Toelichting op het overzicht van baten en lasten

In de programmaverantwoording is een uitgebreide inhoudelijke toelichting gegeven op de programmaresultaten. De toelichting in de programmaverantwoording gaat over de saldi, na verrekening met de reserves.  In deze toelichting op de programmarekening wordt ingegaan op de afwijkingen tussen primitieve begroting, dynamische begroting en realisatie en wordt aandacht besteed aan resultaten voor en na reservemutaties.

Tevens wordt hier de verantwoording over de Wet Normering Topinkomens opgenomen.

Onderstaand in totalen de uitgaven en inkomsten voor en na reservemutaties

 x € 1.000

primitieve begroting

dynamische begroting

realisatie

Uitgaven 2014

766.459 L

777.431 L

794.877 L

Inkomsten 2014

774.023 B

787.992 B

803.695 B

Gerealiseerd saldo van lasten en baten

7.564 V

10.561 V

8.818 V

Toevoegingen aan reserves

15.654 L

18.617 L

18.978 L

Onttrekkingen uit reserves

10.824 B

12.642 B

20.263 B

Van primitief naar dynamische begroting

Onderstaand wordt  in totaal  aangegeven wat de begrotingswijzigingen zijn geweest van primitief naar dynamisch. De meeste wijzigingen zijn afkomstig uit de voor en najaarsnota en daarenboven nog enkele overige raadsbesluiten met financiële consequenties. In de toelichting per programma worden de  wijzigingen op programmaniveau weergegeven.

Begroting van primitief naar dynamisch

Bedragen * € 1.000

Besl.nivo

Besl.dat.

agenda

Baten

Lasten

Saldo

Primitief

784.846

782.113

-2.733

Wijzigingen

BW-01305 Verzamelvrst Werk en Armoedebestr.13-14

Raad

29 jan '14

4/2014

0

0

BW-01307 aankoop parkeerplaatsen Plein 1944

Raad

26 feb '14

10/2014

1.839

1.839

0

BW-01309 Subsidie Schoolmaatsch. werk 2014

College

14 jan '14

3.6

0

0

BW-01311 Prov. subs. transitie Jeugdzorg AWBZ'14-'5

Raad

29 jan '14

5/2014

350

350

0

BW-01315 Opramen van F sub.(Eur.Integratiefonds)

Raad

11 feb '14

3.13

471

471

0

BW-01317 Jaarrekening 2013

Raad

11 jun '14

40/2014

3.250

3.250

0

BW-01319 DVO DAR 2014

College

04 feb '14

3.14

0

0

BW-01322 Extra inzet armoede en schuldhuplver14

Raad

12 mrt '14

25/2014

324

324

0

BW-01326 Aanvulling formatie Inburgering 14-15

Raad

17 sep '14

88/2014

390

320

-70

BW-01332 Vertrekarrangement, voorjaarsnota 2014

Raad

11 jun '14

63/2014

0

0

BW-01333 Inrichtingsplan Stips

College

18 mrt '14

3.3

0

0

BW-01335 Invulling bezuiniging Persp'14

College

08 apr '14

2.1

0

0

BW-01338 Formatiereductie afdeling Milieu

College

08 jul '14

4.4

0

0

BW-01339 Voorjaarsnota TW en invest

Raad

11 jun '14

63/2014

-137

-788

-650

BW-01341 Subsidie TPN West Energieneutraal

Raad

11 jun '14

64/2014

118

118

0

BW-01342 invulling bezuiniging PN 2013 en PN 2014

College

16 dec '14

4.9

0

0

BW-01346 Formatie 2014 bureau Hatert werkt

College

20 mei '14

3.5

0

0

BW-01347 Formatie 2014 bureau jongerenloket

College

20 mei '14

3.4

0

0

BW-01356 Bestedingsplan Werk 2014

Raad

01 okt '14

106/2014

1.846

1.846

0

BW-01360 Provinciale subsidies impulsplan Wonen

Raad

17 sep '14

101/2014

38

38

0

BW-01361 Project Housing First

Raad

17 sep '14

100/2014

150

75

-75

BW-01363 Uitbreiding fte toetsing bouwkosten ODRN

College

14 okt '14

3.18

0

0

BW-01365 Technische wijziging najaarsnota 2014

Raad

03 dec '14

129/2014

-738

-738

0

BW-01366 Investeringen najaarsnota 2014

Raad

03 dec '14

129/2014

63

224

162

BW-01367 Meldingen najaarsnota 2014

Raad

03 dec '14

129/2014

7.018

5.798

-1.220

BW-01368 Schuldhulpverlening

Raad

01 okt '14

110/2014

143

143

0

BW-01369 projectdeelname CLINSH

College

15 okt '14

124/2014

50

50

0

BW-01370 Decentralisatieuitk. invoeringskn jeugdzorg

Raad

12 nov '14

132/2014

0

0

BW-01371 regionale subsidiëring jeugdzorg

Raad

17 dec '14

155/2014

295

295

0

BW-01373 koopkrachttegemoetkoming 2014

Raad

12 nov '14

127/2014

0

0

BW-01375 Budgetoverh.gezond in de stad/mantelzorg

Raad

19 nov '14

137/2014

0

0

BW-01381 Frictiekosten museum het Valkhof en st. LUX

College

16 dec '14

2.1

0

0

Directiewijziging

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

320

320

0

Totaal Wijzigingen

15.788

13.935

-1.854

Per programma van primitief naar dynamisch

1011 Dienstverlening & Burgerzaken

bedragen * € 1.000,-

Besl.nivo

Besl.dat.

agendapnt

Baten

Lasten

Saldo

Primitief

3.460

7.079

3.619

Wijzigingen

BW-01339 Voorjaarsnota technische wijziging en
 investeringen

Raad

11 jun '14

63/2014

294

389

95

BW-01367 Meldingen najaarsnota 2014

Raad

03 dec '14

129/2014

-194

-194

0

Totaal Wijzigingen

100

195

95

1012 Veiligheid

bedragen * € 1.000,-

Besl.nivo

Besl.dat.

agendapnt

Baten

Lasten

Saldo

Primitief

469

15.442

14.972

Wijzigingen

BW-01339 Voorjaarsnota TW en investeringen

Raad

11 jun '14

63/2014

-120

-321

-201

BW-01365 Technische wijziging najaarsnota 2014

Raad

03 dec '14

129/2014

-105

-105

0

BW-01366 Investeringen najaarsnota 2014

Raad

03 dec '14

129/2014

228

228

BW-01367 Meldingen najaarsnota 2014

Raad

03 dec '14

129/2014

-802

-802

Totaal Wijzigingen

-225

-1.001

-775

1013 Citymarketing & Externe betrekkingen

bedragen * € 1.000,-

Besl.nivo

Besl.dat.

agendapnt

Baten

Lasten

Saldo

Primitief

323

3.693

3.370

Wijzigingen

BW-01339 Voorjaarsnota TW en invest

Raad

11 jun '14

63/2014

-65

-52

13

BW-01365 Technische wijziging najaarsnota 2014

Raad

03 dec '14

129/2014

-2

-2

BW-01367 Meldingen najaarsnota 2014

Raad

03 dec '14

129/2014

-50

50

100

Totaal Wijzigingen

-115

-4

111

1021 Wonen

bedragen * € 1.000,-

Besl.nivo

Besl.dat.

agendapnt

Baten

Lasten

Saldo

Primitief

1.577

2.045

468

Wijzigingen

BW-01338 Formatiereductie afdeling Milieu

College

08 jul '14

4.4

0

0

BW-01339 Voorjaarsnota TW en invest

Raad

11 jun '14

63/2014

-254

-648

-394

BW-01365 Technische wijziging najaarsnota 2014

Raad

03 dec '14

129/2014

-372

-151

221

BW-01367 Meldingen najaarsnota 2014

Raad

03 dec '14

129/2014

199

-81

-280

Totaal Wijzigingen

-427

-880

-453

1022 Klimaat & Energie

bedragen * € 1.000,-

Besl.nivo

Besl.dat.

agendapnt

Baten

Lasten

Saldo

Primitief

1.823

7.394

5.570

Wijzigingen

BW-01335 Invulling bezuiniging Perspectiefnota 2014

College

08 apr '14

2.1

0

0

BW-01339 Voorjaarsnota TW en invest

Raad

11 jun '14

63/2014

469

469

BW-01341 Subsidie TPN West Energieneutraal

Raad

11 jun '14

64/2014

118

118

0

BW-01342 invulling bezuiniging PN 2013 en PN 2014

College

16 dec '14

4.9

-13

-13

BW-01365 Technische wijziging najaarsnota 2014

Raad

03 dec '14

129/2014

-212

-380

-168

BW-01367 Meldingen najaarsnota 2014

Raad

03 dec '14

129/2014

-4

-4

BW-01369 projectdeelname CLINSH

College

15 okt '14

124/2014

50

50

0

Totaal Wijzigingen

-44

241

285

1023 Groen & Water

bedragen * € 1.000,-

Besl.nivo

Besl.dat.

agendapnt

Baten

Lasten

Saldo

Primitief

13.072

16.831

3.759

Wijzigingen

BW-01339 Voorjaarsnota TW en invest

Raad

11 jun '14

63/2014

-20

-223

-203

BW-01365 Technische wijziging najaarsnota 2014

Raad

03 dec '14

129/2014

65

65

BW-01367 Meldingen najaarsnota 2014

Raad

03 dec '14

129/2014

180

180

0

Totaal Wijzigingen

160

22

-138

1031 Ruimte & Cultuurhistorie

bedragen * € 1.000,-

Besl.nivo

Besl.dat.

agendapnt

Baten

Lasten

Saldo

Primitief

6.984

12.772

5.788

Wijzigingen

BW-01339 Voorjaarsnota TW en invest

Raad

11 jun '14

63/2014

-43

-43

BW-01342 invulling bezuiniging PN 2013 en PN 2014

College

16 dec '14

4.9

-13

-13

BW-01363 Uitbreiding fte toetsing bouwkosten ODRN

College

14 okt '14

3.18

0

0

BW-01365 Technische wijziging najaarsnota 2014

Raad

03 dec '14

129/2014

-113

-113

Totaal Wijzigingen

-169

-169

1032 Grondbeleid

bedragen * € 1.000,-

Besl.nivo

Besl.dat.

agendapnt.

Baten

Lasten

Saldo

Primitief

196.562

202.106

5.544

Wijzigingen

BW-01317 Jaarrekening 2013

Raad

11 jun '14

40/2014

3.250

3.250

0

BW-01339 Voorjaarsnota TW en invest

Raad

11 jun '14

63/2014

813

-69

-883

BW-01367 Meldingen najaarsnota 2014

Raad

03 dec '14

129/2014

5.401

6.627

1.226

Totaal Wijzigingen

9.465

9.808

343

1041 Economie & Toerisme

bedragen * € 1.000,-

Besl.nivo

Besl.dat.

agendapnt

Baten

Lasten

Saldo

Primitief

2.364

4.600

2.236

Wijzigingen

BW-01339 Voorjaarsnota TW en invest

Raad

11 jun '14

63/2014

-588

-588

BW-01342 invulling bezuiniging PN 2013 en PN 2014

College

16 dec '14

4.9

-8

-8

BW-01365 Technische wijziging najaarsnota 2014

Raad

03 dec '14

129/2014

-3

-3

BW-01366 Investeringen najaarsnota 2014

Raad

03 dec '14

129/2014

233

233

BW-01367 Meldingen najaarsnota 2014

Raad

03 dec '14

129/2014

-216

6

222

Totaal Wijzigingen

-216

-360

-144

1042 Bestuur & Middelen

bedragen * € 1.000,-

Besl.nivo

Besl.dat.

agendapnt

Baten

Lasten

Saldo

Primitief

321.186

58.483

-262.703

Wijzigingen

BW-01305 Verzamelvrstel Werk en Armoedebestr. '13 en '14

Raad

29 jan '14

4/2014

-92

-92

BW-01307 aankoop parkeerplaatsen Plein 1944

Raad

26 feb '14

10/2014

118

118

0

BW-01322 Extra inzet armoede en schuldhuplverlening

Raad

12 mrt '14

25/2014

-575

-575

BW-01332 Vertrekarrangement, voorjaarsnota 2014

Raad

11 jun '14

63/2014

0

0

BW-01339 Voorjaarsnota TW en invest

Raad

11 jun '14

63/2014

-2.294

-1.135

1.159

BW-01342 invulling bezuiniging PN 2013 en PN 2014

College

16 dec '14

4.9

153

153

BW-01366 Investeringen najaarsnota 2014

Raad

03 dec '14

129/2014

63

-337

-400

BW-01367 Meldingen najaarsnota 2014

Raad

03 dec '14

129/2014

1.893

2.730

837

BW-01368 Schuldhulpverlening

Raad

01 okt '14

110/2014

-288

-288

BW-01370 Decentralisatieuitk. invoeringskst jeugdzorg

Raad

12 nov '14

132/2014

-194

-194

BW-01373 koopkrachttegemoetkoming 2014

Raad

12 nov '14

127/2014

-921

-921

BW-01375 Budgoverh gezond in de stad/mantelzorg

Raad

19 nov '14

137/2014

0

0

Directiewijziging

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

320

320

0

Totaal Wijzigingen

100

-221

-320

1043 Facilitaire diensten

bedragen * € 1.000,-

Besl.nivo

Besl.dat.

agendapnt

Baten

Lasten

Saldo

Primitief

38.876

46.880

8.005

Wijzigingen

BW-01339 Voorjaarsnota TW en invest

Raad

11 jun '14

63/2014

-2.234

-1.828

406

BW-01342 invulling bezuiniging PN 2013 en PN 2014

College

16 dec '14

4.9

-27

-27

BW-01367 Meldingen najaarsnota 2014

Raad

03 dec '14

129/2014

-400

400

Totaal Wijzigingen

-2.634

-1.855

779

1051 Zorg & Welzijn

bedragen * € 1.000,-

Besl.nivo

Besl.dat.

agendapnt

Baten

Lasten

Saldo

Primitief

6.183

66.425

60.242

Wijzigingen

BW-01309 Subsidie Schoolmaatschappelijk werk 2014

College

14 jan '14

3.6

0

0

BW-01311 Prov. subs transitie Jeugdzorg AWBZ '14-'15

Raad

29 jan '14

5/2014

350

350

0

BW-01315 EIF subsidie (Europees Integratiefonds)

Raad

11 feb '14

3.13

471

471

0

BW-01322 Extra inzet armoede en schuldhuplverlening

Raad

12 mrt '14

25/2014

-450

-450

BW-01326 Aanvulling formatie Inburgering 2014-2015

Raad

17 sep '14

88/2014

0

0

BW-01333 Inrichtingsplan Stips

College

18 mrt '14

3.3

0

0

BW-01339 Voorjaarsnota TW en invest

Raad

11 jun '14

63/2014

1.070

1.131

61

BW-01342 invulling bezuiniging PN 2013 en PN 2014

College

16 dec '14

4.9

-13

-13

BW-01360 Provinciale subsidies impulsplan Wonen

Raad

17 sep '14

101/2014

38

38

0

BW-01361 Project Housing First

Raad

17 sep '14

100/2014

150

75

-75

BW-01365 Technische wijziging najaarsnota 2014

Raad

03 dec '14

129/2014

-249

-249

0

BW-01367 Meldingen najaarsnota 2014

Raad

03 dec '14

129/2014

-236

-1.970

-1.734

BW-01370 Decentralisatieuitk. invoeringskst jeugdzorg

Raad

12 nov '14

132/2014

194

194

BW-01371 regionale subsidiëring jeugdzorg

Raad

17 dec '14

155/2014

295

295

0

Totaal Wijzigingen

1.890

-127

-2.017

1052 Sport

bedragen * € 1.000,-

Besl.nivo

Besl.dat.

agendapnt

Baten

Lasten

Saldo

Primitief

2.220

17.044

14.824

Wijzigingen

BW-01339 Voorjaarsnota TW en invest

Raad

11 jun '14

63/2014

-87

-87

BW-01342 invulling bezuiniging PN 2013 en PN 2014

College

16 dec '14

4.9

-9

-9

Totaal Wijzigingen

-96

-96

1061 Werk & Inkomen

bedragen * € 1.000,-

Besl.nivo

Besl.dat.

agendapnt

Baten

Lasten

Saldo

Primitief

150.359

184.553

34.194

Wijzigingen

BW-01305 Verzamelvrstel Werk en Armoedebestr. '13- '14

Raad

29 jan '14

4/2014

92

92

BW-01322 Extra inzet armoede en schuldhuplverlening

Raad

12 mrt '14

25/2014

324

1.349

1.025

BW-01326 Aanvulling formatie Inburgering 2014-2015

Raad

17 sep '14

88/2014

390

320

-70

BW-01339 Voorjaarsnota TW en invest

Raad

11 jun '14

63/2014

928

1.214

286

BW-01342 invulling bezuiniging PN 2013 en PN 2014

College

16 dec '14

4.9

-31

-31

BW-01346 Formatie 2014 bureau Hatert werkt

College

20 mei '14

3.5

0

0

BW-01347 Formatie 2014 bureau jongerenloket

College

20 mei '14

3.4

0

0

BW-01356 Bestedingsplan Werk 2014

Raad

01 okt '14

106/2014

1.846

1.846

0

BW-01367 Meldingen najaarsnota 2014

Raad

03 dec '14

129/2014

182

182

BW-01368 Schuldhulpverlening

Raad

01 okt '14

110/2014

143

431

288

BW-01373 koopkrachttegemoetkoming 2014

Raad

12 nov '14

127/2014

921

921

Totaal Wijzigingen

3.631

6.324

2.693

1062 Openbare ruimte

bedragen * € 1.000,-

Besl.nivo

Besl.dat.

agendapnt

Baten

Lasten

Saldo

Primitief

13.328

48.387

35.059

Wijzigingen

BW-01319 DVO DAR 2014

College

04 feb '14

3.14

0

0

BW-01339 Voorjaarsnota TW en invest

Raad

11 jun '14

63/2014

1.076

1.168

92

BW-01342 invulling bezuiniging PN 2013 en PN 2014

College

16 dec '14

4.9

-13

-13

BW-01365 Technische wijziging najaarsnota 2014

Raad

03 dec '14

129/2014

250

250

0

BW-01367 Meldingen najaarsnota 2014

Raad

03 dec '14

129/2014

-200

200

Totaal Wijzigingen

1.126

1.405

279

1063 Wijken

bedragen * € 1.000,-

Besl.nivo

Besl.dat.

agendapnt

Baten

Lasten

Saldo

Primitief

2.533

14.227

11.694

Wijzigingen

BW-01339 Voorjaarsnota TW en invest

Raad

11 jun '14

63/2014

7

7

Totaal Wijzigingen

7

7

1071 Cultuur

bedragen * € 1.000,-

Besl.nivo

Besl.dat.

agendapnt

Baten

Lasten

Saldo

Primitief

589

19.725

19.136

Wijzigingen

BW-01339 Voorjaarsnota TW en invest

Raad

11 jun '14

63/2014

220

42

-178

BW-01367 Meldingen najaarsnota 2014

Raad

03 dec '14

129/2014

-23

-23

BW-01381 Frictiekosten museum het Valkhof en st. LUX

College

16 dec '14

2.1

0

0

Totaal Wijzigingen

220

19

-201

1072 Mobiliteit

bedragen * € 1.000,-

Besl.nivo

Besl.dat.

agendapnt

Baten

Lasten

Saldo

Primitief

16.742

19.165

2.424

Wijzigingen

BW-01307 aankoop parkeerplaatsen Plein 1944

Raad

26 feb '14

10/2014

1.721

1.721

0

BW-01339 Voorjaarsnota TW en invest

Raad

11 jun '14

63/2014

345

-391

-737

BW-01342 invulling bezuiniging PN 2013 en PN 2014

College

16 dec '14

4.9

-28

-28

BW-01365 Technische wijziging najaarsnota 2014

Raad

03 dec '14

129/2014

-50

-50

0

BW-01366 Investeringen najaarsnota 2014

Raad

03 dec '14

129/2014

101

101

BW-01367 Meldingen najaarsnota 2014

Raad

03 dec '14

129/2014

640

130

-510

Totaal Wijzigingen

2.656

1.483

-1.174

1073 Onderwijs

bedragen * € 1.000,-

Besl.nivo

Besl.dat.

agendapnt

Baten

Lasten

Saldo

Primitief

6.197

35.262

29.065

Wijzigingen

BW-01339 Voorjaarsnota TW en invest

Raad

11 jun '14

63/2014

101

176

75

BW-01367 Meldingen najaarsnota 2014

Raad

03 dec '14

129/2014

-1.034

-1.034

Totaal Wijzigingen

101

-858

-959

Van dynamisch begroting naar realisatie

De afwijkingen op programmaniveau tussen dynamische begroting en realisatie zijn onderstaand weergegeven. Per programma wordt  de dynamische begroting, realisatie en afwijkingen aangegeven.  De afwijkingen op saldoniveau van meer dan € 250.000 worden uitgebreid toegelicht. De programma's met afwijkingen boven de € 250.000 zijn onderstaand  eerst in een tabel opgenomen.

Programma
In € 1.000

dynamische begroting 2014

realisatie 2014

afwijking

Klimaat en Energie

5.855

5.547

308 V

Ruimte & cultuurhistorie

5.620

4.290

1.330 V

Wonen

15

567

552 N

Bestuur & Middelen

-263.023

-257.165

5.858 N

Zorg & Welzijn

58.226

56.851

1.375 V

Werk & Inkomen

36.887

29.590

7.297 V

Onderwijs

28.106

26.510

1.596 V

De overige programma’s

123.727

123.707

20 V

Per programma

Dienstverlening & Burgerzaken

Begroting
primitief

Begroting
dynamisch

Rekening 2014

                Verschil Bdyn - rek

* € 1.000,-

Financiële lasten per product

Burgerzaken

5.639

5.811

5.808

3

Dienstverlening

1.440

1.463

1.463

0

Totaal lasten per product

7.079

7.274

7.271

3

Financiële baten per product

Burgerzaken

-3.460

-3.560

-3.627

67

Dienstverlening

0

0

0

0

Totaal baten per product

-3.460

-3.560

-3.627

67

Totaal Dienstverlening & Burgerzaken

3.619

3.714

3.644

70

Veiligheid

Begroting
primitief

Begroting
dynamisch

Rekening 2014

                Verschil Bdyn - rek

* € 1.000,-

Financiële lasten per product

Openbare Orde & Veiligheid

1.346

1.225

1.201

23

Vergunningverlening & handhaving

595

595

595

0

Organisatie van de rampenbestrijding

12.739

11.961

11.798

162

Uitv. prog. Integrale Veiligheid

761

661

654

7

Proactie Preventie Preparatie BRW

0

0

0

0

Repressie, Nazorg BRW

0

0

0

0

Totaal lasten per product

15.442

14.441

14.248

193

Financiële baten per product

Openbare Orde & Veiligheid

-235

-135

-156

21

Vergunningverlening & handhaving

0

0

0

0

Organisatie van de rampenbestrijding

-235

-109

-125

16

Uitv. prog. Integrale Veiligheid

0

0

0

0

Proactie Preventie Preparatie BRW

0

0

0

0

Repressie, Nazorg BRW

0

0

0

0

Totaal baten per product

-469

-244

-280

37

Totaal Veiligheid

14.972

14.197

13.968

229

Citymarketing & Externe betrekkingen

Begroting
primitief

Begroting
dynamisch

Rekening 2014

                Verschil Bdyn - rek

* € 1.000,-

Financiële lasten per product

Coordinatie evenementen beleid

1.804

1.804

1.829

-25

Stedenbanden

93

93

77

16

(Inter)nat.samenwerk.&public affairs

1.297

1.293

1.298

-5

Promotie

499

499

777

-278

Totaal lasten per product

3.693

3.689

3.982

-293

Financiële baten per product

Coordinatie evenementen beleid

-256

-156

-160

4

Stedenbanden

0

0

-3

3

(Inter)nat.samenwerk.&public affairs

-65

-50

-291

241

Promotie

-1

-1

-25

24

Totaal baten per product

-323

-207

-479

271

Totaal Citymarketing & Externe betrekkingen

3.370

3.482

3.503

-21

Wonen

Begroting
primitief

Begroting
dynamisch

Rekening 2014

                Verschil Bdyn - rek

* € 1.000,-

Financiële lasten per product

Woningbouwbeleid en herstructurering

1.976

1.096

1.732

-636

Doelgroepen

55

55

195

-140

Woonruimteverdeling

13

13

25

-11

Totaal lasten per product

2.045

1.165

1.952

-787

Financiële baten per product

Woningbouwbeleid en herstructurering

-1.577

-1.150

-1.385

235

Doelgroepen

0

0

0

0

Woonruimteverdeling

0

0

0

0

Totaal baten per product

-1.577

-1.150

-1.385

235

Totaal Wonen

468

15

567

-552

Het programma Wonen sluit het jaar 2014 af met een negatief resultaat van € 0,6 miljoen. Het negatieve resultaat op het programma lichten we hieronder toe.

Toelichting op de lasten
De lasten zijn € 0,8 miljoen hoger uitgevallen dan begroot. Dit nadeel is veroorzaakt door:

 • € 0,1 miljoen lagere onttrekking aan de ISV-reserve. Hier tegenover staat een voordeel/melding binnen het programma Klimaat en Energie.
 • € 0,1 miljoen nadeel door meer doorbelaste uren voor ambtelijke capaciteit dan begroot.
 • € 0,4 miljoen lagere onttrekking aan het fonds voor Startersleningen dan begroot.

Bij de Voorjaarsnota is gemeld dat er een voordelig rente effect van € 0,4 miljoen werd verwacht bij de Startersleningen. Waarbij is aangegeven dat dit effect leidt tot een voordeel op de saldi-reserve. Dit is echter niet juist. Het fonds voor de startersleningen is een revolverend fonds. Dat wil onder andere zeggen dat de rente van aangetrokken leningen één op één dient te worden verrekend met het Startersfonds.  Lagere rente dan begroot betekent ook een lagere onttrekking aan het fonds dan begroot. De voorjaarsmelding had een budgettair neutrale melding moeten zijn.

 • € 0,2 miljoen hogere lasten door de afdracht van de eigen bijdrage van startersleningen/IBBN aan de voorziening. Hier tegenover staan hogere baten.

Toelichting op de baten
De baten zijn € 0,2 miljoen hoger uitgevallen dan begroot. Dit voordeel is veroorzaakt door:

 • € 0,2 miljoen hogere baten door te laag begrote eigen bijdragen van verkopers van starterswoningen waarvoor een starterslening is afgegeven. Deze bijdrage van de verkopers is conform de uitgangspunten toegevoegd aan de voorziening.

Het negatieve resultaat wordt per saldo hoofdzakelijk veroorzaakt door een omissie ten aanzien van een bij de voorjaarsmelding gemeld positief rente effect op de starterslening. Dit had een budgettair neutrale melding moeten zijn. De afwijkingen zijn incidenteel.

Klimaat & Energie

Begroting
primitief

Begroting
dynamisch

Rekening 2014

                Verschil Bdyn - rek

* € 1.000,-

Financiële lasten per product

Klimaat

2.848

2.674

2.446

228

Milieubeheer Bedrijven

1.523

1.869

1.781

87

Geluid

690

720

564

156

Lucht

756

879

771

109

Bodem

1.576

1.492

1.528

-36

Totaal lasten per product

7.394

7.634

7.090

544

Financiële baten per product

Klimaat

-1.022

-843

-771

-72

Milieubeheer Bedrijven

0

0

-21

21

Geluid

-123

-83

-73

-11

Lucht

-415

-635

-502

-133

Bodem

-263

-218

-177

-41

Totaal baten per product

-1.823

-1.779

-1.543

-236

Totaal Klimaat & Energie

5.570

5.855

5.547

308

Het programma Klimaat & Energie sluit het jaar 2014 af met een positief resultaat van € 0,3 miljoen. Uitgedrukt als percentage van de begroting komt dit neer op een afwijking van 5,5%. Het positieve resultaat op het programma lichten we hieronder toe.

Toelichting op de lasten
De lasten zijn € 0,5 miljoen lager uitgevallen dan begroot. Dit voordeel is veroorzaakt door:

 • € 0,2 miljoen lagere subsidie- en uitvoeringskosten voor de Premieregeling Energiemaatregelen Particuliere Woningen (PEM). Aanvragers van de PEM kunnen gebruikmaken van andere subsidieregelingen waardoor het beslag op de gemeentelijke middelen  lager is uitgevallen. Bij de najaarsnota is  een positief risico gemeld van € 0,15 mln.
 • € 0,1 miljoen lagere kosten voor milieuvergunningen en –handhaving door niet geclaimde kosten derden.
 • € 0,1 miljoen voordeel op ISV3-Geluid door vertraging in de uitvoering van de gevelisolatieprojecten. Hier tegenover  staat een lagere onttrekking aan de ISV-reserve.
 • € 0,1 miljoen lagere bijdrage aan het onderdeel walstroom binnen het project damwandvervanging Waalkade, in afwachting van de administratieve afronding van dit project (tegenover dit voordeel staan lagere subsidie-opbrengsten); de resterende bijdrage volgt in 2015.

Toelichting op de baten
De baten zijn € 0,2 miljoen lager uitgevallen dan begroot. Dit nadeel is veroorzaakt door:

 • € 0,1 miljoen nadeel door minder externe opdrachten dan begroot.
 • € 0,1 miljoen lagere subsidie-opbrengsten voor de aanleg van walstroom op de Waalkade (vanwege lagere lasten).

Het positieve resultaat wordt  hoofdzakelijk veroorzaakt door de lagere subsidie en uitvoeringskosten voor de Premieregeling Energiemaatregelen Particuliere Woningen (PEM) en voor milieuvergunningen en –handhaving. De afwijkingen zijn incidenteel.

Groen & Water

Begroting
primitief

Begroting
dynamisch

Rekening 2014

                Verschil Bdyn - rek

* € 1.000,-

Financiële lasten per product

Openluchtrecreatie

0

0

0

0

Groen, natuur en landschap

2.156

2.128

2.153

-25

Integraal waterbeheer

12.320

12.472

12.789

-317

Woonmilieuverbetering

2.355

2.253

2.338

-85

Totaal lasten per product

16.831

16.853

17.280

-427

Financiële baten per product

Openluchtrecreatie

0

0

0

Groen, natuur en landschap

-1.053

-1.053

-1.079

27

Integraal waterbeheer

-12.000

-12.180

-12.487

308

Woonmilieuverbetering

-20

0

-80

80

Totaal baten per product

-13.072

-13.232

-13.646

414

Totaal Groen & Water

3.759

3.621

3.634

-13

Ruimte & Cultuurhistorie

Begroting
primitief

Begroting
dynamisch

Rekening 2014

                Verschil Bdyn - rek

* € 1.000,-

Financiële lasten per product

Ruimtelijke inrichting en vormgeving

331

331

193

138

Handhaving en inspectie Bouwen

-43

-43

35

-78

Vergunningverlening Bouwen

4.524

4.524

4.770

-246

Cultuurhistorie

3.690

3.533

3.168

366

Borging Publiek Geheugen

2.616

2.616

2.623

-6

Totaal lasten per product

12.772

12.603

12.041

562

Financiële baten per product

Planologie&Ruimtelijke ordering

-594

-594

-175

-418

Ruimtelijke inrichting en vormgeving

-201

-201

-70

-131

Handhaving en inspectie Bouwen

0

0

-29

29

Vergunningverlening Bouwen

-3.975

-3.975

-5.496

1.520

Cultuurhistorie

-1.741

-1.741

-1.498

-242

Borging Publiek Geheugen

-473

-473

-483

9

Totaal baten per product

-6.984

-6.984

-7.751

767

Totaal Ruimte & Cultuurhistorie                                            

5.788                            5.620

4.290

1.330

Het programma Ruimte en Cultuurhistorie sluit het jaar 2014 af met een positief resultaat van € 1,3 miljoen.
Uitgedrukt als percentage van de begroting komt dit neer op een afwijking van 24%.Het positieve resultaat op het programma lichten we hieronder toe.

Toelichting op de lasten
De lasten zijn € 0,6 miljoen lager uitgevallen dan begroot. Dit voordeel is veroorzaakt door:

 • € 0,6 miljoen voordeel dat zich laat verklaren doordat er op realisatiebasis minder kosten voor externe opdrachten zijn gemaakt dan begroot. Hier tegenover staat een bedrag van € 0,8 miljoen aan minder gerealiseerde opbrengsten. Het nadelig verschil van € 0,2 miljoen heeft met name betrekking op de afwikkeling van projecten  binnen het product Cultuurhistorie.
 • € 0,4 miljoen voordeel doordat er minder uren aan ambtelijke capaciteit zijn toegeschreven dan begroot. Waarvan het grootste deel betrekking heeft op het product Cultuurhistorie.
 • € 0,4 miljoen nadeel dat is ontstaan doordat er op realisatiebasis meer specifieke kosten voor overige goederen en diensten zijn gemaakt dan begroot. Hiervan heeft € 0,2 miljoen betrekking op het product Cultuurhistorie.

Toelichting op de baten
De baten zijn € 0,8 miljoen hoger uitgevallen dan begroot. Dit voordeel is veroorzaakt door:

 • € 0,8 miljoen nadeel dat zich laat verklaren doordat er minder bijdragen van derden voor externe opdrachten zijn ontvangen dan begroot. Hier tegenover staat een bedrag van € 0,6 miljoen aan lagere kosten gemaakt voor externe opdrachten.
 • € 0,1 miljoen voordeel uit opgelegde dwangsommen en overige baten.
 • € 1,4 miljoen voordeel ten opzichte van de geraamde opbrengst aan leges. Hiervan heeft € 1,0 miljoen betrekking op een grote vergunningaanvraag die is ontvangen in 2013. Het opleggen van de leges heeft in  2014  plaatsgevonden.
P

Grondbeleid

Begroting
primitief

Begroting
dynamisch

Rekening 2014

                Verschil Bdyn - rek

* € 1.000,-

Financiële lasten per product

Instrumenten Grondbeleid

7.092

8.970

18.407

-9.437

Stedelijke Ontwikkelingsprojecten

17.480

15.456

23.419

-7.963

Waalsprong

31.008

21.519

54.033

-32.514

Woningbouwprojecten

382

2.352

7.063

-4.712

Bedrijvigheidsprojecten

2.771

5.119

4.688

431

Herstructureringsprojecten

6.334

4.428

6.762

-2.334

Stadscentrum

2.557

7.345

8.948

-1.603

Koers West

19.506

26.599

18.845

7.753

Maatschappelijk Vastgoedprojecten

10.937

15.624

16.060

-436

Dijkteruglegging

104.038

104.501

73.752

30.749

Totaal lasten per product

202.106

211.914

231.979

-20.065

Financiële baten per product

Instrumenten Grondbeleid

-1.548

-4.309

-13.776

9.466

Stedelijke Ontwikkelingsprojecten

-17.480

-15.456

-23.358

7.901

Waalsprong

-31.008

-21.519

-54.113

32.594

Woningbouwprojecten

-382

-1.126

-5.833

4.707

Bedrijvigheidsprojecten

-2.771

-5.119

-4.676

-443

Herstructureringsprojecten

-6.334

-4.428

-6.776

2.348

Stadscentrum

-2.557

-7.345

-8.918

1.573

Koers West

-19.506

-26.599

-18.809

-7.790

Maatschappelijk Vastgoedprojecten

-10.937

-15.624

-16.035

410

Dijkteruglegging

-104.038

-104.501

-73.829

-30.672

Totaal baten per product

-196.562

-206.027

-226.122

20.095

Totaal Grondbeleid

5.544

5.887

5.858

30

Het programma Grondbeleid sluit het jaar 2014 af met een beperkt  resultaat (ten opzichte van de begroting) Uitgedrukt als percentage van de begroting komt dit neer op een verwaarloosbare afwijking. Dit komt omdat de uitkomsten van de Voortgangsrapportage Grote Projecten  Februari 2015 in bovenstaand resultaat zijn verwerkt. .
Deze voortgangsrapportage is in maart 2015  door de Raad vastgesteld.  De uitkomsten uit het VGP zijn samengevat dat in totaal een bedrag van €5.3 miljoen aan de saldireserve wordt onttrokken. Dat is een optelsom van een aantal positieve resultaten, met name  ontstaan door een aantal afgesloten planexploitaties en tussentijdse winstnames. Daar staat tegenover, een substantiële toevoeging  aan de voorzieningen voor GEM Waalfront (€1.4 miljoen), GR Bergerden (€ 2.3 miljoen) en Onderwijshuisvesting (€2.8 miljoen) .Dit komt door:
Waalfront:  de  uitkomsten van de concept-grex 2014 zijn zodanig dat onze eerdere aannames over de minimumvariant van de grex 2013 bewaarheid zijn geworden. En dus de voorziening moet worden opgehoogd.
Bergerden: Als uitkomst van de nieuwe grex – onderwerp van wensen en bedenkingenprocedure voor Lingewaard en Nijmegen – die is gebaseerd op de in het voorjaar vastgestelde toekomstvisie is een aanvullend nadelig resultaat ontstaan, waarin nu wordt voorzien.
Onderwijshuisvesting: vanuit het Coalitieakkoord  is de voorziening verhoogd met € 2 miljoen. Aanvullend daarop is een voorziening noodzakelijk vanwege de problematiek Streekweg 21 (vrijkomend schoolgebouw, waarvoor scenario’s voor alternatieve invullingen worden ontwikkeld) en vertraagde woningbouw- ontwikkeling van een aantal andere locaties.  

Voor een toelichting op de lasten en baten wordt verwezen naar het VGP. Hierin zijn per planexploitatie de lasten en baten vermeld en toegelicht.

Economie & Toerisme

Begroting
primitief

Begroting
dynamisch

Rekening 2014

                Verschil Bdyn - rek

* € 1.000,-

Financiële lasten per product

Werklocaties

1.602

1.247

1.261

-14

Stimulering bedrijvigheid

2.998

2.993

2.759

233

Totaal lasten per product

4.600

4.240

4.020

219

Financiële baten per product

Werklocaties

-728

-728

-711

-17

Stimulering bedrijvigheid

-1.637

-1.421

-1.171

-249

Totaal baten per product

-2.364

-2.148

-1.882

-266

Totaal Economie & Toerisme

2.236

2.091

2.138

-46

Bestuur & Middelen

Begroting
primitief

Begroting
dynamisch

Rekening 2014

                Verschil Bdyn - rek

* € 1.000,-

Financiële lasten per product

Dagelijks Bestuur

3.661

3.634

4.857

-1.223

Raad

3.556

3.556

3.556

0

Bestuurlijke- juridische zaken

1.555

1.532

1.536

-4

Bestuursondersteuning

1.690

1.690

1.653

37

Heffingen

2.291

2.291

2.600

-308

Concern-inkomsten

0

0

0

0

Concern verrekeningen

39.255

38.984

40.026

-1.042

Stadscontrol

1.328

1.328

1.284

44

Personeel & Organisatie

2.873

2.974

2.981

-7

Begroten & verantwoorden

2.274

2.274

2.274

0

Totaal lasten per product

58.483

58.263

60.766

-2.503

Financiële baten per product

Bestuursondersteuning

0

0

0

0

Heffingen

-65.632

-65.632

-64.637

-995

Concern-inkomsten

-207.313

-210.762

-208.396

-2.366

Concern verrekeningen

-48.236

-44.887

-44.898

11

Stadscontrol

0

0

0

0

Personeel & Organisatie

-5

-5

0

-5

Begroten & verantwoorden

0

0

0

0

Totaal baten per product

-321.186

-321.286

-317.931

-3.354

Totaal Bestuur & Middelen

-262.703

-263.023

-257.165

-5.858

Het programma Bestuur en Middelen sluit het jaar 2014 af met een negatief resultaat van € 5,9 miljoen. Uitgedrukt als percentage van de lasten begroting komt dit neer op een afwijking van 2,2 %.Het negatieve resultaat op het programma lichten we hieronder toe.

Toelichting op de lasten
De lasten zijn € 2,5 miljoen hoger uitgevallen dan begroot. Dit nadeel is veroorzaakt door:

 • De lasten van het Dagelijks Bestuur zijn € 1,2 miljoen hoger door pensioenverplichtingen van (oud) wethouders.
 • Op product Heffingen zien we aan de lastenkant een nadeel van € 0,3 miljoen. De oorzaak hiervan zit in de kosten voor bezwaar en beroep over de laatste 3 belastingjaren. Er is een duidelijke toename te zien, onder andere door de zogenaamde 'no-cure-no-pay' bedrijven die zich nu ook steeds op de Niet-woningen markt begeven.
 • Concern Verrekeningen: De hogere lasten van € 1,0 miljoen is een optelsom van meerdere deelproducten.
 • Financieringskosten: Wij hebben door de gunstige kapitaalmarkt onze langlopende leningen kunnen aantrekken onder gunstige rentevoorwaarden. De rentelasten zijn daardoor € 0,3 miljoen lager.
 • Taakstellingen & stelposten: Binnen het product zijn een aantal taakstellingen & stelposten  opgenomen die  deels niet zijn geëffectueerd cq  geclaimd en binnen andere programma's  tot voordelen leiden. Grootste post hierbij is de negatieve stelpost van € 1,8 miljoen welke hier jaarlijks als verwachte onderuitputting op diverse programma's wordt geraamd. Binnen het programma middelen levert dit een nadeel (realisatie 0 ;raming 1,8 miljoen) op van € 1,8 miljoen welke op andere programma's tot niet aanwijsbare voordelen leidt.  
 • het niet benutten van de post onvoorzien van € 0,4 miljoen geeft een voordeel op dit programma.

Toelichting op de baten
De baten zijn € 3,4  miljoen lager uitgevallen dan begroot. Dit nadeel is veroorzaakt door:

 • Heffingen: we hebben € 1,0 miljoen minder belastinginkomsten dan begroot. Dit zit voornamelijk op de OZB voor niet-woningen. De oorzaak moet met name gezocht worden in de woondelenvrijstelling vastgesteld  in het Arrest van de Hoge Raad  van 15 november 2013. Die stelt dat de verzorgingstehuizen niet meer volledig als niet-woning gezien mogen worden, maar nu ook deels als woning. Gevolg hiervan is minder inkomsten doordat het woningtarief aanzienlijk lager ligt dan het niet-woning tarief. Deze maatregel heeft een terugwerkende kracht. Dit nadeel vloeit derhalve voort uit meerdere belastingjaren.
 • Concern-inkomsten: wij hebben van het gemeentefonds een lagere uitkering van € 2,4 miljoen ontvangen. Er heeft over de jaren 2012 - 2014 bijstelling van een aantal maatstaven plaatsgevonden waaronder WOZ, huishoudens laag inkomen en omgevingsadressendichtheid.  De bijstelling heeft in december plaatsgevonden en was ten tijde van de najaarsnota niet bekend.
 • Concernverrekeningen: De hogere baten zijn beperkt maar worden voortschrijdend toegelicht vanwege de  melding in de najaarsnota. Het resultaat is een optelsom van meerdere deelproducten:
 • Belastingdossiers Rijksbelastingdienst: Bij de Najaarsnota hebben wij een positief risico gemeld van € 0,7 miljoen voor de afwikkeling van belastingdossiers. Wij hebben hierop per saldo  € 0,3  miljoen ontvangen.
 • Rentebaten: Wij hebben hogere rente ontvangsten geboekt voor een bedrag van € 0,1 miljoen.
 • Kostenplaatsresultaat: het kostenplaatsresultaat, de organisatiekosten die niet direct aan programma's toegerekend konden worden,  van  € 0,4 miljoen nadelig is hier verantwoord. Veroorzaakt door verschillende geringere afwijkingen. In de paragraaf bedrijfsvoering wordt een nadere analyse gegeven van enkele elementen uit het kostenplaatsresultaat.

Het resultaat op de lasten en baten zijn van incidentele aard.

Facilitaire diensten

Begroting
primitief

Begroting
dynamisch

Rekening 2014

                Verschil Bdyn - rek

* € 1.000,-

Financiële lasten per product

Communicatie

2.506

2.506

2.506

0

Onderzoek en Statistiek

1.230

1.230

1.231

-1

Middelen afdelingen

65

65

65

0

Maatschappelijk vastgoed

43.079

41.224

41.525

-301

Totaal lasten per product

46.880

45.025

45.327

-302

Financiële baten per product

Communicatie

0

0

0

Onderzoek en Statistiek

-37

-37

-12

-25

Middelen afdelingen

0

0

0

0

Maatschappelijk vastgoed

-38.839

-36.205

-36.384

180

Totaal baten per product

-38.876

-36.242

-36.396

155

Totaal Facilitaire diensten

8.005

8.784

8.931

-147

Zorg & Welzijn

Begroting
primitief

Begroting
dynamisch

Rekening 2014

                Verschil Bdyn - rek

* € 1.000,-

Financiële lasten per product

Welzijn

13.558

15.180

14.929

251

Publieke Gezondheid

6.533

6.251

6.175

76

Jeugd

5.251

5.751

5.669

83

Diversiteit

1.390

1.491

1.471

20

Individuele voorzieningen WMO

24.549

23.044

21.955

1.088

Maatschappelijke opvang

15.144

14.581

14.338

243

Totaal lasten per product

66.425

66.298

64.537

1.761

Financiële baten per product

Welzijn

-1.016

-2.134

-1.997

-136

Publieke Gezondheid

-153

-191

-289

98

Jeugd

-885

-1.369

-1.315

-54

Diversiteit

0

-85

-84

-1

Individuele voorzieningen WMO

-3.300

-3.300

-3.033

-267

Maatschappelijke opvang

-828

-994

-967

-26

Totaal baten per product

-6.183

-8.073

-7.686

-387

Totaal Zorg & Welzijn

60.242

58.226

56.851

1.374

Het programma Zorg & Welzijn sluit het jaar 2014 af met een positief resultaat van € 1,4 miljoen. Uitgedrukt als percentage van de begroting komt dit neer op een  afwijking van 2,3%. Het resultaat is het saldo van een voordeel op de lasten van € 1,8 miljoen en een nadeel  op de baten van € 0,4 miljoen.

Het positieve resultaat op het programma lichten we hieronder toe.

Toelichting op de lasten
De lasten op het programma zijn € 1,8 miljoen lager uitgevallen dan begroot. Dit voordeel is te verklaren door de   onderstaande oorzaken:

 • We zijn, net als voorgaande jaren, terughoudend geweest bij het verlenen van subsidies en het aangaan van nieuwe subsidierelaties. Een aantal verwachte subsidieverleningen heeft uiteindelijk niet geleid tot een daadwerkelijke subsidieverlening en/of er is sprake van een lagere subsidieverlening in 2014. Per saldo  levert dit op de diverse producten binnen het programma een voordeel op van € 0,3 miljoen (0,9% van het subsidiebudget).
 • Ook dit jaar zijn er subsidiegelden terugontvangen doordat subsidies die betrekking hebben op het voorgaande jaar definitief lager zijn vastgesteld; deze terugvorderingen leveren een voordeel op van € 0,04 miljoen.
 • Niet ingezette overheidsmiddelen van het Rijk of de provincie met een meerjarig bestedingsdoel (bijvoorbeeld: Regionale Sociale Agenda en Provinciale bijdragen voor de transities), leveren door een wijziging van de geplande inzet een voordeel op van 0,2 miljoen. Dit heeft een tegengesteld resultaat op baten niveau.
 • Bij het product individuele voorzieningen hebben we te maken met een onderschrijding van de lasten van € 1,1 miljoen. Vanaf 2013 laten de kosten voor individuele voorzieningen een daling zien, deze ontwikkeling heeft zich in 2014 voortgezet. We werken via keukentafelgesprekken in de sociale wijkteams. We nemen in het gesprek nadrukkelijk mee wat de mogelijkheden zijn om het probleem te verhelpen met behulp van het eigen netwerk. Hierdoor leidt een aanvraag niet altijd tot een verstrekking. Door de extramuralisering en vergrijzing, neemt de vraag naar levensloopbestendige woningen toe. Hierdoor is  de vraag naar woningaanpassingen gestegen. Per voorziening zien we de volgende resultaten:

* Bij huishoudelijke hulp inclusief PGB € 0,9 miljoen (voordeel)
* Bij rolstoelen € 0,1 miljoen (voordeel)
* Bij de vervoersvoorzieningen € 0,5 miljoen (voordeel)
* Bij de woningaanpassingen € 0,1 miljoen (nadeel)
* Bij de overige kosten € 0,2 miljoen (nadeel)

 • Overige afwijkingen op het programma leveren per saldo een voordeel op van € 0,2 miljoen. Dit bedrag is een optelsom van diverse voordelen bij de verschillende producten binnen het programma en is 0,3% van de totaal begrote lasten.

Toelichting op de baten
De baten op het programma zijn € 0,4 miljoen lager uitgevallen dan begroot. Dit nadeel is veroorzaakt door:

 • vanwege niet ingezette overheidsmiddelen van het Rijk of de provincie met een meerjarig bestedingsdoel is er minder aan de daarvoor bestemde ‘voorzieningen’ onttrokken. Dit levert een nadeel  op van € 0,2 miljoen. Dit heeft een tegengesteld resultaat op lastenniveau.
 • een lagere ontvangst van de eigen bijdrage individuele voorzieningen die het Centraal Administratie Kantoor (CAK) voor de gemeente int. Dit nadeel bedraagt € 0,3 miljoen.
 • een voordeel van € 0,04 miljoen door de ontvangst van compensabele BTW over het jaar 2013 van de GGD.

Het positieve resultaat wordt dan ook hoofdzakelijk veroorzaakt door de volgende incidentele lasten en baten:

 • lasten: een voordeel vanwege minder ingezette subsidies ter hoogte van € 0,3 miljoen
 • lasten: een voordeel op het product individuele voorzieningen van € 1,1 miljoen door een lagere vraag naar huishoudelijke hulp en hulpmiddelen
 • baten: door de lagere huishoudelijke hulp zijn ook de inkomsten uit eigen bijdragen lager uitgevallen dan begroot (€ 0,3 miljoen).

Melding najaarsnota
Bij de najaarsnota is via een budgetoverheveling een bedrag van € 1,8 miljoen toegevoegd aan het programma, product Welzijn. Het overgehevelde bedrag is nodig om de a-structurele kosten die we in 2015 maken voor de sociale wijkteams te bekostigen.

Ten opzichte van de najaarsnota is het resultaat in 2014 hoger uitgevallen. De belangrijkste afwijking heeft zich voorgedaan bij het product Individuele voorzieningen. Op dit product vallen de uitgaven op individuele voorzieningen nog lager uit dan bij de najaarsnota, doordat de trend van daling van het aantal HH-uren is voortgezet . Daarnaast zijn we bij de hulpmiddelen (bv rolstoelen) per 1 juni 2014 overgegaan van 'koop' naar 'huur'. Dit heeft een groter positief effect gehad op de kosten. Daarnaast heeft de verwachte inzet van subsidiebudgetten uiteindelijk niet altijd geleid tot subsidieverleningen.

Sport

Begroting
primitief

Begroting
dynamisch

Rekening 2014

                Verschil Bdyn - rek

* € 1.000,-

Financiële lasten per product

Sportstimulering

2.014

2.059

2.064

-5

Versterken sportverenigingen

347

347

346

1

Kwalitatief goede sportaccommodaties

14.600

14.460

14.469

-9

Ondersteuning topsportklimaat

83

83

83

0

Totaal lasten per product

17.044

16.948

16.962

-13

Financiële baten per product

Sportstimulering

-305

-305

-307

2

Versterken sportverenigingen

0

0

0

Kwalitatief goede sportaccommodaties

-1.915

-1.915

-1.915

0

Totaal baten per product

-2.220

-2.220

-2.222

2

Totaal Sport

14.824

14.728

14.739

-11

Werk & Inkomen

Begroting
primitief

Begroting
dynamisch

Rekening 2014

                Verschil Bdyn - rek

* € 1.000,-

Financiële lasten per product

Werk

45.890

48.876

50.621

-1.745

Inkomen

121.831

122.023

116.201

5.822

Armoedebestrijding

16.030

18.680

19.309

-629

Inburgering

802

1.298

1.294

4

Totaal lasten per product

184.553

190.877

187.426

3.451

Financiële baten per product

Werk

-40.506

-43.423

-45.240

1.817

Inkomen

-108.262

-108.262

-109.578

1.317

Armoedebestrijding

-935

-1.259

-1.984

725

Inburgering

-656

-1.046

-1.033

-13

Totaal baten per product

-150.359

-153.990

-157.835

3.845

Totaal Werk & Inkomen

34.194

36.887

29.591

7.296

Het programma Werk en Inkomen  sluit het jaar 2014 af met een positief resultaat van € 7,3 miljoen.
Het positieve resultaat op het programma lichten we hieronder toe.

Toelichting op de lasten
De lasten zijn € 3,4 miljoen lager uitgevallen dan begroot. Dit voordeel is per saldo veroorzaakt door:

 • meer uitgaven voor re-integratieactiviteiten (waar extra baten tegenover staan)
 • lagere lasten op de Buig-uitkeringen
 • lagere lasten bijstand declarabele regelingen (gecompenseerd door lagere baten)
 • hogere lasten met betrekking tot regeling voor Chronisch zieken

Toelichting op de baten
De baten zijn € 3,8 miljoen hoger uitgevallen dan begroot. Dit voordeel is veroorzaakt door:

 • inzet van extra middelen ter dekking van de stijging van de re-integratieuitgaven
 • een nadeel dat grotendeels wordt veroorzaakt door de aan bijstandsdebiteuren gerelateerde baten (terug ontvangsten op uitstaande vorderingen). Hier zien wij lagere baten dan begroot.
 • Eenmalig voordeel a.g.v. verlaging van het voorzieningspercentage voor bijstandsdebiteuren
 • Eenmalig voordeel a.g.v. het grotendeels kunnen laten vrijval van verplichting aan het Rijk inzake BBZ (uitkeringen aan zelfstandigen)

Het positieve resultaat van per saldo € 7,3 miljoen. wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door:

 • het resultaat op de Buig-uitkeringen als gevolg van gunstige ontwikkeling in onze aantallen bijstandsgerechtigden (+ € 2,7 miljoen). Betreft een incidenteel voordeel.
 • alsmede een tweetal eenmalige voordelen, te weten 1) verlaging van het voorzieningspercentage voor bijstandsdebiteuren o.a. als gevolg van grotere worden van aandeel ‘kleine debiteuren’ (+ € 2,0 miljoen) en 2) het grotendeels kunnen laten vrijval van de verplichting aan het Rijk inzake BBZ (uitkeringen aan zelfstandigen) in verband met overgang van oude naar nieuwe verantwoordingssystematiek (+ € 2,7 mln.).  

Onderstaand een analyse van de voor- en nadelen op de producten van dit programma

In 2014 laat  het product Werk een positief saldo zien van bijna € 0,1 miljoen. Binnen het product Werk vinden met name de re-integratie activiteiten in het kader van het Participatiebudget en de Wet  Sociale Werkvoorziening plaats. Bij de uitvoering van de genoemde activiteiten is er per saldo dus een klein  verschil opgetreden tussen begrote en gerealiseerde budgetten. Dit positieve resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door de terug betaalde voorschotten (voorgaande  jaren) bij de kinderopvang.
In 2014 hebben wij voor € 18,6 miljoen aan re-integratie uitgegeven. Het betreft hier zowel kosten van de uitvoerende organisatie als de uitgaven van inzet van re-integratie-instrumenten.

Bij het product Inkomen realiseren wij een voordeel van € 7,1 miljoen .De op programma optredende voordelen zijn bijna geheel veroorzaakt door het product inkomen. Voor een toelichting wordt  dan ook naar de programmatoelichting verwezen.

Bij het product Armoedebestrijding realiseren wij door diverse oorzaken een gering voordeel van € 0,1 miljoen.

Programma Openbare ruimte

Openbare ruimte

Begroting
primitief

Begroting
dynamisch

Rekening 2014

                Verschil Bdyn - rek

* € 1.000,-

Financiële lasten per product

Toezicht openbare ruimte

3.331

3.350

3.356

-6

Inzameling huishoudelijk afval

10.482

10.396

10.451

-54

Straatreiniging

9.216

9.656

9.650

6

Beheer openbaar groen

5.909

6.269

6.138

131

Integraal beheer openbare ruimte

7.942

7.998

8.905

-907

Openbare verlichting

2.693

2.698

2.704

-6

Verkeersregelinstal.en -voorzien.

2.148

2.059

2.134

-75

Wegen en kunstwerken

6.668

7.365

6.634

731

Totaal lasten per product

48.387

49.792

49.972

-180

Financiële baten per product

Toezicht openbare ruimte

-213

-133

-122

-11

Inzameling huishoudelijk afval

-10.563

-10.818

-11.272

454

Straatreiniging

-1.345

-1.345

-1.345

0

Beheer openbaar groen

-7

-307

-421

114

Integraal beheer openbare ruimte

-50

-436

-1.027

591

Openbare verlichting

-33

-33

-30

-3

Verkeersregelinstal.en -voorzien.

0

0

59

-59

Wegen en kunstwerken

-1.118

-1.384

-458

-926

Totaal baten per product

-13.328

-14.455

-14.615

161

Totaal Openbare ruimte

35.059

35.338

35.357

-19

Wijken

Begroting
primitief

Begroting
dynamisch

Rekening 2014

                Verschil Bdyn - rek

* € 1.000,-

Financiële lasten per product

Wijkaccommodaties

9.530

9.502

9.498

4

Flexibele wijkaanpak

183

183

161

21

Dukenburg-wijkaanpak

493

501

459

42

Lindenholt-wijkaanpak

297

300

264

36

Midden-wijkaanpak

341

349

317

32

Nieuw-West-wijkaanpak

295

298

301

-3

Oost-wijkaanpak

115

117

108

10

Oud-West-wijkaanpak

391

393

421

-28

Stadscentrum-wijkaanpak

190

193

190

3

Nijm-Noord-wijkaanpak

229

231

234

-4

Zuid-wijkaanpak

337

340

364

-24

Wijkposten

0

0

0

0

Speelvoorzieningen

1.826

1.826

1.880

-54

Totaal lasten per product

14.227

14.234

14.198

36

Financiële baten per product

Wijkaccommodaties

-2.169

-2.169

-2.169

0

Flexibele wijkaanpak

0

0

0

0

Dukenburg-wijkaanpak

0

0

0

0

Lindenholt-wijkaanpak

0

0

0

0

Midden-wijkaanpak

0

0

0

0

Nieuw-West-wijkaanpak

0

0

0

0

Oost-wijkaanpak

0

0

0

Oud-West-wijkaanpak

0

0

0

0

Stadscentrum-wijkaanpak

0

0

0

Nijm-Noord-wijkaanpak

0

0

0

0

Zuid-wijkaanpak

0

0

0

Wijkposten

0

0

0

Speelvoorzieningen

-364

-364

-374

10

Totaal baten per product

-2.533

-2.533

-2.544

11

Totaal Wijken

11.694

11.701

11.655

46

Cultuur

Begroting
primitief

Begroting
dynamisch

Rekening 2014

                Verschil Bdyn - rek

* € 1.000,-

Financiële lasten per product

Culturele ketens

13.659

13.534

13.555

-21

Talent en kwaliteit

1.616

1.816

1.826

-10

Cultuureducatie en amateurkunst

4.450

4.395

4.390

5

Totaal lasten per product

19.725

19.744

19.770

-26

Financiële baten per product

Culturele ketens

-467

-467

-467

0

Talent en kwaliteit

-121

-341

-363

22

Cultuureducatie en amateurkunst

0

0

0

0

Totaal baten per product

-589

-809

-830

22

Totaal Cultuur

19.136

18.935

18.940

-4

Mobiliteit

Begroting
primitief

Begroting
dynamisch

Rekening 2014

                Verschil Bdyn - rek

* € 1.000,-

Financiële lasten per product

Openbaar vervoer

1.849

2.376

2.158

218

Parkeren + regulering

14.596

16.207

16.335

-128

Verkeer

2.720

2.066

2.219

-153

Totaal lasten per product

19.165

20.648

20.712

-64

Financiële baten per product

Openbaar vervoer

-515

-1.040

-825

-215

Parkeren + regulering

-16.227

-18.358

-18.396

38

Verkeer

0

0

-151

151

Totaal baten per product

-16.742

-19.398

-19.371

-27

Totaal Mobiliteit

2.424

1.250

1.341

-91

Onderwijs

Begroting
primitief

Begroting
dynamisch

Rekening 2014

                Verschil Bdyn - rek

* € 1.000,-

Financiële lasten per product

Zorgplicht onderwijshuisvesting

18.368

18.429

18.409

20

Stimuleren ontwikkelingskansen

13.804

12.871

12.821

50

Bestrijden voortijdig schoolverlaten

3.090

3.104

3.091

14

Ontwikkelingsgericht jeugdbeleid

0

0

0

0

Totaal lasten per product

35.262

34.404

34.321

83

Financiële baten per product

Zorgplicht onderwijshuisvesting

-67

-67

-54

-12

Stimuleren ontwikkelingskansen

-4.991

-5.086

-6.624

1.538

Bestrijden voortijdig schoolverlaten

-1.139

-1.146

-1.133

-13

Ontwikkelingsgericht jeugdbeleid

0

0

0

0

Totaal baten per product

-6.197

-6.298

-7.811

1.513

Totaal Onderwijs

29.065

28.106

26.510

1.596

Het programma Onderwijs sluit het jaar 2014 af met een positief resultaat van € 1,6 miljoen. Uitgedrukt als percentage van de begroting komt dit neer op een afwijking van 5,7%. Dit positieve resultaat op het programma lichten we hieronder toe.
De baten zijn € 1,5 miljoen hoger uitgevallen dan begroot. Dit voordeel is vrijwel volledig veroorzaakt door de vrijval van niet tot inzet gekomen rijksmiddelen ten behoeve van de bestrijding van onderwijsachterstanden. In 2012 en 2013 is de OMBD Onderwijs & Minderheden onder andere gevoed door de specifieke rijksuitkering OAB. Tot en met jaareinde 2013 zijn niet op de voorschool tot inzet gekomen middelen in deze OMBD afgestort in afwachting van beleidsverantwoording via de gemeenterekening (SiSa-bijlage). Inmiddels kunnen we op grond van de van het Ministerie van OC&W ontvangen subsidievaststelling 2013 vaststellen, dat het risico op terugbetaling dan wel aanvullende inzet voor de jaren 2012 en 2013 niet meer aan de orde is. Concluderend kunnen we stellen, dat het per jaareinde 2014 resterende OMBD-saldo van € 1,5 miljoen kan vrijvallen en kan worden ingezet voor andere beleidsdoelen.

Reservemutaties

In de staat van reserves is aangegeven welke mutaties per programma per reserve in de begroting en realisatie zijn opgetreden. In de reservefiches welke als bijlagen in de webversie  zijn opgenomen, is per reserve aangegeven welke  mutaties er zijn geweest en op welke besluitvorming dit is gebaseerd.
In deze paragraaf wordt aangegeven waar het verschil tussen de realisatie reservemutaties (€ 1.285.000 onttrekking) en de in de  dynamische begroting (€ 5.974.000 storting) opgenomen reservemutaties bestaat:

Reservemutaties volgens dynamische begroting (onttrekking uit reserve)

a. effecten VGP raadsbesluit  18 maart 2015 uit saldireserve

O

6.832.000

b. citymarketing

O

254.000

c. Bereikbaarheidsfonds

S

153.000

d. 1% regeling beeldende kunst volgens regels bestemmingsreserve

S

208.000

e. ISV gelden volgens regels bestemmingsreserve ISV

S

72.000

f. gesubsidieerde arbeid

O

607.000

Toelichting op  mutaties volgens besluitvorming
a. De VGP is op 18 maart 2015 door de Raad vastgesteld. Hierin zijn verliezen op grondexploitaties opgenomen, maar ook nog een winstname op een tweetal projecten. Per saldo is er een bedrag van € 5,3  miljoen ten laste van de saldireserve gebracht. Aangezien een deel van deze mutaties reeds verwerkt was in de dynamische begroting, heeft vaststelling van de VGP uiteindelijk geleid tot de genoemde correctie van € 6,8  miljoen. Overigens was voor een bedrag van 4 miljoen reeds een besluit genomen bij het coalitieakkoord.

b. tot en met f. Er zijn een aantal bestemmingsreserves waarbij de regels zodanig zijn, dat pas na afloop van het jaar bepaald kan worden of er een toevoeging dan wel onttrekking aan deze reserves gedaan moet worden. De hier vermelde mutaties zijn geheel conform de door de Raad vastgestelde  spelregels van de betreffende reserve.

WNT

In het kader van de Wet Normering Topinkomens die in werking is getreden per 1 januari 2013, zijn wij verplicht om gegevens van aangewezen topfunctionarissen, i.c. de gemeentesecretaris en de griffier te vermelden, ook wanneer zij beneden de norm worden betaald. In Nijmegen blijven deze functionarissen onder de norm en worden dus enkele en alleen op grond van wettelijke voorschriften vermeld.
Voor het overige hebben wij geen( top) functionarissen boven norm in dienst.

Naam:

mevrouw M.M.V. Mientjes

Functie:

Griffier

Beloning:

€ 105.876

Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen

 n.v.t.

Voorzieningen ten behoeve van beloningen

betaalbaar op termijn ; pensioenpremies

€ 17.679

Duur en omvang van het dienstverband

vanaf 15 januari 1990; 36 uur per week

Naam:

de heer B. van der Ploeg

Functie:

Gemeentesecretaris

Beloning:

€ 127.723

Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen

€ 566

Voorzieningen ten behoeve van beloningen

betaalbaar op termijn ; pensioenpremies

€ 21.399

Duur en omvang van het dienstverband

vanaf 15 augustus 2010; 36 uur per week