Wonen

Algemeen

In een land met krimpende en groeiende regio's is Nijmegen één van de steden die de komende jaren bevolkingsgroei zal kennen. De woningvraag die hier mee samenhangt moet worden ingevuld. Dat betekent  een forse woningbouwopgave. We willen daarbij een ongedeelde  stad zijn met een gedifferentieerd  woningaanbod op wijkniveau. Andere taakvelden zijn de aanpak van kwaliteitsachterstanden van delen van de bestaande woningvoorraad met renovatie sloop en vervangende nieuwbouw,  de verduurzaming van woningen en de huisvesting van specifieke doelgroepen met een inhaalslag op het gebied van wonen en zorg. Vrijkomende woonruimte in de schaarse voorraad van de woningcorporaties wordt op transparante en rechtvaardige wijze verdeeld, scheefwonen willen we tegengaan. De effecten van het woonruimteverdelingsbeleid worden gemonitord. De gevolgen van de economische recessie lijken we achter ons te laten. In 2014 vertoonde de koopmarkt herstel, de prijsdaling is gestopt en het aantal transacties neemt  toe. In de huursector is sprake van stijgende huren en stagnerende inkomens van huurders . Betaalbaarheid staat daarmee weer op de agenda. Het programma is voor realisatie afhankelijk van andere partijen: ontwikkelaars, corporaties, zorginstellingen , instellingen voor hoger onderwijs en andere overheden. In dat netwerk sturen wij actief door het vaststellen van ambities, overleg en afspraken. Het programma Wonen kent een sterke relatie met de programma's Ruimte &  Cultuurhistorie, Klimaat & Energie en Zorg & Welzijn.   

Wat hebben we bereikt

  • In 2014 zijn in totaal 713 woningen opgeleverd. Dat is  opnieuw een goed resultaat. Het aantal opgeleverde woningen is 100 meer dan destijds begroot. Het effect van het herstel van de koopmarkt op de productie zal pas na 2014 zichtbaar zijn. De productie bestond voor het grootste deel uit goedkope huurwoningen (391), o.a. Malvert maisonettes, voorzieningenhart Waterkwartier, Onder Onnes en Lentseveld. Het grootse deel van de productie is in de  Waalsprong gerealiseerd, 420 woningen. Daarvan zijn 61 kavels voor zelfbouwers. Daarmee levert zelfbouw 19% van de totale kavelverkoop in 2014 in de Waalsprong, en 25% van de omzet in euro's.
  • Door vertraging in de herstructurering (Rozenbuurt, Wolfskuil) zijn er minder woningen gesloopt.
  • Voor studenten zijn in 2014 totaal 519 eenheden gerealiseerd. Het grootste en meest in het oog springende project was de realisatie van het complex Talia, 354 eenheden van de SSHN  boven het nieuwe Doornroosje bij Nijmegen CS. De gezamenlijke kamercampagne van SSHN, HAN en Radboud Universiteit heeft in 2014 199 extra kamers opgeleverd. Vanwege afnemende acceptatie van kamerverhuur in een aantal delen van de stad is er in overleg met het platform Kamerbreed, dat de overlast van kamerverhuur wil tegengaan, en de studentenvakbond AKKU een notitie met beleidsvarianten opgesteld. De oude raad heeft aanpak van dit dossier aan de nieuwe raad overgelaten.    
  • Op het terrein van wonen en zorg zijn er 50 woningen en 44 eenheden opgeleverd. Het gaat om de woningen op het voorzieningenhart  in het Waterkwartier en aan de Tollensstraat. Dit is minder dan de 135 die begroot waren De grote transities in de zorg maakten partijen terughoudend om te investeren. Hierdoor vertraagd planvorming en realisatie. Dit moet veranderen om gelijke tred te houden met de vergrijzing.  
  • De uitvoering van de woonruimteverdeling voor mensen met een zorgbehoefte verliep in 2014 zonder grote problemen. De slaagkansen van de verschillende doelgroepen zijn vrij constant door de jaren heen. 20% van het verdeelde aantal woningen ging via loting. We hebben in regionaal verband gewerkt aan een noodzakelijke aanpassing van de regionale huisvestingsverordening waarover in 2015 besloten zal worden. Met een starnotitie is de aftrap gegeven voor een nieuwe woonvisie die eveneens in 2015 zal worden opgeleverd.

Indicatoren

Realisatie woningbouwprogramma

Realisatie 2013

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

1.1 Aantal woningen

1000

600

713

1.2 Aantal woningen in bestaande stad

619

200

293

1.3 Aantal woningen in Waalsprong

381

400

420

1.4 Toevoegingen goedkope huurwoningen

488

200

391

1.5 Toevoegingen goedkope koopwoningen

54

50

41

1.6 Aantal appartementen wonen boven winkels
1.7 Sloop

47
-

5
75

5
5

Studenteneenheden en woonservice gebieden

Realisatie 2013

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

2.1 Aantal woningen met zorg

130

135

94

2.2. Aantal eenheden voor studenten

0

500

519

2.3 Gemiddelde wachttijd SSHN kamer V'veld +H'veld (in maanden)

6

5

5,5

2.4 Gemiddelde wachttijd SSHN voorkeurscomplexen 1p onzelfstandigen.(in maanden)

37

35

42

Rechtvaardige verdeling van huurwoningen

Realisatie 2013

Doelstelling 2014

Realisatie 2014

3.1 Woningen naar starters

46%

> 40%

42%

3.2 Woningen naar primaire doelgroep

82%

> 75%

79%

3.3 Gemiddelde slaagkans

0,09

>= 0,12

0,11

3.4 Slaagkans starters

0,08

>= 0,10

0,07

3.5 Slaagkans primaire doelgroep

0,09

>= 0,12

0,09

3.6 Slaagkans senioren

0,20

>=0,25

0,26

Wonen
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

Woningbouwbeleid en herstructurering

1.976

1.096

1.732

-636

Doelgroepen

55

55

195

-140

Woonruimteverdeling

13

13

25

-11

Totaal lasten product

2.045

1.165

1.952

-787

Financiele baten per product

Woningbouwbeleid en herstructurering

-1.577

-1.150

-1.385

235

Doelgroepen

Woonruimteverdeling

Totaal baten product

-1.577

-1.150

-1.385

235

Totaal Wonen

468

15

567

-552