Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Bij het opstellen van de balans is de volgende gedragslijn gevolgd:
In de balans zijn niet opgenomen de op grond van beschikkingen, overeenkomsten (huur/lease), toezeggingen
etc. te baseren toekomstige vorderingen en/of schulden. Tevens zijn geen voorzieningen getroffen voor
toekomstige verplichtingen betreffende vakantietoelagen, verlof, wachtgelden en dergelijke. Uitgangspunt
daarbij is altijd geweest dat de lasten in verband met deze verplichtingen in de toekomst zullen optreden
structureel gedekt zijn in de meerjarenbegroting. Voor voorzienbare en calculeerbare toekomstige risico’s zijn in de balans voorzieningen opgenomen.
Buiten de telling zijn bij de balans vermeld welke zakelijke zekerheidstellingen en gewaarborgde geldleningen
de gemeente kent.

bedragen x € 1.000

gewaarborgde leningen

percentage door de gemeente te waarborgen

boekwaarde
31-12-2014

boekwaarde
31-12-2013

Woningbouwvereniging Gelderland

50%

21

46

Eigen woningverbetering met 50% deelname Rijk

50%

578.224

531.228

Krediethypotheken
Hypotheken woonverenigingen en particulieren

100%
100%

669
21.955

620
24.550

overige zakelijke zekerheidstellingen

100%

1.296

1.357

Deelnemingen

BREED
Bij de GR Breed (werkvoorzieningschap Nijmegen e.o.) vindt een reorganisatie plaats. De kosten die Breed hiervoor moet maken zal leiden tot een negatief vermogen bij Breed. De werkelijke kosten van de reorganisatie zijn berekend  op € 11,3 miljoen. Gemeenten zullen meerjarig een subsidie verstrekken ten behoeve van de versterking van het eigen vermogen van Breed.

ODRN
De GR ODRN heeft in het kader van een vertrekregeling afscheid genomen van 8 mensen. De betaalde afkoopsom komt volgens afspraak voor rekening van de gemeente Nijmegen. Daartegenover staat dat de vervallen salariskosten in mindering worden gebracht op de bijdrage van de gemeente Nijmegen. Op deze wijze worden de kosten van de vertrekregeling in de komende 4 jaar inverdiend. In de meerjarenbegroting van de gemeente Nijmegen is een bijdrage aan de ODRN opgenomen waarmee de kosten van de vertrekregeling met de ODRN worden verrekend.

Langlopende huurcontracten

Marienburg 75 (Elckerlijc en Stadswinkel)en Arsenaalgas 8 (Kantoordeel boven P-garage Arsenaalgas 7) loopt t/m 31-12-2032 en Arsenaalgas 7 (P-garage)  en 7a (fietsenstalling)  loopt t/m 31-7-2034 voor een bedrag van ca. €  1,0 miljoen
Triavium contract tot en met  23 september 2033 voor een bedrag van ca. € 1,1 miljoen

Inkoopcontracten groter dan €1 miljoen inkoopwaarde

De gemeente Nijmegen heeft diverse contracten afgesloten die elk een inkoopwaarde hebben van meer dan € 1 miljoen. Hieronder staan de categorieën aan kosten waarvoor contracten zijn afgesloten.

 • meubilair
 • energie (minder dan 1 mio per contract)
 • koffieautomaten e.d.
 • beveiliging
 • schoonmaken
 • onderhoud stadsbrug
 • ICT hardware
 • opleiding
 • WMO hulp
 • openbare verplichting
 • route informatie systeem
 • gebiedsontwikkeling en werken
 • onderhoudscontract parkeergarage
 • beveiliging parkeergarages en fietsenstallingen
 • printers