Begrotingsrechtmatigheid

Op grond van de Gemeentewet zijn alle overschrijdingen op de lasten ten opzichte van de begroting onrechtmatig. Teneinde een afweging te kunnen maken van de relevantie van deze onrechtmatige lasten is het criterium “passend binnen het door de Raad uitgezette beleid” van belang. Omdat het van belang is dat de Raad de criteria hieromtrent bepaalt, is bij vaststelling van het normen en toetsingskader rechtmatigheid,  een spelregel voorgelegd en vastgesteld door de Raad. Deze regel is gebaseerd op de kadernota Rechtmatigheid zoals uitgegeven door de commissie BBV. Met toepassing van deze uitgangspunten is geconstateerd dat er op zeven programma's een lastenoverschrijding groter dan € 100.000 is geweest. Van deze overschrijding is beoordeeld in hoeverre deze uitgaven rechtmatig dan wel onrechtmatig zijn.
Verder is bezien of er investeringen zijn gedaan die het gevoteerde krediet met meer dan € 100.000 hebben overschreden. Er zijn geen materiële overschrijdingen op investeringen geweest.
In onderstaande tabel zijn de lastenoverschrijdingen > € 100.000 opgenomen per programma met vermelding van de kwalificatie rechtmatig of onrechtmatig.

Programma

in  1.000 euro's

Lasten Dynamische begroting

Lasten
Realisatie 

Overschrijding
lasten

Rechtmatig/
 onrechtmatig

Citymarketing & externe betrekkingen

3.689

3.982

293

rechtmatig

Wonen

1.165

1.952

787

rechtmatig

Groen en Water

16.853

17.280

427

rechtmatig

Grondbeleid

211.914

231.979

20.065

rechtmatig

Bestuur en Middelen

58.263

60.766

2.503

rechtmatig

Facilitaire diensten

45.025

45.327

302

rechtmatig

Openbare ruimte

49.792

49.972

180

rechtmatig

Toelichting per programma:

Programma citymarketing en externe betrekkingen overschrijding  € 0,3 miljoen rechtmatig

De overschrijding doet zich voor bij de besteding voor Focus citymarketing. De uitgaven zijn geheel conform het vastgestelde bestedingsplan. De lasten die uit de reserve worden bekostigd, zijn niet aan de lastenzijde begroot. De batenzijde laat een compenserende overschrijding zien.

Programma wonen overschrijding € 0,8 miljoen rechtmatig

De overschrijding valt uiteen in een aantal componenten:
Voor 0,1 miljoen  is er een lagere onttrekking dan was geraamd aan de ISV reserve, daar staat een voordeel tegenover bij het programma Klimaat en energie. (rechtmatig) De hogere baten uit de eigen bijdrage startersleningen worden in de voorziening IBB gestort. De toevoeging aan de voorziening is dus  een door baten gecompenseerde last (rechtmatig). In de voorjaarsnota is een voordelig rente effect bij startersleningen gemeld en verwerkt. Volgens de afspraken van het revolverend fonds moeten deze  voordelen in de voorziening gestort worden. Doordat bij de VJN het voordeel in de begroting als lagere last was verwerkt, ontstaat nu een overschrijding. De overschrijding wordt echter veroorzaakt door het naleven van de spelregels en kan hiermee als rechtmatig worden gekwantificeerd.Het restant van de overschrijding is veroorzaakt doordat er meer ambtelijke uren verantwoord zijn op dit programma. Dit betreft echter een interne doorberekening en geldt dan ook niet als onrechtmatige uitgaaf.

Programma groen en water overschrijding € 0,4 miljoen rechtmatig

De overschrijding op de lasten is m.n. ontstaan doordat er hogere baten integraal waterbeheer zijn gerealiseerd. Aangezien de lasten en baten een gesloten systeem zijn, zijn de meerdere baten in de voorziening gestort en veroorzaken hiermee hogere lasten.

Programma Grondbeleid overschrijding € 20 miljoen rechtmatig

Bij het programma grondbeleid worden de mutaties in het onderhanden werk verantwoord. Dat wil zeggen dat van alle grondexploitaties de werkelijke uitgaven en ontvangsten verantwoord worden. Het saldo van de mutaties wordt via het programma naar de balanspost voorraad grondexploitaties geboekt. In het programma is dit dan ook budgettair neutraal. Er zijn in 2014 meer daadwerkelijke ontvangsten geweest (de boekwaarde van de grondexploitaties is gedaald) en dan is de boeking naar de balans een uitgavenpost. De overschrijding van 20 miljoen is hiermee als rechtmatig te beschouwen.

Programma bestuur en Middelen € 2,5 miljoen rechtmatig

Als gevolg van een wetswijziging heeft de gemeente de keuze gemaakt om zelf zorg te gaan dragen voor wethouderspensioenen. Hierdoor is een verplichte voorziening opgenomen voor wethouderspensioenen. Dit heeft in 2014 een eenmalige storting tot gevolg van € 1,2 miljoen. In volgende jaren wordt deze post telkenmale geactualiseerd. Voorheen was er een jaarlijkse premie in de begroting opgenomen. Aangezien deze last op grond van wetswijziging is genomen, wordt deze als rechtmatig beschouwd.
Een overschrijding bij heffingen ( 0,3 miljoen) wordt veroorzaakt door het gegeven dat er veel meer kosten voor bezwaar en beroep zijn gemaakt dan was geraamd. Deze kosten zijn een gevolg van meer bezwaar en beroepsprocedures en kunnen niet beïnvloed worden door de gemeente en moeten afgewikkeld worden. De overschrijding wordt dan ook als rechtmatig gekwalificeerd.
Verder is bij de begroting, op grond van ervaring voorgaande jaren en overeenkomstig gebruik in voorgaande jaren, rekening gehouden met een voordelig rekeningresultaat. Hiervoor was In de begroting  een negatieve stelpost opgenomen van € 1,8 miljoen. Uiteraard levert deze stelpost op dit programma een nadeel op. Hiertegenover staan voordelen op andere programma's. Deze post is dan ook als rechtmatig gekwalificeerd.
Met deze posten is meer dan 2,5 miljoen overschrijding verklaard en hiermee is de totale lastenoverschrijding als rechtmatig te kwalificeren.

Programma facilitaire diensten € 0,3 miljoen rechtmatig

Voor een bedrag van € 485.000 zijn er externe opdrachten uitgevoerd, welke geheel door baten worden gedekt. Hiermee zijn de uitgaven als rechtmatig te kwalificeren.

Programma openbare ruimte € 0,2 miljoen rechtmatig

Aan de lastenzijde was een bezuinigingstelpost opgenomen van € 0,2 miljoen. De realisatie van deze bezuiniging is als bate verwerkt. Hiermee is er dus geen sprake van een lastenoverschrijding.