Saldireserve

Naam reserve

Saldireserve

Soort reserve

algemene reserve

Nummer

F022

Instellingsdatum raadsbesluit

Doel

Het opvangen van tegenvallers en risico's in de exploitatie.

Bestedingsplan

Voeding van de reserve

De saldireserve wordt gevoed vanuit een voordelig rekeningresultaat en/of aan de hand van een expliciet besluit van de gemeenteraad.

Wordt rente toegevoegd?

De bespaarde rente reserves wordt in beginsel wel aan de saldireserve toegevoegd. Het rentepercentage is vastgesteld op 4%.

Gewenste omvang

De hoogte van de saldireserve beweegt zich binnen een bepaalde bandbreedte, bestaande uit een “harde” ondergrens en een flexibele bovengrens. De ondergrens bestaat uit een bedrag per inwoner waar de provincie de kwalificatie “goed" aan toekent, i.c. € 120. In de stadsbegroting 2012 is de ondergrens verhoogd van € 20 naar € 25 mln. De bovengrens bestaat uit een bedrag per inwoner waar de provincie de kwalificatie “(ijzer-)sterk” aan toekent, te weten € 180. In de stadsbegroting 2012 is de bovengrens verhoogd van € 30 naar € 45 mln. De bovengrens is extra verhoogd om een buffer op te bouwen ter dekking van bijzondere risico’s. Stijgt de saldireserve tot boven deze grens, dan kan de raad besluiten de reserve af te romen en het vrijvallende geld te bestemmen

Einddatum reserve

n.v.t.

Verloop van de reserve

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde begin van het jaar

62.368

Stortingen:

rekeningresultaat 2013

717

63/2014 VJN 2014 bespaarde rente

4.274

124/2012 SB 2013-2016 dempingsbudget a-structurele tekorten

1.000

budgetoverheveling najaarsnota

2.969

Coalitieakkoord2014-2018; saldo reserve strategische investeringen

2.442

Grondbeleid

1.715

63/2014 VJN 2014 investeringen

3.846

63/2014 VJN 2014 exploitatie panden

161

63/2014 VJN 2014 vertrekarrangement

2.467

129/2014 versterking weerstandsvermogen

-875

71/2013 PN 2014 extra voeding

2.500

137/2014 budgetoverheveling GIDS

165

134/2014 budgetoverheveling Mantelzorg

60

Onttrekkingen:

165/2010 huurdersbalie

-6

51/2011 PN 2012 voorziening dubieuze debiteuren

-1.600

16/2012 laagopgeleide vrouwen naar werk

-50

2014 exploitatie Keizer Karel garage

-432

Grondbeleid

-7.006

38/2012 warmtenet

-3.000

71/2013 PN 2014 onderuitputting kapitaallasten 2013

-2.500

10/2014 parkeerplaatsen Plein 1944

-70

25/2014 schuldhulpverlening

-324

7/2014 De Bastei

-250