Citymarketing & Externe betrekkingen

Algemeen

In dit programma wordt door promotie van de stad, coördinatie van het evenementenbeleid, belangenbehartiging en lobby voor de stad en deelname aan stedelijke netwerken gewerkt aan versterking van ons vestigingsklimaat. We streven naar betrokkenheid van provincie, Rijk en Europa bij Nijmeegse plannen en ambities, zowel beleidsinhoudelijk als financieel.  Door de naam en faam van Nijmegen nationaal en internationaal onder de aandacht te brengen, onder andere met onze evenementen, bevorderen we dat anderen graag met ons geassocieerd worden. We blijven Nijmegen als oudste stad en als innovatieve kennisstad promoten met aandacht voor ons aanbod aan (loop)sport, cultuur, groen en met name voor de grote projecten en voor Nijmegen omarmt de Waal. We participeren actief in netwerken, lokaal, regionaal, nationaal en internationaal en houden daarbij contact met onze kennisinstellingen en topbedrijven.

Wat hebben we bereikt

In 2014 werd de kadernota Europa ‘Onbegrensd en Onbevangen’ door de Raad vastgesteld. In het verlengde daarvan hebben we in samenspraak met de delegatie van de Raad in de Euregioraad de Strategische Agenda van de Euregio behandeld en beïnvloed. Met de andere steden in Overijssel en Gelderland en met de twee provinciale overheden in het Landsdeel Oost hebben we actief gewerkt aan het opstellen van een Operationeel Programma EFRO 2015-2020, dat in 2014 is vastgesteld door de Europese Commissie. Het accent van dit programma ligt op innovatie en duurzaamheid; ook in de komende 7 jaar kunnen we projecten voor financiering aandragen. In de Euregio hebben we het initiatief genomen voor een versterkte samenwerking met de grootste Duitse stad: Duisburg.

In 2014 hebben we de samenwerking met de provincie Gelderland geïntensiveerd in bestuurlijke en ambtelijke overleggen rondom het provinciale stedenbeleid. Nijmegen was vooral actief in het bouwen van samenwerking tussen de vier grote steden en de provincie (GelreStad), maar ook als één van de acht Gelderse steden waarmee de provincie Stadscontracten heeft afgesloten. Nijmegen heeft via de Robuuste Investeringsimpuls van de provincie en uit verschillende provinciale programma's steun ontvangen voor meerdere projecten en stedelijke instellingen, zoals voor de renovatie van De Vereniging en het sleutelproject Waalsprong

Nijmegen heeft met Delft en Leiden en de VSNU het initiatief genomen om het netwerk Kennissteden (steden met een universiteit) nieuw leven in te blazen, wat in 2015 moet leiden tot een actieve deelname aan het debat rondom de "Agenda Stad" van het Rijk. Langs deze weg lobbyen we actief voor de kennis- en studentenstad Nijmegen. Dat gaat van stimulering van kennisvalorisatie tot het bevorderen van OV en studentenhuisvesting.

In 2014 hebben we in goed overleg met de raadsdelegatie in de Stadsregioraad doorgewerkt aan de toekomst van de stadsregionale samenwerking na het opheffen van de Wgr-plusstatus. De intrekkingswet is eind 2014 door de Eerste Kamer goedgekeurd. Eind 2014 werd door de burgemeesters van Nijmegen en Arnhem een voorstel aan de 19 gemeenten in het gebied voorgelegd dat de instelling in 2015 beoogt van een Gemeenschappelijk Orgaan (de lichtste vorm van een gemeenschappelijke regeling) op het vlak van economie, mobiliteit en wonen en een Triple Helixorganisatie, mits daartoe voldoende regionaal draagvlak bestaat.

In de G32 en in de VNG waren we in 2014 actief om tegenspel te bieden aan het Rijk bij het doorvoeren van de decentralisaties in het sociale domein en de daarmee gepaard gaande bezuinigingen. In het Rijk van Nijmegen hebben we in 2013, anticiperend op die decentralisaties, het overleg geïnitieerd en begeleid met acht buurgemeenten voor het opzetten van een Modulaire Gemeenschappelijke Regeling. De eerste module is uitgewerkt rondom het werkbedrijf. In de verdere uitwerking in 2014 hebben we met name aandacht gegeven aan de democratische legitimatie van deze MGR middels een agendacommissie waar raadsleden zitting in hebben.

In 2014 hebben we in samenwerking met universiteit en NXP met succes de uitreiking voorbereid van de derde Vrede van Nijmegen Penning aan mevrouw Nelie Kroes, oud-Eurocommissaris.

In 2014 vond wederom een groot aantal evenementen plaats in Nijmegen. Naast onze evenementen die jaarlijks terugkomen (o.a. de vierdaagse, grote popconcerten, kleinere festivals en de hardloopevenementen), was de herdenking van Operatie Market Garden – die in september exact 70 jaar geleden plaatsvond – een blikvanger in de landelijke media. De dijkteruglegging krijgt in toenemende mate aandacht, o.a. via steeds meer werkbezoeken van overheidsdelegaties uit binnen- en buitenland.

Indicatoren

Citymarketing & Externe betrekkingen
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

Coordinatie evenementen beleid

1.804

1.804

1.829

-25

Stedenbanden

93

93

77

16

(Inter)nat.samenwerk.&public affairs

1.297

1.293

1.298

-5

Promotie

499

499

777

-278

Totaal lasten product

3.693

3.689

3.982

-293

Financiele baten per product

Coordinatie evenementen beleid

-256

-156

-160

4

Stedenbanden

-3

3

(Inter)nat.samenwerk.&public affairs

-65

-50

-291

241

Promotie

-1

-1

-25

24

Totaal baten product

-323

-207

-479

271

Totaal Citymarketing & Externe betrekkingen

3.370

3.482

3.503

-21