Ruimte & Cultuurhistorie

Algemeen

Met het programma Ruimte & Cultuurhistorie willen we bereiken dat Nijmegen voldoende, passende en veilige huisvesting biedt aan (groepen) bewoners en ondernemers, en dat de stad in ruimtelijk opzicht aantrekkelijk is om te wonen, te werken, te recreëren, te bezoeken en zich te vestigen. Daarbij streven we in het bijzonder naar een evenwichtige ruimtelijke structuur, een krachtige stedelijke identiteit, met name in het centrum, rondom de Waal, in de stedelijke entrees en knopen. We staan voor goede dienstverlening op gebied van vergunningverlening en handhaving. We streven naar een goed samengaan van cultuurhistorische rijkdom en eigentijdse ontwikkeling en geven daarmee een positieve bijdrage aan het woon- en vestigingsklimaat, het toerisme en de identiteit. Wij streven naar vergroting van de cultuurhistorische kennis van de inwoners van Nijmegen en daarmee naar hun betrokkenheid bij de stad en hun onderlinge verbondenheid. In samenspraak en op advies van de auditcommissie van de Raad  zijn de indicatoren bij de verschillende doelstellingen aangepast.

Wat hebben we bereikt

Stimuleren van de ruimtelijke ontwikkeling
De wettelijk vereiste actualisatiecyclus van bestemmingsplannen is voortgezet. Daarnaast zijn diverse bestemmingsplannen en projectbesluiten, groot en klein, vastgesteld waarmee diverse ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk zijn gemaakt.
De handhaving van bestemmingsplannen gebeurt structureel, systematisch en planmatig. Waarnemingen, controles, dwangsombeschikkingen en deelname aan multidisciplinaire projecten passen binnen het opgestelde jaarprogramma.

Kwaliteit openbare ruimte
De vaststelling van de Uitwerkingsnota Beeldkwaliteit heeft er toe bijgedragen dat Commissie Beeldkwaliteit een duidelijk en inspirerend kader had om initiatieven op beeldkwaliteit te begeleiden en te toetsen. Dit heeft geleid tot een kwalitatieve verbetering van de oorspronkelijke ideeën en werd door de initiatiefnemers gewaardeerd. De stedenbouwkundige begeleiding vanuit kennis van de stad en de Nijmeegse context van bouwplannen en inrichtingsplannen, heeft er voor gezorgd dat nieuwe ontwikkelingen goed aansluiten bij hun omgeving. Bij de realisatie van delen van de grote ontwikkelingen in de Waalsprong, het Waalfront, de Dijkteruglegging , het Stationsgebied en het Valkhofkwartier is nauw samengewerkt met alle stakeholders in de stad (bewoners, ondernemers, woningcorporaties, projectontwikkelaars en architecten). Participatie en cocreatie waren hierbij een belangrijk onderdeel. Dit was ook het geval bij het mogelijk maken van een aantal bewonersinitiatieven (parkjes) en reconstructies/herinrichtingen van wegen en straten in samenwerking met programma’s Mobiliteit en Openbare Ruimte, Groen en water. Er zijn beeldkwaliteitsplannen en ambitiedocumenten en stedenbouwkundige- inrichtings- en bouwplannen gemaakt voor herstructureringslocaties, schoollocaties en andere initiatieven in samenwerking met het programma Grondbeleid. Er is vormgegeven aan de ruimtelijke inpassing van infrastructurele projecten, zoals de verbetering van de stadsentree bij het knooppunt Neerbosch. Duurzame stedenbouw is bij alle projecten een belangrijk aspect.

Goed en veilig bouwen
Het handhavingskader is opgesteld en dient nog vastgesteld te worden. Aan de beoogde bezuinigingen wordt nog gewerkt en kunnen pas gerealiseerd worden bij vaststelling van het nieuwe handhavingskader. Het bestaande handhavingskader van de voorgaande jaren is door de ODRN uitgevoerd.
De werkprocessen van zowel de ODRN als van de adviserende partners van de gemeente zijn het afgelopen jaar in projectvorm tegen het licht gehouden om efficiënter met mensen en middelen om te gaan.
Voor het archeologisch bedrijf  was 2014 een goed jaar.  In wetenschappelijk opzicht was het een vruchtbaar jaar, hetgeen tot uitdrukking komt in de 20 briefrapporten en 7 (soms erg) grote rapporten die dit jaar zijn afgeleverd. De nadruk van de werkzaamheden lag in 2014 op de rapportages van het onderzoek in het gebied van de Dijkteruglegging en de afronding van de rapportages over de onderzoeken aan de Rijn- en Lekstraat en op de Hessenberg. Deze onderzoeken hebben onze kennis over de oudste geschiedenis van onze stad en over haar ontwikkeling in de Middeleeuwen zeer versterkt en zijn in de wetenschappelijke wereld goed ontvangen.

Cultuurhistorische waarden
Ook in 2014 trok het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis weer meer bezoekers: ruim 26.000. Dankzij het Huis, dankzij de publieksopgraving in het Waalfront, maar zeker ook dankzij de 24 uur van de Nijmeegse Geschiedenis en Open Monumentendag is de geschiedenis van Nijmegen in 2014 weer nadrukkelijk onder de aandacht gebracht van burgers en bezoekers. Ons cultuurhistorisch erfgoed levert daarmee een belangrijke  bijdrage aan de aantrekkelijkheid van onze stad als woon- en verblijfplaats.
Op het gebied van beleid is in 2014 het facetbestemmingsplan archeologie door de raad vastgesteld. Daarnaast is verder gewerkt aan de aandachtslijst, die met grote inbreng vanuit de stad tot stand komt. We hebben wederom bijgedragen aan bestemmingsplannen, waarmee ons cultuurhistorisch erfgoed een belangrijke rol heeft en houdt in de ruimtelijke ontwikkelingen in onze stad. De inzet van onze kennis en expertise ten behoeve van de eigenaren van monumenten en ontwikkelaars levert een belangrijke bijdrage aan  het behoud van ons gebouwde historisch erfgoed en de inpassing ervan in nieuwe ontwikkelingen, zodat het waardevolle uit het verleden een bijdrage kan blijven leveren aan onze toekomst.

Borging publiek geheugen
Wij hebben samen met anderen de kennis van de lokale en regionale geschiedenis vergroot. Onze bronnen zijn door een breed publiek veelvuldig gebruikt. Door een versterking van het historisch besef zijn de betrokkenheid van de inwoners bij hun stad en streek, de sociale cohesie en de identiteit van stad en streek vergroot.
Wij hebben inwoners de mogelijkheid geboden om de overheid te controleren en om juridisch bewijs te vinden, om rechtmatige besluitvorming controleerbaar te laten plaatsvinden, om evenwichtige beleidsontwikkeling in historisch perspectief te laten plaatsvinden en om historisch onderzoek te verrichten.
Wij hebben zorg gedragen voor het inspecteren, acquireren, beheren en beschikbaar stellen van archieven, collecties en andere informatiebronnen om de toegankelijkheid van het publiek geheugen te borgen. Deze taken hebben wij niet alleen uitgevoerd voor de gemeente Nijmegen, maar ook voor gemeenten in de regio waarmee een dienstverleningsovereenkomst is aangegaan en voor gemeenschappelijke regelingen waarvan Nijmegen de centrumgemeente is.

Indicatoren

Stimuleren van de ruimtelijke ontwikkeling

Realisatie 2013

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

1.1 Percentage van het aantal beroepschriften ten opzichte van het aantal zienswijzen tegen vastgestelde postzegelplannen

4

5

12

1.2 Idem m.b.t. actualisatieplannen

13

10

0

1.3 Het percentage van het Nijmeegse grondoppervlak dat gedekt is door bestemmingsplannen die niet ouder zijn dan 10 jaar in de bestaande stad (Nijmegen Zuid)

100

100

100

1.4 Idem voor Nijmegen Noord

80

80

80

Kwaliteit openbare ruimte

Realisatie 2013

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

2.1 Percentage bewoners dat Nijmegen een mooie stad vindt

87

87

Nieuwe meting najaar 2015

2.2 Percentage bewoners dat Nijmegen een prettige stad om in te wonen vindt

91

97

idem

2.3 Waardering bewoners voor Nijmegen als woon- en leefgemeente (gemiddelde rapportcijfer)

7,6

7,5

idem

2.4 Waardering van ondernemers voor bedrijfsomgeving (gemiddeld rapportcijfer)

Nieuwe meting in 2014

7,1

2.5 Positie in de ranglijst steden voor wat betreft het toeristisch imago

Nieuwe meting in 2014

4

(1)

Goed en veilig bouwen

Realisatie 2013

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

3.1 Aantal klachten

92

70

65

3.2 Percentage van de klachten leidende tot concrete handhaving (waaronder controles)  

100

70

95

3.3 Het aantal autonome handhavingsacties (waaronder controles)

2277

1900

2021

3.4 Het aantal handhavingsacties (waaronder controles) leidende tot maatregelen zoals

190

255

3.5 Percentage gegronde bezwaarschriften

11,5

10

n.n.b.

Cultuurhistorische waarden

Realisatie 2013

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

4.1 Aantal panden restauratie- en onderhoudssubsidie

2

4

3

4.2 Aantal archeologische, architectuur- en bouwhistorieonderzoek

42

80

27

4.3 Aantal visualisaties

2

2

2

4.4 Aantal procedures bescherming gemeentelijke monumenten en stadsbeelden

0

20

0

Borging publiek geheugen

Realisatie 2013

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

5.1 Aantal bezoeken aan het RAN (Regionaal Archief Nijmegen)

6.320

5.500

6.250

5.2 Aantal bezoekers van de website van het RAN

195.000

180.000

200.000

5.3 Percentage van de Nijmeegse scholen dat het RAN bezoekt

65%

70%

70%

Ruimte & Cultuurhistorie
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

Planologie&Ruimtelijke ordering

1.654

1.642

1.252

390

Ruimtelijke inrichting en vormgeving

331

331

193

138

Handhaving en inspectie Bouwen

-43

-43

35

-78

Vergunningverlening Bouwen

4.524

4.524

4.770

-246

Cultuurhistorie

3.690

3.533

3.168

366

Borging Publiek Geheugen

2.616

2.616

2.623

-6

Totaal lasten product

12.772

12.603

12.041

562

Financiele baten per product

Planologie&Ruimtelijke ordering

-594

-594

-175

-418

Ruimtelijke inrichting en vormgeving

-201

-201

-70

-131

Handhaving en inspectie Bouwen

-29

29

Vergunningverlening Bouwen

-3.975

-3.975

-5.496

1.520

Cultuurhistorie

-1.741

-1.741

-1.498

-242

Borging Publiek Geheugen

-473

-473

-483

9

Totaal baten product

-6.984

-6.984

-7.751

767

Totaal Ruimte & Cultuurhistorie

5.788

5.620

4.290

1.330