Reserve Bereikbaarheidsfonds

Naam reserve

Bereikbaarheidsfonds

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Nummer

F047

Instellingsdatum raadsbesluit

14 september 2005
185/2005

Doel

Met het Raadsvoorstel “Kiezen én Delen, Parkeren in Nijmegen, is de Verordening Bereikbaarheidsfonds gemeente Nijmegen aangepast. Belangrijkste aanpassing is dat de bestemming van dit fonds verruimd is. Voorheen was de inzet beperkt tot parkeervoorzieningen en nu gaat het om een bijdrage bereikbaarheidsbeleid in bredere zin.  De parkeerbijdrage heeft als doel bij te dragen in de financiering van het bereikbaarheidsbeleid van de gemeente Nijmegen indien een nieuwe ontwikkeling er zelf niet in slaagt om de parkeerbehoefte op eigen terrein op te lossen.

Bestedingsplan

Met het Raadsvoorstel “Kiezen én Delen, Parkeren in Nijmegen, is eveneens het beheer van het bereikbaarheidsfonds aan het college gedelegeerd.

Door de raad is besloten dat aan het bereikbaarheidsfonds een bedrag van € 1.400.000 onttrokken wordt als bijdrage aan aanschafkosten van de garage onder Plein 1944.

Voeding van de reserve

Een parkeerbijdrage moet betaald worden wanneer er bouwactiviteiten ontplooid worden waarvoor parkeerruimte nodig is die niet op het bouwterrein of anderszins gerealiseerd kan worden. In 2014 hebben we € 153.000 bijdragen Bereikbaarheidsfonds ontvangen. Deze bijdragen hebben we toegevoegd.  We zullen in 2015 beoordelen of we deze storting kunnen  benutten voor verlaging van de kapitaallasten van de parkeergarage Plein ’44.

Wordt rente toegevoegd?

Neen

Gewenste omvang

Niet bepaald

Einddatum reserve

Niet bepaald

Verloop van de reserve

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde begin van het jaar

1.440

Toevoegingen:

233/2008 najaarsnota 2008

100

bijdragen bereikbaarheidsfonds

153

Onttrekkingen:

129/2014 najaarsnota 2014

-100

10/2014 aankoop parkeerplaatsen Plein '44

-1.400