Reserve Strategische Investeringen

Naam reserve

Reserve Strategische Investeringen

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Nummer

F002

Instellingsdatum raadsbesluit

27 juni 2007
128/2007

Doel

Een financiële bijdrage leveren aan majeure investeringen met een strategisch belang voor de stad in de sfeer van bereikbaarheid, veiligheid, wijkverbetering of grote projecten als Koers West, waarbij het dan gaat om investeringen met maatschappelijk nut in de openbare ruimte.
In het coalitieakkoord “Bruggen bouwen aan de Waal” heeft de Raad bij de financiële spelregels bepaald dat er (weer) een Reserve Strategische Investeringen wordt ingesteld, waarin we de kapitaallasten storten van niet tijdig gerealiseerde investeringen, voor zover de vertraging niet reeds in de begroting is verwerkt.
Het doel van deze reserve is bij amendement “Meer strategie, minder tactiek” bij de jaarrekening 2006 gewijzigd.

Bestedingsplan

n.v.t.

Voeding van de reserve

Kapitaallasten die niet besteed worden vanwege het niet tijdig realiseren van een investering worden in de reserve gestort.

Wordt rente toegevoegd?

Nee

Gewenste omvang

n.v.t.

Einddatum reserve

2014

Verloop van de reserve

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde begin van het jaar

2.442

Ontrekkingen:

coalitieakkoord 2014-2018; saldo overgeboekt naar saldireserve.

-2.442