Reserve Groen in W-wijken

Naam reserve

Groen in de w-wijken

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Nummer

F056

Instellingsdatum raadsbesluit

2 oktober 2013
128/2013

Doel

Groen aan te leggen op verschillende locaties in de stad.

Bestedingsplan

De onttrekking van € 1.000.000 dient ter dekking van de bijdragen die, vanuit het product 1023-02 (Groen, natuur en landschap), op het deelproduct 60550 (onderhoud bossen en natuurterreinen WOO) werden gedaan aan de investeringsnummers I002558 (Stenige Wijken) ad € 850.000,- ; I002646 (Park Enkstraat) ad € 50.000,- en I002647 (Park Tollensstraat) ad € 100.000,-.
In 2014 werd I002558 (Stenige Wijken) belast voor de aankoop van het terrein aan de Spechtstraat 4 ad € 895.000,-.  
Conform raadsbesluit 128/2013 wordt  in 2015 het resterende bedrag ingezet voor groen in stenige wijken.

Voeding van de reserve

Voeding heeft plaatsgevonden door de verkoop van een deel van Heumensoord.

Wordt rente toegevoegd?

neen

Gewenste omvang

Einddatum reserve

Verloop van de reserve

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde begin van het jaar

2.098

Stortingen:

n.v.t.

0

Onttrekkingen:

128/2013 Begrote investeringen in 2014

-1.000