Reserve ISV

Naam reserve

Reserve ISV

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Nummer

F040

Instellingsdatum raadsbesluit

14-12-2011
159/2011 Najaarsnota 2011

Doel

Om het door de Raad goedgekeurde ISV-programma goed uit te voeren is er vanaf 2011 een reserve ingesteld waarin de in-en uitgaande geldstromen met elkaar worden verrekend.

Bestedingsplan

Het uitvoeringsprogramma loopt t/m 2014. Het budget was na  marap wijzigingen en andere correcties € 2,7 miljoen. De uitgaven bedroegen  € 2.64miljoen. Het verschil is vrijgevallen in de exploitatie 2014.
Bij de najaarsnota is voor nog af te wikkelen verplichtingen € 556.000 in de reserve beschikbaar gehouden.

Voeding van de reserve

De voeding komt vanuit de toenmalige reservering van rijksmiddelen met een specifiek bestedingsdoel ISV (001)en Fysiek(002) totaal € 2.768.095.

Wordt rente toegevoegd?

Neen

Gewenste omvang

Vanuit het uitvoeringsprogramma is € 556.000(zie kader) beschikbaar voor lopende verplichtingen die in 2015 worden afgewikkeld. De totale omvang van het budget is binnen de beschikbare ruimte gebleven van totaal € 22,7 miljoen.

Einddatum reserve

31-12-2015

Verloop van de reserve

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde begin van het jaar

1.182

Stortingen:

63/2014 voorjaarsnota 2014
extra storting gevelisolatieprojecten

626
72

Onttrekkingen:

132/2013 stadsbegroting 2014-2017

-1.324