Groen & Water

Algemeen

In het Programma Groen & Water staan de kwaliteit, de spreiding over de stad en de toegankelijkheid van het groen (inclusief waterpartijen) centraal. Groen heeft grote betekenis voor de leefkwaliteit en gezondheid en is van essentieel belang voor de aantrekkelijkheid van Nijmegen, zeker ook voor kennisbedrijven en -werkers.
Samen met een goed uitgevoerd integraal waterbeheer verbeteren wij de leefomgeving en beschermen wij de volksgezondheid.
Rondom de inrichting en beheer van ons stedelijk groen is er zeer veel participatie. Deze betrokkenheid heeft als belangrijke opbrengst ook sociale cohesie: Mensen voelen zich samen verantwoordelijk, zetten er samen de schouders onder en genieten samen van het vele mooie groen.
Voor de duurzame kwaliteit van de ruimtelijke ontwikkeling van onze stad zijn groen en water essentieel, zoals vastgelegd in onder meer de Structuurvisie en in het Waterhuishoudkundig Inrichtingsplan Waalsprong.

Wat hebben we bereikt

Ook met dit programma zetten wij vooral in op concrete resultaten. Zo willen wij meer groen in onze stenige wijken, conform onze indicator '0,5 aaneengesloten openbaar groen binnen 300 meter van iedere woning'. Daarvoor zetten wij ook de opbrengst van verkoop van een deel van Heumensoord  in. In 2014 hebben wij het Truus Mastpark feestelijk geopend. Omwonenden zijn nauw betrokken bij planvorming en inrichting; een werkgroep neemt bovendien het onderhoud van enkele plantvakken voor haar rekening. Bovendien zijn wij in 2014 gestart met planvorming voor buurtparken in Enkstraat, Sperwerstraat en Tollensstraat. Ook daar staat participatie vanuit de buurten voorop. En dat geldt ook voor onze ambitie 'Groene Linten' waarvoor wij per 2015 jaarlijks budget hebben: we hebben een campagne opgesteld met als missie 'groen van, door en voor de bewoners van onze stad'. Bovendien streven wij daarbij naar een verbinding tussen wijkinitiatieven en de vele professionele groene organisaties die onze stad rijk is.
Groen hebben wij ook ontwikkeld in het kader van Woonmilieuverbetering: bomen langs de Jacobslaan, verbetering groenstructuur in Park De Omloop (Lindenholt), en een plantsoen op de -stenige- Hessenberg naast het Weeshuis.  En ons investeringsproject voor toekomstbestendige Goffert hebben wij afgerond, behoudens de laatste hand aan het nieuwe onderkomen voor de Bijenhoudersvereniging. Het Rosarium is grondig gerenoveerd en er is nu een verbinding tussen Natuurtuin en Kinderboerderij.

Voor onze inwoners is ook het groen buiten de stad van belang. Buiten onze gemeentegrenzen zijn  wij onder meer nauw betrokken bij de realisatie van Park Lingezegen en hebben wij financieel bijgedragen aan het recreatieve fietspad in het Land van Maas en Waal. En in Heumensoord houden wij de vinger aan de pols: Natuurmonumenten meldt in haar jaarlijkse verslag de erg hoge en diverse gebruiksdruk. En verder: De wandelpaden, ruiterpaden en ATB-route zijn opgeknapt; routebordjes en ondergrond worden onderhouden. Met de Nijmeegse wielerclub Klein Verzet is een overeenkomst gesloten over gebruik van enkele paden buiten de reguliere ATB-route. Het Hondenlosloopgebied is uitgebreid met het open terreindeel dat wordt   gebruikt voor het Vierdaagsekamp. De samenwerking met de organisatoren van de Mariekenloop is goed,  eveneens met Defensie over het Vierdaagsekamp. Natuurmonumenten heeft de  voormalige werkschuur van Breed aan de Scheidingsweg van de gemeente gekocht. Bovendien ondersteunen wij in onze regio  initiatieven voor grensoverschrijdend natuur- en landschapsbehoud, onder meer geëntameerd door Natuurmuseum/Bastei, dat samenwerking ontwikkelt met Naturschutzstation Kleve.

Groen en Water achten wij essentieel in de duurzame ontwikkeling van onze stad. Eind 2014 hebben wij de convenant Mayors Adapt ondertekend, met de belofte strategieën voor klimaatadaptatie op te nemen in te actualiseren plannen, zoals het volgende Gemeentelijk Rioleringsplan. Wij hebben geparticipeerd in de totstandkoming van het nationale Deltaprogramma, met name bij de hoofdthema’s waterveiligheid (binnen- en buitendijks), zoetwatervoorziening en klimaatbestendige stad. Het Deltaprogramma is eind 2014 afgesloten. Nijmegen heeft net als vele andere gemeenten de Intentieverklaring Ruimtelijke  Adaptatie ondertekend, gericht op het doel ‘klimaatbestendige stad in 2050’.
Wat betreft afvalwaterbeheer zien wij dat wij er goed in slagen de restlevensduur van onze rioolstelsel op peil te houden. En de regionale samenwerking in afvalwaterbeheer krijgt steeds meer gestalte. Onze samenwerking met de MUG-gemeentes wordt uitgebreid met gemeentes westelijk van onze stad.

In 2014 heeft de raad besloten tot opheffing van het programma Groen & Water per 1 januari 2015 en verdeling van de drie producten aan respectievelijk programma Duurzaamheid en programma Openbare Ruimte.

Indicatoren

Versterken groene en blauwe allure

Realisatie 2013

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

1.1 Tevredenheid over groenvoorzieningen (incl stadswater) in % , resp. Nijmegen geheel en Nijmegen-Oud-west

67%

75%; 64%

niet gemeten

1.2 Ontwikkeling Nijmeegs woonareaal zonder 0,5 ha aaneengesloten vlakgroen (incl waterpartijen) binnen 300 meter, in %punten ten opzichte van 1 januari 2011

zie tekst

-25%

goeddeels behaald; zie tekst

1.3 Saldo Nijmeegs groenareaal, in hectares

2 hectare (= -0,25%)

0 of positief

positief; zie tekst

1.4 Toename aandeel duurzame bomen in lanen van hoofdboomstructuur in %punt

-0,85% punt

toename

-1%

Rioolbeheer

Realisatie 2013

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

2.1 Stabiele restlevensduur

1%

0%

+0,8%

in de programmarekening staat een uitgebreide toelichting op de indicatoren. Onze begroting voor 2015 bevat de indicatoren 1.1, 1.2 en 2.1; maar de indicatoren 1.3 en 1.4 vervallen: de zeggingskracht van deze indicatoren over ons groenbeleid is relatief beperkt. Wat betreft indicator 1.4: deze indicator werd ingesteld als maatstaf voor de kwaliteit van ons groen. Het aandeel duurzame boomsoorten in onze hoofdboomstructuur ligt reeds boven de 80%. Jaarlijkse stijging of daling van dit percentage is erg gevoelig voor  afzonderlijke projecten. Als kwaliteitsmaatstaf voor ons algehele groen en groenbeleid  schiet deze indicator tekort.

Groen & Water
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

Openluchtrecreatie

Groen, natuur en landschap

2.156

2.128

2.153

-25

Integraal waterbeheer

12.320

12.472

12.789

-317

Woonmilieuverbetering

2.355

2.253

2.338

-85

Totaal lasten product

16.831

16.853

17.280

-427

Financiele baten per product

Openluchtrecreatie

Groen, natuur en landschap

-1.053

-1.053

-1.079

27

Integraal waterbeheer

-12.000

-12.180

-12.487

308

Woonmilieuverbetering

-20

-80

80

Totaal baten product

-13.072

-13.232

-13.646

414

Totaal Groen & Water

3.759

3.621

3.634

-13