Overzicht algemene dekkingsmiddelen

In dit onderdeel wordt inzicht geboden in de algemene dekkingsmiddelen. Met algemene dekkingsmiddelen worden de in komsten bedoeld die geen specifiek bestedingsdoel kennen. De belangrijkste daarvan zijn de Onroerend zaak belasting en de algemene uitkering Gemeentefonds.

Algemene dekkingsmiddelen  x € 1.000

Primitieve begroting 2014

Dynamische begroting 2014

Realisatie                  2014

Lokale heffingen

-Onroerend zaakbelasting

63.910

64.510

65.267

-Hondenbelasting

1.145

1.145

1.149

-Precariobelasting

663

663

650

Toeristenbelasting

339

339

339

Gemeentefonds

206.791

209.593

207.226

Dividend

523

1.169

1.169

Saldo financieringsfunctie

4.960

7.360

7.805

Voor een nadere toelichting op de lokale heffingen wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen. Hierin staan alle belastingopbrengsten vermeld, ook de kostengerelateerde heffingen zoals bijvoorbeeld de rioolheffing.

De bedragen genoemd in de paragraaf en de bovengenoemde bedragen kunnen afwijken. In bovenvermelde staat zijn de bruto-opbrengsten in totaliteit opgenomen. Dat wil zeggen inclusief afrekeningen voorgaande jaren. Daarentegen is geen rekening gehouden met kwijtscheldingen, verminderingen e.d. In de paragraaf heffingen wordt waar mogelijk wel rekening gehouden met kwijtscheldingen en wordt alleen het belastingjaar 2014 opgenomen.

Onvoorzien

De raming onvoorzien van € 441.000 is niet aangesproken en valt dus vrij als voordeel ten opzichte van de begroting.