Klimaat & Energie

Algemeen

In 2045 willen we een energieneutrale stad zijn. Nijmegen voorziet daarbij zelf in zijn stedelijke energiebehoefte door enerzijds energie te besparen en anderzijds duurzame energie op te wekken.
Deze doelstelling moet resulteren in het tegengaan van de ‘Nijmeegse bijdrage’ aan de mondiale klimaatverandering en het minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen en van olieproducerende landen. We willen de energielasten voor de bewoners en bedrijven beperken en investeren in een lokale, duurzame economie en werkgelegenheid.

Daarnaast willen we vanuit de bestaande wet- en regelgeving de gewenste basis milieukwaliteit waarborgen, zodat de inwoners van Nijmegen nu en in de toekomst in een gezonde en veilige leefomgeving kunnen verkeren. Inbreuken hierop voorkomen we zoveel mogelijk. Concreet betekent dit dat we met dit wettelijke instrumentarium de overlast en hinder beperken, de veiligheid verhogen, en een optimale bodemkwaliteit en goede luchtkwaliteit realiseren.

Wat hebben we bereikt

Ook in 2014 is gebleken dat veel Nijmegenaren energie willen steken in het  verduurzamen van de stad.  Bijzonder was onze deelname aan de verkiezing tot EU Green Capital 2016. Vrij onverwacht drongen we al bij onze eerste deelname door tot de finale. Bij de voorbereiding en presentatie in Kopenhagen was de support vanuit de stad royaal aanwezig. En een grote groep sporters nam het initiatief om wandelend, fietsend en roeiend  naar Kopenhagen te gaan om de Nijmeegse deelname kracht bij te zetten en werd hierbij financieel  ondersteund door het bedrijfsleven. Hoewel Ljubljana uiteindelijk de titel EU Green Capital mag voeren in 2016, was de jury was bijzonder lovend over de Nijmeegse presentatie. De Europese "technical review" op een twaalftal milieuthema's zal ons beleid en onze communicatie  verder aanscherpen.

Ook landelijke krijgen de Nijmeegse ambities en initiatieven erkenning. Op de Lokale duurzaamheidsmeter heeft Nijmegen voor het eerst de koppositie bereikt. Staatssecretaris Mansveld heeft de bijbehorende trofee in maart aan onze wethouder overhandigd. Daarnaast zijn we samen met Amsterdam uitgeroepen tot Solarcity.

De vergunningverlening en aanleg van het warmtenet zijn vlotter verlopen dan verwacht. Hoewel we pas in maart 2015 het warmtenet officieel zullen openen, is het net feitelijk al in het najaar in gebruik gesteld. Bij de boringen onder het Maaswaalkanaal en de Waal hebben zich geen grote knelpunten voorgedaan. In 2015 zal de focus liggen op het verder uitbreiden van het warmtenet. Diverse bedrijven op bedrijventerrein TPN-West hebben belangstelling getoond om warmte uit het net te gebruiken of warmte in te voeden op het net.

Het bestemmingsplan voor 5 windturbines langs de A15 hebben we met grote eensgezindheid vastgesteld. De beroepsprocedure loopt nog. De coöperatie Windpower Nijmegen telt inmiddels zo'n 400 leden.

Op grond van het SER Energie akkoord gaat de Nijmeegse kolencentrale eind 2015 dicht. Mede vanwege de gunstige ligging ontwikkelt GDF Suez plannen voor een "Groene Delta" voor duurzame energie op dit terrein. De plannen voor een biomassacentrale, een LNG station (schone brandstof voor vrachtverkeer en scheepvaart) en windenergie zijn het meest concreet.

In 2014 zijn de walstroomvoorzieningen aan de Waalkade opgeleverd. Hierdoor hoeven cruiseschepen niet meer van dieselaggregaten gebruik te maken als ze zijn afgemeerd aan de kade.

Teleurstellend in 2014 is het faillissement van Milieu-educatiecentrum. Door terugloop van opdrachten heeft het bestuur van het MEC het faillissement moeten aanvragen. Onze jaarlijkse budgetsubsidie voor de uitvoering van milieu-educatietaken hebben we eind augustus 2014 stopgezet. We hebben deze taak inmiddels ondergebracht bij de Bastei (in oprichting).

We liggen op koers met onze aanpak van de Nijmeegse woningvoorraad. Onze premieregeling en de isolatiesubsidie van de provincie dragen daar stevig aan bij. Woningbezitters worden ondersteund door het gemeentelijke Loket Duurzaam Wonen, waarbij ook informatie wordt verstrekt over het afkoppelen van regenwater en groene daken. Ook onze buurtgerichte aanpak heeft een vervolg gekregen met het Energieplein Nijmegen. We werken nog slimmere ondersteuningsconstructies uit en zullen daartoe de raad in de eerste helft van 2015 een voorstel doen.Met woningcorporaties zijn we in overleg hoe we onze doelstelling kunnen realiseren om sociale huurwoningen op energielabel B te brengen.

We zorgen met behulp van rijksmiddelen voor een goede geluidsisolatie van woningen langs drukken wegen en ook voor een vlotte en goede uitvoering van bodemsaneringen. Voor wat betreft dit laatste heeft de aanleg van de nevengeul en de ruimtelijke ontwikkeling in de Waalsprong en het Waalfront een groot accent gehad in 2014.

De ODRN verleent in onze opdracht de omgevingsvergunningen aan bedrijven. Het gaat jaarlijks om tientallen vergunningen. Verder hebben de inspecteurs van de ODRN  ruim 500 controlebezoeken gebracht. De bezuinigingstaakstelling op milieutaken van € 150 k is gerealiseerd.

Indicatoren

Nijmegen klimaat- en energieneutraal

Realisatie 2013

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

1.0 Energiebesparing stad (t.o.v. 2008)

6,8%

8%

nog  niet bekend

1.1 CO2 emissie eigen organisatie (ton/jr)

971

1000

nog niet bekend

1.2 Energiebesparing eigen organisatie (t.o.v. 2008)

6,28%

6%

nog niet bekend

1.3 10 MW windenergie

bp in procedure

bp in procedure

bp vastgesteld

1.4 Percentage corporatiewoningen met label A of B

29%

26%

nog niet bekend

1.5 Aantal particuliere woningen energiezuinig door Energieaanpak particuliere woningen

1332

1500

1641

1.6 Percentage duurzaam inkopen

94%

75-100%

94%

Bevorderen kwaliteit leefomgeving

Realisatie 2013

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

2.1 Percentage geluidsoverlast in buurt door wegverkeer

21%

<21%

nog niet bekend

2.2 Aantal km wegvak met overschrijding grenswaarde
stikstofdioxide (NO2)

0,7 km

<0,5 km

nog niet bekend (*)

2.3 Percentage waar men stank of vieze lucht ervaart in de buurt

18%

<20%

nog niet bekend

(*)wordt jaarlijks gemonitord; nog niet bekend door 1 jaar “vertraging” door landelijk vastgelegde methodiek. We constateren een dalende trend. Sinds 2012 (resultaten uit 2011) werden geen overschrijdingen meer voorspeld voor 2015. In 2015 mogen we conform de wetgeving de grenswaarde niet meer overschrijden.

Aanpak bodemverontreiniging

Realisatie 2013

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

3.1 Ernstig verontreinigde locaties met humane risico's zijn beheerst in 2015

75%

90%

90%

Beperken hinder bedrijfsmatige activiteit

Realisatie 2013

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

4.1 Uitgevoerde geplande bedrijfsbezoeken

85%

>90%

93%

Klimaat & Energie
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

Klimaat

2.848

2.674

2.446

228

Milieubeheer Bedrijven

1.523

1.869

1.781

87

Geluid

690

720

564

156

Lucht

756

879

771

109

Bodem

1.576

1.492

1.528

-36

Totaal lasten product

7.394

7.634

7.090

544

Financiele baten per product

Klimaat

-1.022

-843

-771

-72

Milieubeheer Bedrijven

-21

21

Geluid

-123

-83

-73

-11

Lucht

-415

-635

-502

-133

Bodem

-263

-218

-177

-41

Totaal baten product

-1.823

-1.779

-1.543

-236

Totaal Klimaat & Energie

5.570

5.855

5.547

308