Veiligheid

Algemeen

De veiligheid in een stad is het resultaat van de sociale, fysieke en economische ontwikkeling van de
maatschappij. Sturing is dan ook complex. De gemeente heeft slechts invloed op een beperkt aantal factoren
en kan alleen proberen deze positief te beïnvloeden, met name door domeinen te verbinden en budgetten te
koppelen.

De kern van een succesvol lokaal veiligheidsbeleid ligt in de samenwerking die we met de maatschappelijke
partners organiseren. Is die samenwerking goed, dan worden de partners ook effectief in stelling gebracht om
de gewenste resultaten te boeken. Een goede en effectieve samenwerking is dan ook ons belangrijkste doel.
Vanuit het programma Veiligheid stimuleren we daarom de multidisciplinaire samenwerking op de terreinen
sociale en fysieke veiligheid in Nijmegen, met de gemeente als regisseur van die samenwerking.
Verder adviseren we het gemeentebestuur over de ontwikkelingen op het veiligheidsdomein. Daarnaast
adviseren en ondersteunen we de burgemeester bij zijn wettelijke bevoegdheden voor de openbare orde en
veiligheid. Ook zijn we verantwoordelijk voor de vergunningverlening op basis van de APV (met name
evenementen) en de Bijzondere Wetten (Drank- en Horecawet, prostitutie en kansspelen).

Wat hebben we bereikt

Op het sociale veiligheidsdomein staat de aanpak van veelvoorkomende criminaliteit en ernstige overlast
centraal. Dat vraagt intensieve samenwerking tussen gemeente, strafrechtpartners, zorg- en hulpverleners en
soms ook de burger. In het Veiligheidshuis hebben we die samenwerking succesvol opgebouwd en bevinden
we ons in een positie waarin we dicht op alle relevante informatie zitten en snel kunnen bijsturen. Het
Veiligheidshuis is dan ook de kern van ons sociale veiligheidsbeleid. Bij veel partners - justitie en politie, maar
ook jeugdzorg – vinden overigens ingrijpende veranderingen plaats, waardoor het voortdurende aandacht
vraagt om de resultaten die we in het Veiligheidshuis boeken vast te blijven houden.

Daarnaast vinden we het belangrijk dat politie en toezichthouders zichtbaar aanwezig zijn. Daarop hebben we
vooral geïnvesteerd door de inzet van straatcoaches en Veiliger Wijkteams (VWT’s). Zij zoeken het contact met
wijkbewoners en investeren in communicatie en onderling vertrouwen. VWT’s zijn een samenwerking tussen
politie en Bureau Toezicht & Handhaving op wijkniveau, actief in de wijken Hatert, Meijhorst en Neerbosch-
Oost/Heseveld. Verder werken we ook aan een aantal zelfstandige veiligheidsprojecten, zoals tijdelijk cameratoezicht, woninginbraakpreventie en buurtbemiddeling.

Op het fysieke veiligheidsdomein leggen we veel nadruk op het bevorderen van naleefstrategieën. Die kunnen
een belangrijke bijdrage leveren aan de reductie van de gevolgen van incidenten. Met de vorming van de
regionale brandweer en van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) is krachtig geïnvesteerd in
kosteneffectiviteit (brandweer) en kwaliteit van de vergunning- en handhavingsprocessen (ODRN). Op basis
van de Stadsvisie 2020 zijn we op het fysieke veiligheidsdomein de uitdaging aangegaan om meer te handelen
vanuit het vertrouwen in de burger. Een beter risicobewustzijn, meer eigen verantwoordelijkheid en als gevolg
daarvan een (pro)actief naleefgedrag zijn de ankers voor het voorkomen van incidenten. Dat heeft geleid tot
het afslanken van het vergunningsproces voor de evenementen. Ook de vraagstukken rondom Tijdelijk Anders
Bestemmen (TAB-)projecten benaderen we vanuit dit uitgangspunt. Daarbij zorgen we voor een goede
verbinding met de uitgangspunten van het programma Dienstverlening.

Indicatoren

Vergroten veiligheidsgevoel van de Nijmeegse burger

Realisatie 2013

Doelstelling

Realisatie 2014

1.1 Voelt zich vaak onveilig (in het algemeen)

2,5%

<4%

nb

1.2 Voelt zich soms/vaak/zelden onveilig

17,7%

<36%

nb

1.3 Voelt zich vaak onveilig in de buurt

2,5%

4%

nb

Reductie van het aantal incidenten

Realisatie 2013

Doelstelling

Realisatie 2014

2.1 Aangiften bij de politie

14.130

<16.500

12.247

2.2 Meldingen bij de brandweer

1.1382

<1.816

1.351

Het gevoel van onveiligheid wordt in Nijmegen tweejaarlijks gemeten. De cijfers voor 2013 zijn gebaseerd op de landelijke Veiligheidsmonitor (indicator 1.1.) en onze eigen Burgerpeiling (indicatoren 1.2 en 1.3).  Voor het jaar 2014 zijn nog geen cijfers beschikbaar:  de uitkomsten van de landelijke Veiligheidsmonitor 2014 volgen pas in de loop van 2015; en najaar 2015 wordt eerst weer de Burgerpeiling uitgevoerd. De laatste jaren zien we een gunstige ontwikkeling ten aanzien van het veiligheidsgevoel van de Nijmeegse burger.

Het aantal aangiften bij de politie is significant gedaald ten opzichte van 2013 en ligt daarmee ook substantieel onder de doelstelling. Over het algemeen dalen de cijfers in alle aangiftecategorieën, maar de grootste daling zien we bij woninginbraken (- 492), diefstal uit/vanaf voertuigen (- 540) en diefstal (brom- en snor)fietsen (- 359). Met het aantal meldingen bij de brandweer scoren we significant gunstig ten opzichte van de doelstelling. Vanaf het begin van dit decennium zien we een flinke daling van het aantal meldingen: van 1766 in 2010 naar 1351 in 2014.

Veiligheid
* € 1.000
Begroting primitief Begroting dynamisch Rekening 2014 Verschil Bdyn - rek

Financiele lasten per product

Openbare Orde & Veiligheid

1.346

1.225

1.201

23

Vergunningverlening & handhaving

595

595

595

Organisatie van de rampenbestrijding

12.739

11.961

11.798

162

Uitv. prog. Integrale Veiligheid

761

661

654

7

Proactie Preventie Preparatie BRW

Repressie, Nazorg BRW

Totaal lasten product

15.442

14.441

14.248

193

Financiele baten per product

Openbare Orde & Veiligheid

-235

-135

-156

21

Vergunningverlening & handhaving

Organisatie van de rampenbestrijding

-235

-109

-125

16

Uitv. prog. Integrale Veiligheid

Proactie Preventie Preparatie BRW

Repressie, Nazorg BRW

Totaal baten product

-469

-244

-280

37

Totaal Veiligheid

14.972

14.197

13.968

229