Bestuur & Middelen

Algemeen

We willen bereiken dat het voor burgers goed inzichtelijk is wat we als bestuur doen en waar we het gemeenschapsgeld voor inzetten. Burgers hebben er vertrouwen in dat we zorgvuldig omgaan met onze ter beschikking staande middelen, zoals geld en personeel. We willen onze rol als solide, betrouwbare en transparante overheid waarmaken.

Wat hebben we bereikt

Lokale verkiezingen in maart 214
Op 19 maart hebben we de lokale verkiezingen georganiseerd. Sindsdien hebben we een nieuwe raad.
In april is een coalitieakkoord opgesteld voor de nieuwe raadsperiode. We hebben afspraken gemaakt over gezamenlijke sturing op zestal grote begrotingsthema’s en over te hanteren werkwijzen bij de besluitvormingsprocessen ( B&V-cyclus herijkt, de raadscommissie Waalsprong ingesteld, de procedure wensen en bedenkingen aangescherpt).

Vorming van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling
Ook in 2014 hebben we actief relaties en allianties onderhouden met bedrijven, bedrijvenorganisaties, gemeenten in de regio Rijk van Nijmegen en een aantal gemeenten binnen de Euregio.

De samenwerking met de regiogemeenten Beuningen, Druten, Groesbeek,
Heumen, Millingen aan de Rijn, Mook en Middelaar, Nijmegen, Ubbergen en Wijchen heeft geleid tot de vorming van een Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR).
We hebben hierbij een goed samenspel en rolverdeling tussen de Raad en het College nagestreefd en bijzondere aandacht besteed aan het aspect van democratische legitimatie.
Het regionale Werkbedrijf is de eerste module die is ondergebracht in de MGR en op 1 januari 2015 van start gegaan. Naast het Werkbedrijf zijn we in 2014 ook gestart met samenwerkingsvorm op het gebied van ICT die naar verwachting een volgende module binnen de MGR wordt.

Flexibele organisatie
We hebben verder gewerkt aan een organisatie met kwalitatief goed toegerust personeel dat kostenbewust, professioneel en samenwerkingsgericht handelt. Dit vanuit een veranderende overheidsrol. We streven naar een flexibele en professionele organisatie die ruimte biedt aan eigen initiatief en verantwoordelijkheid van inwoners, instellingen en ondernemers. We hebben de dienstverlening daarbij op peil gehouden en/of verder verbeterd.
In 2014 is ook aandacht besteed aan Mobiliteit. We hebben nieuwe jonge medewerkers aangetrokken, een begin gemaakt met onze stage-aanpak en een loopbaanplein ingericht. We proberen een goede mix van jong en oud in onze organisatie te krijgen.

Indicatoren

Kwalitatief goed bestuur en relatiebeheer

Realisatie 2013

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

1.1 Vertrouwen in het college

34%

+

meeting in 2015

1.2 Vertrouwen in de raad

32%

+

idem

1.3 Participatie

5,4

+

idem

1.4 Adequate contacten met burgers/bedrijven

5,7

+

idem

Legitiem en integer

Realisatie 2013

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

2.1 Aantal afgehandelde klachten

300

244

309

2.2 Aantal gegrond verklaarde klachten

1%

5%

1,6%

2.3 Aantal afgehandelde bezwaarschriften

1494

1611

1.482

2.4 Aantal gegrond verklaarde bezwaarschriften

16,5%

18%

16%

B&V-cyclus als centraal kader

Realisatie 2013

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

3.1 Begrotingsonrechtmatigheid <=1%

<= 0,5 mln

Rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid

Realisatie 2013

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

4.1 RM: oordeel accountant jaarrekening

gk

gk

onderhanden

4.2 DM: 1x per jaar een bedrijfsdoorlichting van een organ.onderdeel i.r.t. art. 213 a onderzoeken

irt.art. 213a

irt.art. 213a

bedrijfsvoering

Flexibele organisatie en informatiebeleid

Realisatie 2013

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

5.1 Mobiliteit doorstroom

7%

7,2%

5.2 Zorg-, ziekteverzuim

4,9%

4,4%

3,9%

5.3 Budgettaire afwijking loonsom incl. inhuur

0%

3,5%

5.4 Tevredenheid- rapportcijfer voor de gemeente als werkgever

7

7,1

Gemeentelijke belastingen

Realisatie 2013

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

6.1 Niet meer op de eerste plaats op de ranglijst van OZB-tarieven voor bedrijven (eigenaar en gebruiker)

2

2

3

6.2 Positie op de ranglijst van woonlasten voor een meerpersoonshuishouden in een eigen woning

-

20

Bestuur & Middelen
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

Dagelijks Bestuur

3.661

3.634

4.857

-1.223

Raad

3.556

3.556

3.556

Bestuurlijke- juridische zaken

1.555

1.532

1.536

-4

Bestuursondersteuning

1.690

1.690

1.653

37

Heffingen

2.291

2.291

2.600

-308

Concern-inkomsten

Concern verrekeningen

39.255

38.984

40.026

-1.042

Stadscontrol

1.328

1.328

1.284

44

Personeel & Organisatie

2.873

2.974

2.981

-7

Begroten & verantwoorden

2.274

2.274

2.274

Totaal lasten product

58.483

58.263

60.766

-2.503

Financiele baten per product

Bestuursondersteuning

Heffingen

-65.632

-65.632

-64.637

-995

Concern-inkomsten

-207.313

-210.762

-208.396

-2.366

Concern verrekeningen

-48.236

-44.887

-44.898

11

Stadscontrol

Personeel & Organisatie

-5

-5

-5

Begroten & verantwoorden

Totaal baten product

-321.186

-321.286

-317.931

-3.354

Totaal Bestuur & Middelen

-262.703

-263.023

-257.165

-5.858