensten

Algemeen

Onderzoek en Statistiek
Wij verzorgen objectieve, betrouwbare en bruikbare maatschappelijke informatie en kennis over de stad, de wijken en de effecten van het beleid. Het doel is een goede onderbouwing te bieden voor de beleidsprogrammering, de beleidsuitvoering en de gemeentelijke dienstverlening en daarmee bij te dragen aan kwaliteit en de ontwikkeling van de stad en de wijken.

Middelenafdelingen
Tot de middelenafdelingen behoren de afdelingen Facilitaire Zaken, Financiën, Personeel en Organisatie en Informatie en Automatisering.  Deze faciliterende afdelingen vormen de vanzelfsprekende partner voor de gemeentelijke organisatie ten aanzien van alle ondersteunende diensten. Een organisatie waar onze klanten en de medewerkers trots op zijn. De ambitie is: de juiste service op de juiste plaats op het juiste tijdstip.

Communicatie

Wij leveren een bijdrage aan burgers die tevreden zijn over de informatie over de gemeentelijke organisatie en haar producten en diensten en over de uitvoering van het gemeentelijke beleid. Wij leveren inzicht in het democratische proces bij inwoners van Nijmegen, het bedrijfsleven, het onderwijs en maatschappelijke organisaties. Daarmee bieden wij:

  • een basis voor interactie met diezelfde groepen,
  • draagvlak voor de uitvoering van ons beleid,
  • een positief beeld van de gemeente,
  • medewerkers die tevreden zijn over de informatie over voor hen belangrijke of interessante onderwerpen

Maatschappelijk Vastgoed
Met Maatschappelijk Vastgoed maken wij mogelijk dat maatschappelijke effecten worden gerealiseerd via een groot aantal gemeentelijke programma’s. Met de gebouwen faciliteren en accommoderen we maatschappelijke instellingen. Steeds met het maatschappelijk doel voor ogen zoals dat door de beleidsinhoudelijke programma’s wordt  geformuleerd. In de kadernota Vastgoed hebben wij de condities vastgelegd waaronder de gemeente Nijmegen over eigen vastgoed beschikt. Bij het uitvoeren van de beleidsvoornemens geven wij eveneens uitvoering aan de onderzoeksopdracht maatschappelijk vastgoed, die tot doel heeft om het vastgoed efficiënter te benutten en een hogere opbrengst te genereren.

Wat hebben we bereikt

Onderzoek en Statistiek
In het onderzoeksprogramma 2014 waren 65 door O&S uit te voeren projecten  opgenomen. De meeste hiervan zijn uitgevoerd en afgerond, een aantal loopt nog door in 2015. Enkele projecten zijn in overleg met portefeuillehouders/programmamanagers niet uitgevoerd, omdat nut en noodzaak bij nader inzien anders werd ingeschat. Mede hierdoor was er ruimte om verzoeken voor onderzoeken die in de loop van 2014 binnen kwamen uit te voeren.
Alle afgeronde onderzoeksrapporten zijn gepubliceerd op de gemeentelijke website. Enkele voorbeelden daarvan zijn de het Mediaonderzoek 2014, de evaluatie van de Politieke Avond, een peiling over de winkel-openingstijden en een evaluatie van het leerlingenvervoer in Nijmegen.

Middelenafdelingen
In 2014 hebben we uitvoering gegeven aan een deel van de onderzoeksopdracht Organisatie. In een aantal trajecten hebben we de bezuinigingen op de middelenafdeling voor 2014 gerealiseerd en de mogelijkheden voor bezuinigingen in de nog komende jaren onderzocht. Daarnaast hebben we stappen gezet in de regionalisering van de ICT-functie en zijn een aantal middelenafdelingen samengevoegd.

Communicatie
We informeerde inwoners, en relaties in en buiten de stad tijdig en begrijpelijk over de voor hen relevante onderwerpen,
We nodigden uit tot dialoog. We hebben  veel werk gemaakt van de woordvoering in de media en van de optredens van bestuurders in de stad. We zijn de slag aan het maken naar een communicatieve organisatie. In plaats van beleid begrijpelijk maken, begrijpelijk beleid maken. Dit doen we aan de hand van Factor C, een communicatiemethodiek dier door en voor het Rijks is ontwikkeld maar inmiddels door een groot aantal gemeenten is omarmd. Bij de transitie in het sociale domein is er veel werk gemaakt van de dienstverleningscommunicatie zodat inwoners weten waar ze aan toe zijn en bij wie ze met hun hulpvraag terecht kunnen.
Bij de dijk-teruglegging doen we veel aan communicatie, citymarketing en promotie van het project. De doelgroepen variëren hier van internationale media tot de schoolklas. Dit leidt ook tot wereldwijde media-aandacht voor het bijzondere project . Er is een onderzoek verricht naar het gebruik onze media. We zien een stijgende belangstelling voor online media maar de papieren informatiebronnen zijn nog steeds koploper informatievoorziening.

Maatschappelijk Vastgoed
Het realiseren van beleidsdoelen vindt nog steeds plaats in een uiterst sober financieel klimaat.
Er is voor het maatschappelijk vastgoed een specifieke onderzoeksopdracht geformuleerd. Wij zien in dat kader de volgende mogelijkheden: kritisch oog voor de exploitatie, verminderen leegstand, reduceren beheerskosten, via het makelpunt effectiever zoeken naar klanten voor onze gebouwen en panden waar geen maatschappelijk doel mee bereikt kan worden afstoten.  
We hebben inmiddels onze vastgoedportefeuille doorgelicht, waarbij exploitatie, kwaliteit en relevantie voor beleidsprogramma’s belangrijke ijkpunten waren. We zijn met onze onderzoeksopdracht financieel goed op koers. De eerste resultaten worden in 2015 in de begroting verwerkt. Dit betreft opbrengstverhoging, met name bij maycrete-woningen en exploitatieverbetering door nog kritischer te sturen op  onderhoud en verzekeringen en het niet invullen van uitgestroomde beheercapaciteit.
Daarnaast was ook de verduurzaming van de Vastgoedportefeuille wederom een belangrijk item in 2014 en hebben we de voorbereidingen getroffen voor de nieuwe aanbesteding van het onderhoud in 2015.

Ook hebben we concrete projecten opgepakt:
De nieuwbouw voor Doornroosje en het  voorzieningenhart in het Waterkwartier/De Biezen zijn gereed gekomen. We zijn er trots op.

De renovatie van de St. Stevenstoren is in volle gang en de ingrijpende verbetering  van wijkcentrum Meijhorst verkeert in de laatste fase.
De eerste fase van de omvangrijke aanpassingen in Vereeniging is eveneens in 2014 binnen de beperkte tijd en het budget goed afgerond. Ten slotte vermeldenswaard zijn de afspraken over de huurachterstanden van NEC en de mogelijkheden tot verkoop van het Goffert-stadion.

Andere belangrijke ontwikkelingen:
De plannen voor de Bastei, Jan Massinkhal en Talent Centraal zijn uitgewerkt en nu gereed om uitgevoerd te worden. Dit geldt eveneens voor het DSB-gebouw, dat we  ingrijpend gaan verbouwen voor een nieuwe huurder.
Het Huis van de Nijmeegse geschiedenis in de Mariënburgkapel heeft een aantal succesvolle tentoonstellingen (over bombardement 1944, 25 jaar archeologie in Nijmegen), lezingen en bijeenkomsten georganiseerd. Dit heeft geresulteerd in meer dan 25.000 bezoekers. In het coalitieakkoord is vastgelegd dat het Huis voor de komende jaren gecontinueerd wordt op deze locatie.
Daarentegen hebben we bij de najaarsnota wel moeten constateren dat steeds meer van onze huurders moeite krijgen om de huur te betalen, waardoor het risico op financiële tegenvallers toeneemt. In 2015 doen we onderzoek naar mogelijke ontwikkelingen en trends in dit kader.
In november is het besluit gevallen om het Vrijheidsmuseum definitief niet in de Vasim te vestigen.
We zijn erin geslaagd om de pandeninformatie beter op orde te brengen door het Vastgoedinformatiesysteem Planon nog beter in te richten.

Indicatoren

Bezoekersaantallen Accommodaties

Realisatie 2013

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

4.1 Bezoekersaantallen Jan Massinkhal

112.000

115.000

112.000

4.2 Bezoekersaantallen Leemkuil en Brakkefort

137.000

110.000

142.000

4.3 Bezoekersaantallen Wijkcentra incl. Jongerencentra

1.023.000

1.169.000

965.000

4.4 Bezoekersaantallen Voorzieningenharten

1.530.000

1.235.000

1.512.000

Toelichting Bezoekersaantallen
De realisatie 2014 (lager dan de doelstelling) bij de wijkcentra/jongerencentra is terug te voeren op de verbouwing van wijkcentrum Dukenburg, het tijdelijk onderkomen van het gemeenschapshuis Waterkwartier in Sonnehaert en doordat er minder ‘accommodatie-gebonden’ jongerenwerk is uitgevoerd door Tandem.

Facilitaire diensten
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

Communicatie

2.506

2.506

2.506

Onderzoek en Statistiek

1.230

1.230

1.231

-1

Middelen afdelingen

65

65

65

Maatschappelijk vastgoed

43.079

41.224

41.525

-301

Totaal lasten product

46.880

45.025

45.327

-302

Financiele baten per product

Communicatie

Onderzoek en Statistiek

-37

-37

-12

-25

Middelen afdelingen

Maatschappelijk vastgoed

-38.839

-36.205

-36.384

180

Totaal baten product

-38.876

-36.242

-36.396

155

Totaal Facilitaire diensten

8.005

8.784

8.931

-147