Algemeen

De in deze bijlage opgenomen informatie over reserves betreft:

Staat van reserves
In deze staat is opgenomen per reserve:

 1. De stand van de reserve van 1 januari 2014;
 2. De primitieve begroting van 2014;
 3. De vermeerderingen t.o.v. de primitieve begroting zoals begroot volgens de dynamische begroting;
 4. De werkelijke vermeerderingen in 2014;
 5. De onttrekkingen t.o.v. de primitieve begroting zoals begroot volgens de dynamische begroting dus inclusief begrotingswijzigingen;
 6. De werkelijke onttrekkingen in 2014;
 7. De toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves volgens de resultaatbestemming 2013.

Overzicht mutaties in de reserve per programma
Vervolgens wordt per programma aangegeven welke mutaties in de reserves hebben plaatsgevonden, zowel begroot als werkelijk.
Hiermee wordt de koppeling gelegd tussen de mutaties in de diverse reserves en de mutaties zoals vermeld in de rekening van lasten en baten per programma.

Specificaties van de reserves

Per reserve is een fiche beschikbaar waarin opgenomen:

 • soort reserve;
 • instellingsbesluit;
 • de doelstelling van de reserve;
 • bestedingsplan;
 • voeding van de reserve;
 • bijzonderheden per reserve;
 • gewenste omvang;
 • einddatum;
 • het verloop van de reserve in het boekjaar.