Toelichting op de Balans

Activa

Alle bedragen x €1.000

Immateriële vaste activa

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het jaar.

Immateriële vaste activa

boekwaarde 31-12-2013

Investeringen

Afschrijvingen

boekwaarde 31-12-2014

Kosten voor onderzoek en ontwikkeling

652

0

226

426

De investeringen betreffen de onderzoekskosten voor de realisatie van het Erica Terpstra Sportfondsenbad.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Boekwaarde per

31-12-2013

31-12-2014

In erfpacht gegeven gronden

620

620

overige investeringen met economisch nut

284.778

323.309

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut

82.707

78.494

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de materiële vaste activa weer en tevens is aangegeven of het investeringen met maatschappelijk nut (M) of economisch nut (E) zijn:

Materiële vaste activa

Boek- waarde 31-12-'13
E

Boek-
waarde 31-12-'13
M

Investe- ringen

Desinves- teringen

afschrij- vingen

bijdragen van derden

Boek-
waarde 31-12-'14 E

Boek- waarde 31-12-'14
M

Gronden in erfpacht

620

620

Gronden en terreinen

27.646

6.034

3.829

500

5

30.971

6.032

Bedrijfsgebouwen

181.617

29.506

7.721

4.591

198.780

Woonruimten

3.810

147

3.663

grond-, weg- en waterbouwkundige werken

18.845

72.907

33.489

5.038

17.135

31.997

71.102

Riolering

31.178

3.829

5.798

29.209

Vervoermiddelen

1.197

262

227

55

1.177

machines, apparaten, installaties

5.351

- 109

657

650

5.344

-95

overige activa

12.814

4.688

3.200

8

14.259

35

activa in ontwikkeling

2.321

3.876

3.134

7.911

1.420

De grootste investeringen in 2014 zijn damwand Waalkade, Doornroosje, wijkcentrum Dukenburg, voorzieningenhart Waterkwartier, fietstunnel Waalsprong, parkeren Hezelpoort, parkeergarage Plein 1944, rioolinvesteringen en investeringen in duurzaamheid.

Financiële vaste activa

De specificatie naar categorieën is in de balans weergegeven. Van het onderdeel  kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen is onderstaand een specificatie opgenomen. Hierbij is tevens aangegeven welke dividenduitkeringen  deze deelnemingen hebben gegenereerd.

Kapitaalverstrekkingen verbonden partijen.
( bedragen in €’s )

%
deelneming

boekwaarde 31-12-2013

Vermeer- deringen

verminde- ringen

Boekwaarde
31-12-2014

Opbrengst
2014

NV Bank Nederlandse Gemeenten

0.3%

483.698

483.698

245.718

 DAR

86,87%

985.497

985.497

923.390

Brabantse Poort

10%

34.034

34.034

Mariënburg B.V.

100%

18.151

18.151

B.V. Land over de Waal

100%

290.419

290.419

Waalfront BV

100%

3.938.000

3.938.000

GEM Waalsprong beheer

100%

27.227

27.227

OBW Beheer B.V

50%

45.000

45.000

Indigo B.V.

5%

300.000

300.000

Voorraden

Van de in de balans onder voorraden opgenomen categorieën worden de grondexploitaties en de niet in exploitatie genomen gronden nader gespecificeerd.
Het verloop en de samenstelling van de grondexploitaties is ingedeeld naar hoofdgroepen van complexen. Ten behoeve van de bepaling van de boekwaarde van de complexen zijn de exploitatieopzetten geactualiseerd. Deze actualisatie is met inachtneming van de uitgangspunten in de risiconota ontwikkelbedrijf en latere besluitvorming. Verliesverwachtingen hebben geleid tot het opnemen van een voorziening als correctie op de boekwaarde.
In de grondexploitaties van de gemeente Nijmegen  bestaat onzekerheid over de in de verschillende grondexploitaties na boekjaar 2014 opgenomen nog te realiseren kostenposten en opbrengstenposten. Hoewel de kostenposten met een hogere mate van zekerheid zijn te voorspellen en te beïnvloeden, liggen de grootste risico’s aan de opbrengstenkant. Het in de berekeningen van de grondexploitaties gehanteerde uitgiftetempo blijft, zeker gezien de economische omstandigheden en demografische ontwikkelingen, onzeker. Ook is het onzeker of de in de grondexploitaties gehanteerde en doorgerekende uitgifteprijzen in de toekomst zullen worden gerealiseerd. Deze risico’s zijn inzichtelijk gemaakt in de paragraaf Grondbeleid.

In de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:

Boekwaarde per

31-12-2014

31-12-2013

Grondexploitaties

308.734

362.660

Gronden niet in exploitatie

9.932

10.143

grond- en hulpstoffen

99

107

Voorraad gereed product

73

82

Specificatie van de grondexploitaties.

Grondexploitaties

Boekwaarde
31-12-2013

Investeringen
2014

Opbrengsten
2014

Resultaatname

Boekwaarde
31-12-2014

Stedelijke ontwikkelingsprojecten

2.783

18.997

23.358

812

-766

Bedrijvigheidsprojecten

4.923

2.054

4.115

2.862

Woningbouwprojecten

82

884

1.041

398

323

Herstructurering

-71

1.387

6.776

100

-5.360

Stadscentrum

5.817

4.511

8.780

-137

1.411

Waalsprong

81.608

6.969

9.333

79.244

Dijkteruglegging

-6.261

73.829

69.291

-1.723

Maatschappelijk Vastgoed

21.127

16.034

11.405

25.756

Koers West

60.927

12.771

18.809

54.889

Gem.Exploitaties Land over de Waal

207.561

8.428

44.780

171.209

Opdrachten

-468

1.018

561

-11

Projecten in ontwikkeling (pio’s)

-1.074

5.064

4.791

-801

Voorzieningen

-14.297

-4.245

-242

0

-18.299

Voor een nadere toelichting op de grondexploitaties wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid en de paragraaf weerstandsvermogen.

Specificatie van de niet in exploitatie genomen bouwgronden.

Niet in exploitatie genomen bouwgronden

Boekwaarde 31-12-2013

correctie rubricering

desinves- teringen

Afwaar- dering

Boekwaarde 31-12-2014

verwervings-prijs per m2

Erfpachtgronden

82

-82

0

verhuurde terreinen

1.774

-1.774

0

verspreid liggende terreinen

159

159

1

overige terreinen en panden

5.163

4.821

165

45

5.118

49

nog in ontwikkeling te nemen

2.965

-2.965

Kortlopende vorderingen

Specificatie vorderingen met een looptijd korter dan één jaar:

Boekwaarde per

31-12-2014
bruto

Af: voorziening oninbaarheid

31-12-2014
netto

31-12-2013

Rekening-courant derden

0

0

996

Vorderingen op openbare lichamen

18.816

18.816

33.765

Vorderingen bijstandswet

33.153

15.250

17.903

15.989

Belastingdebiteuren

4.441

560

3.881

3.131

Nog op te leggen belastingaanslagen

3.557

3.557

7.415

Vorderingen grondverkopen

6.508

6.508

6.026

Debiteuren

7.748

144

7.604

7.393

Overige vorderingen

2.613

2.613

2.070

Verstrekte kasgeldleningen

17.000

17.000

10.462

Te vorderen rente

6.418

6.418

6.894

De rekening courant derden bestaan uit:

Rekening-courant derden

31-12-2014

31-12-2013

Planexploitaties Waalsprong

0

996

De vordering op openbare lichamen bestaat uit:

Boekwaarde per

31-12-2014

31-12-2013

Belastingdienst

17.271

31.803

Gemeentefonds

1.467

1.498

Overige vorderingen

77

464

Van de kortlopende vorderingen wordt van enkele posten een nadere toelichting gegeven.

De vordering op openbare lichamen bestaat vooral uit de vordering op de belastingdienst inzake het BCF en de BTW-aangifte over het 4e kwartaal 2014.

Bijstandsdebiteuren

boekwaarde

voorziening oninbaarheid/ aansprakelijkheid rijk

31-12-2014

31-12-2013

vorderingen WWB

21.031

9.674

11.357

10.091

vorderingen IOAW/IOAZ/BBZv

12.122

5.576

6.546

5.898

De vorderingen op bijstanddebiteuren zijn gewaardeerd op basis van de nominale waarde verminderd met de voorziening voor dubieus of oninbaar. De waardering op de balans vindt dus plaats tegen een reële waarde. Met toepassing van de spelregels voor de bandbreedte voorziening dubieuze bijstanddebiteuren  hanteren we in de jaarrekening 2014  het voorzieningspercentage voor bijstandsvorderingen van 46%. Het percentage van de voorziening wijzigen we niet wanneer de financiële afwijking tussen het tweejaarsgemiddelde van de huidige en voorgaande inschatting (getoetste steekproefuitkomst) én het geldende voorzieningspercentage minder is dan 3%  van het totaal van openstaande bijstanddebiteuren.
Op basis van een steekproef bleek de afwijking groter te zijn en is het percentage  van 52% zoals in 2013 werd gehanteerd, teruggebracht naar  46% voor 2014.

Belastingdebiteuren       

31-12-2014

31-12-2013

Belastingdebiteuren

4.441

3.525

Af: voorziening inzake vermindering, kwijtschelding en oninbaarheid

-560

-393

Nog op te leggen aanslagen

3.557

7.415

De belastingdebiteuren hebben betrekking op gemeentelijke heffingen, zoals onder meer de OZB. Op de nominale vorderingen wordt een voorziening voor vermindering kwijtschelding en oninbaarheid in rekening gebracht. De nog op te leggen aanslagen die betrekking hebben op 2014 en eventueel voorgaande jaren worden hier eveneens verantwoord.

De vordering grondverkopen bestaat uit:

Vordering grondverkopen

31-12-2014

31-12-2013

Vordering grondverkopen per 1 januari

6.026

2.570

Bij: Verkopen

22.245

7.928

AF: Gepasseerde akten

-21.763

-4.472

Bij de waardering van de overige debiteuren is de voorziening bepaald op basis van een ouderdomsanalyse, evenals een beoordeling van enkele benoemde posten:

Debiteuren

31-12-2014

31-12-2013

Diverse vorderingen waaronder verhuur, vervallen termijnen leningen e.d.

7.749

7.559

Af: voorziening dubieuze debiteuren

-145

-166

De ouderdom van de debiteurenpost is op balansdatum:

Totaal debiteurensaldo

>30 dagen

30-60 dagen

60-90 dagen

> 90 dagen

7.749

4.707

1.111

478

1.453

De overige vorderingen bestaan uit:

Overige vorderingen

31-12-2014

31-12-2013

Diverse vorderingen GKB, openbare ruimte en vastgoed

2.357

1.804

GEM Waalsprong

71

56

Vorderingen eigen personeel pc privé, fiets, levensloop, UWV

185

210

Overlopende activa

Het saldo overlopende activa bestaat uit de volgende componenten:

Overlopende activa

31-12-2014

31-12-2013

Nog te ontvangen gelden van overheidsinstanties

8.993

3.366

Overige nog te ontvangen bedragen

6.316

6.751

Hieronder staat een specificatie weergegeven van het verloop van de nog te ontvangen gelden van overheidsinstanties van 1 januari tot en met 31 december 2014 ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel. Vervolgens geven we per onderwerp een inhoudelijke toelichting.

 Gelden van derden

Boekwaarde
31-12-2013

Nog te ontvangen

Ontvangen

Boekwaarde
31-12-2014

O033 ZonMw project Gezonde voeding

30

30

0

O034 klimaatneutrale steden

9

162

171

O044 experiment jeugdzorg dichtbij

12

12

0

O045 jeugd aan de slag

-321

514

193

O049 drempels en kuilen

183

8

191

O053 vangnetgevallen De Kat

42

1

43

O059 SFR Rijnwaalpad

266

266

0

O060 SFR Beuningen

60

44

104

O062 begeleiding jongeren 16-23 jaar

-39

59

20

O065 projecten openbaar vervoer 2013

760

1.638

2.398

O066 Dennenstraat

371

371

O067 poort Neerbosch

-540

857

317

O069 groene oever

-104

111

7

O070 dynamisch verkeersmanagement

2.523

2.523

O075 fietsprojecten 2013

1.925

554

2.479

O085 verkeersprojecten

175

175

O023/O072 was activa, nu passiva*

78

O045/O062/O067/O069 was passiva, nu activa  *

1.004

*Deze gelden van derden  zijn opgenomen om aansluiting te houden met de stand ultimo 2013. Door wijzigingen in de positie verschuiven bedragen tussen activa en passiva.

ZonMw project Gezonde Voeding

Honorering door ZonMw (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie) voor ons project “Gezonde voeding”. De bijdrage is € 150.000 over de periode 2010-2013.  We verlenen met deze middelen een budgetsubsidie aan de GGD regio Nijmegen voor de uitvoering van het project "Gezonde voeding". Dit project is afgewikkeld in 2014.

Klimaatneutrale steden

Met het project "De groene Hub" willen we een stap zetten richting klimaatneutraliteit en invulling geven aan duurzaam vervoer en de daarbij gewenste transitie naar alternatieve brandstoffen. Vanuit het Ministerie van Infrastructuur & Milieu is een bijdrage van € 0,8 miljoen beschikbaar gesteld en wordt ingezet voor duurzame mobiliteit. De Gemeente Nijmegen wordt afgerekend op inspanning en op resultaat. Er wordt een proces ingericht om projectdoelen voor groen gas, duurzame logistiek en kennisdeling te realiseren.

Experiment Jeugdzorg dichtbij

In dit experiment krijgt de cliënt de hulpverlening die hij of zij nodig heeft, zo dichtbij mogelijk, zo tijdig mogelijk, zo ambulant mogelijk en zoveel mogelijk op basis van "de kracht" van het eigen sociale netwerk. Hiervoor is een eenmalige subsidieverlening door de provincie van maximaal € 60.000 toegezegd  i.h.k.v. afstemming Jeugdzorg Jeugdbeleid, project experiment jeugdzorg dichtbij. Afrekening met de Provincie heeft in 2014 plaatsgevonden.

Jeugd aan de Slag

Voor het project “Jeugd aan de Slag Extra” zijn meerdere toekenningen gedaan. Voor de oude periode wordt een af te rekenen bedrag gereserveerd. Voor 2014 tot medio 2015 is een toekenning gedaan, maar zijn nog geen voorschotten verstrekt. De gemaakte kosten zijn als vordering opgenomen.

Drempels en Kuilen

Dit betreft een investeringsbijdrage ten behoeve van het verhelpen van drempels en kuilen in de weg. Afrekening van de subsidie wordt in 2015 verwacht.

Vangnetgevallen de Kat

Dit betreft een bijdrage die wij ontvangen ten behoeve van de bodemsanering van de Kat.

Snel Fiets Route  Rijnwaalpad

Dit betreft een subsidie voor de aanleg van een snelle fietsverbinding tussen Arnhem en Nijmegen.

Snel Fiets Route  Beuningen

Dit betreft een subsidie voor de aanleg van een snelle fietsverbinding tussen Beuningen en Nijmegen.

Begeleiding jongeren 16-23 jaar

Dit betreft een subsidie ten behoeve van activiteiten voor jongeren in de leeftijd van 16 tot 23 jaar in de regio Nijmegen die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt met als doel ze weer deel te laten nemen. We ontvangen een eenmalige subsidie ter hoogte van max. € 100.000.  Hiervan is 80% bevoorschot (40% in 2012 en 40% in 2013). Het project dient te zijn afgerond op 1 november 2014; verzoek tot vaststelling dient uiterlijk op 1 februari 2015 te zijn ingediend.

Projecten openbaar vervoer

Dit betreft subsidies van de Stadsregio voor projecten ter verbetering van het openbaar vervoer.
Van de huidige projecten worden uiterlijk in 2015 de subsidiedeclaraties ingediend.

Dennenstraat

Nog te ontvangen bijdragen aan Snelfietsroute Nijmegen-Beuningen, onderdeel Dennenstraat.
Het project is in 2014 afgerond. Afwikkeling subsidie volgt in 2015.

Poort Neerbosch

Vooruit ontvangen subsidiebijdrage voor Poort Neerbosch. Project is in 2013 voorbereid en grotendeels in 2014 uitgevoerd. Subsidiedeclaratie zal in 2015 plaatsvinden.

Groene Oever

Bouw van 123 energiezuinige woningen in de Waalsprong, als voorbeeldproject voor klimaatvriendelijke woningbouw. Het project moet op 1 april 2015 zijn afgerond. Het verzoek tot subsidievaststelling moet uiterlijk 1 juli 2015 zijn ingediend bij de provincie.

Verkeersmanagement

Nog te ontvangen subsidiebijdrage voor Dynamisch verkeersmanagement (S100). Uitvoering in 2013/2015. Subsidie wordt in 2015 gedeclareerd.

Fietsprojecten

Nog te ontvangen bijdrage snelfietsroute  Nijmegen-Wijchen en Rijnwaalpad west / brug Graaf Allardsingel.
Subsidiedeclaratie in 2015.

Verkeersprojecten

Van de Stadsregio Arnhem Nijmegen te ontvangen bijdrage verkeerslichtregelinstallatie Wijchenseweg. Subsidiedeclaratie in 2015.

Passiva

Alle bedragen x €1.000

Eigen vermogen

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit:

Boekwaarde per

31-12-2014

31-12-2013

Algemene reserve

68.572

62.369

Bestemmingsreserve

9.783

16.552

Rekeningresultaat

10.103

717

Het resultaat over 2014 is als volgt opgebouwd:

Rekeningresultaat 2014

Lasten

794.877

Baten

-803.695

Saldo van lasten en baten

-8.818

Reservemutaties:

Storting in de reserves

18.978

Onttrekking uit de reserves

-20.263

Per saldo onttrekking uit reserves

-1.285

Het verloop van de reserves in 2014 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:
De mutaties hebben plaatsgevonden in overeenstemming met de besluitvorming door de raad zoals verwerkt in de dynamische begroting. Hieronder volgt per reserve een korte toelichting naar aard en reden van de reserves.

Reserves

Boekwaarde 31-12-2013

Toevoeging

Onttrekking

Bestemming resultaat 2013

Boekwaarde 31-12-2014

F022  Saldireserve

62.369

20.724

15.238

717

68.572

Subtotaal Algemene reserve

62.369

20.724

15.238

717

68.572

F002 Reserve Strategische Investeringen

2.442

2.442

0

F003 Reserve Waalsprong

1.912

715

1.197

F004 1%-regeling Beeldende Kunst

422

208

320

311

F029 Reserve onderwijshuisvesting

2.134

44

2.090

F040 Reserve ISV

1.182

626

556

F046 Reserve afschrijving

894

59

835

F047 Reserve bereikbaarheidsfonds

1.440

153

1.400

193

F051 Reserve Focus citymarketing

625

254

371

F052 Reserve gesubsidieerde arbeid

2.833

607

2.226

F054 reserve ondernemersfonds

450

450

F055 Reserve volkshuisvesting

199

199

F056 Reserve Groen in W-Wijken

2.098

1.000

1.098

F057 Reserve Duurzaamheidsmaatregelen

120

136

256

Subtotaal  Overige bestemmingsreserve

16.553

697

7.468

9.783

Saldireserve

De saldireserve is een algemene reserve en is bedoeld om risico’s op te kunnen vangen. De saldireserve maakt een belangrijk deel uit van het weerstandsvermogen. De saldireserve wordt gevoed vanuit een voordelig rekeningresultaat en/of aan de hand van een expliciet besluit van de gemeenteraad. De hoogte van de saldireserve beweegt zich binnen een bepaalde bandbreedte, bestaande uit een “harde” ondergrens en een flexibele bovengrens. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de paragraaf Weerstandsvermogen.

Reserve Strategische Investeringen

In het coalitieakkoord 2014-2018 “Samen voor Nijmegen: sociaal, duurzaam en ondernemend” is besloten het saldo van de reserve te storten in de saldireserve.

Reserve Waalsprong

Deze reserve heeft als doel om de exploitatieverschillen van het uitbreidingsplan Nijmegen-Noord op te vangen. In 2010 stemde uw Raad in met uitbreiding van de Brandweer met Post Noord. Dat was een van de laatste besluiten, dat op basis van het Voorzieningenplan Waalsprong werd genomen. Dekking werd voor € 0,7 miljoen gevonden in de reserve Waalsprong. Nu is duidelijk dat die reserve daarvoor nog ruimte biedt tot en met 2015. Bij de jaarrekening 2012 is voorgesteld deze reserve eind 2015 op te heffen en het restant van ongeveer € 0,5 miljoen aan de saldireserve toe te voegen.

1%-regeling Beeldende Kunst

Bij het raadsbesluit van 23 februari 2006, is besloten de reserve 1%-regeling Beeldende kunst te handhaven. In de praktijk is gebleken dat bij sommige projecten waarop de regeling van toepassing was een kunstopdracht weinig zinvol zou zijn, terwijl bij de andere projecten het budget voor een passende opdracht ontoereikend was. Dit was de reden om de in de bouwkredieten gereserveerde “procentgelden” los te koppelen van de locatie/het project waarvoor ze vrijkwamen. Er werd één fonds gevormd, dat werd gevoed door alle percentagegelden die vrijkwamen. De advisering over de plaatsen waar, hoe en met welke kunstenaar een kunstopdrachtprocedure in gang zou worden gezet is in handen van de Commissie Beeldende Kunst.
De beschikking over een reserve is financieel-technisch de eenvoudigste manier om te werken aan kunstopdrachten. Tegenover de gelden die via de regeling gereserveerd worden, wordt een programma van projecten opgesteld. De grilligheid van de projecten in hun verloop- de ene opdracht duurt veel langer dan de andere en elk opdrachtproces verloopt weer anders- maakt  “flexibele” beschikbaarheid van de middelen nodig.

Reserve onderwijshuisvesting

Het doel van de reserve Onderwijshuisvesting is het oormerken van gelden voor het onderwijshuisvestingsveld. Aangezien de decentralisatie nog niet geheel afgerond is, kan deze reserve nog niet opgeheven worden.

Reserve ISV

Om het door de Raad goedgekeurde ISV-programma goed uit te voeren is in 2011 een reserve ingesteld waarin geldstromen met elkaar worden verrekend. Het uitvoeringsprogramma liep t/m 2014.

Reserve Afschrijving

Bij het vaststellen van de stadsrekening 2009 is besloten om deze reserve in te stellen omdat dit verplicht is vanuit de BBV-voorschriften. Bij investeringen met een economisch nut mogen bepaalde inkomsten (verzekeringsgelden na bijv. brand, de opbrengst uit verkoop van een pand, etc.) niet in mindering worden gebracht op de nieuwe investering. Bijdragen die geen directe relatie met de nieuwe investering hebben, kunnen in de reserve afschrijving gestort worden. Via onttrekkingen uit deze reserve kunnen de met die investering samenhangende kapitaallasten verlaagd worden.

Reserve Bereikbaarheidsfonds

De reserve parkeerbijdrage is in 2005 ingesteld. Het doel van deze reserve is om gelden, die ontvangen worden op grond van de bouwverordening ten behoeve van alternatieve parkeervoorzieningen, beschikbaar te houden voor de realisatie van die parkeervoorzieningen. Met het Raadsvoorstel “Kiezen én Delen, Parkeren in Nijmegen, is de Verordening Bereikbaarheidsfonds gemeente Nijmegen aangepast. Belangrijkste aanpassing is dat de bestemming van dit fonds verruimd is. Voorheen was de inzet beperkt tot parkeervoorzieningen en nu gaat het om een bijdrage bereikbaarheidsbeleid in bredere zin. De parkeerbijdrage heeft als doel bij te dragen in de financiering van het bereikbaarheidsbeleid van de gemeente Nijmegen indien een nieuwe ontwikkeling er zelf niet in slaagt om de parkeerbehoefte op eigen terrein op te lossen.

Reserve Focus citymarketing

De raad heeft middelen vrij gemaakt voor het meerjarenprogramma citymarketingactiviteiten. Op grond daarvan stelt ons college het (meerjarige) uitvoeringsprogramma Citymarketing vast.  Het bestedingsplan is hierop gebaseerd.

Reserve gesubsidieerde arbeid

Bestemd voor het egaliseren van uitgaven die verband houden met de afbouw van gesubsidieerde arbeid. Bij de besluitvorming over de vaststelling van de “Beleidsregels afbouw gesubsidieerde banen” is de programmering van de inzet van de beschikbare gemeentelijke middelen vastgesteld. In 2012 realiseerden we hiervan met name de uitvoering van het Sociaal Plan WIW en de vergoeding (aan instellingen) van begeleidings- en scholingskosten. Het restant budget wordt ingezet voor de financiering van de overige beleidsregels: financiële ondersteuning van organisaties voor de kosten die voortvloeien uit CAO-afspraken of gerechtelijke uitspraken en een surplus op de WW-uitkering bij personen van 62 jaar en ouder.

Reserve ondernemersfonds inzake lastenverlaging

De middelen uit het ondernemersfonds beschikbaar houden voor de ondernemers. Indien het ondernemersfonds op enig moment een onderbesteding kent, dan behoort dit ingezet te worden voor verlaging gebruikerstarief OZB niet woningen. Dekking vindt plaats door onderuitputting van middelen uit het ondernemersfonds.

Reserve Groen In W-Wijken

Deze reserve is in 2013 ingesteld met als doel dekking te geven voor groenaanleg investeringen in stenige wijken. Hiervoor is een aantal investeringen benoemd. Voeding van de reserve heeft in 2013 plaatsgevonden door de verkoop van Heumensoord.

Reserve Duurzaamheidsmaatregelen

De Reserve is in 2013 ingesteld en heeft ten doel om, ter uitvoering van het vliegwielprincipe “duurzaamheid voor duurzaamheid”, de besparingen uit duurzaamheidsmaatregelen te reserveren als dekking voor de bijbehorende (kapitaal)lasten en voor toekomstige vervangingsinvesteringen.

Voorzieningen

Hieronder staat het verloop van de voorzieningen gedurende 2014 weergegeven. In de kolom vrijval zijn de bedragen opgenomen die ten gunste van de rekening van lasten en baten zijn vrijgevallen. Alle aanwendingen van de voorzieningen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht. Onderstaand is per voorziening een toelichting op de aard, noodzakelijke omvang en de mutaties in 2014 weergegeven.

Voorziening

31-12-2013

Toevoeging

Aanwending

Vrijval

31-12-2014

voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

V002  Bezwaar en Beroep heffingen

763

861

765

859

V025  Bergerden

2.849

2.427

5.276

V036  Pensioeninhouding wethouders

65

1.131

1.196

V040  Spaarverlof

290

23

267

V091  IBB (ik bouw betaalbaar)

262

200

13

449

V094  Waalfront

17.675

2.057

19.732

V095  Ziekengeldverplichting Uitzicht

20

20

V096  Waalsprong GEM-deel

26.623

1.073

640

27.056

V097 Voorziening BWS

1.403

715

688

Subtotaal

49.950

7.749

1.515

640

55.543

Egalisatievoorzieningen

V017 Onderhoudsvoorziening panden

6.079

4.351

4.679

5.751

V019 Ruiming Explosieven

2.822

1.226

224

3.824

V085 Onderhoudsvoorziening Triavium

312

85

227

V086 Verbetering toegankelijkheid openbare gebouwen

208

106

102

V087 Beheerkosten startersleningen

1.204

66

531

739

V101 Onderhoudsvoorziening stadsbrug

549

131

418

Subtotaal

10.624

6.192

5.756

11.061

Voorziening middelen van derden met specifiek bestedingsdoel

V050 GRP-nieuw

5.357

8.945

9.967

4.335

subtotaal

5.357

8.945

9.967

4.335

Voorziening bezwaar en beroep heffingen

Deze voorziening dient ter afhandeling van lopende bezwaar- en beroepsprocedures met betrekking tot gemeentelijke heffingen. Bij gegrondverklaring van het bezwaar of beroep volgt een correctie op de aanslag wat kan leiden tot ( gedeeltelijke) terugbetaling.

Voorziening Bergerden

Deze voorziening dient ter afdekking van een  tekort  van de deelname in de GR Bergerden. De financiële en economische crisis heeft ook de glastuinbouw geraakt. De verkoop van bouwrijp terrein is geruime tijd nagenoeg stilgevallen.
In 2014 zijn onderzoeken uitgevoerd naar kansrijke marktsegmenten en naar prijsvorming voor gronden in die segmenten. De uitkomsten van deze activiteiten en een consultatieronde bij de raden van Nijmegen en Lingewaard zijn input voor het maken van een nieuw businessplan dat in 2014 gereed is gekomen en inzicht geeft in de toekomststrategie voor dit gebied. De raden van beide deelnemende gemeenten zijn op de hoogte gehouden van de stand van zaken rond de GR Bergerden en de plannen voor de toekomst.
Het businessplan met bijbehorende nieuwe grondexploitatie is inmiddels uitgewerkt en zal door het bestuur van de GR worden vastgesteld nadat de raden in staat zijn gesteld wensen en bedenkingen in te brengen. In de laatste planexploitatie is de looptijd van de exploitatie verlengd naar 2025. De grondprijs voor glastuinbouw is verlaagd en een deel van het glastuinbouwgebied, te weten 27 ha wordt uit marktoverwegingen herbestemd tot agrobusiness. Tevens is de totale hoeveelheid beschikbare grond voor glas verkleind. De planexploitatie komt met deze wijzigingen uit op een financieel negatief eindresultaat van € -10,1 miljoen, netto contant per 1-1-2014. Hiervan komt de helft voor rekening (€ 5 miljoen) van de gemeente Nijmegen (besluitvorming heeft reeds plaatsgevonden in het Coalitieakkoord), per 1-1-2015 is dit € 5,276 miljoen. De gemeente Nijmegen heeft hiervoor een aanvullende voorziening getroffen ten laste van de saldireserve. Tevens is het risicoprofiel opnieuw bepaald. Het totale risicoprofiel van Bergerden is gewaardeerd op € 4,3 miljoen, dit betekent datNijmegen in haar weerstandscapaciteit rekening moet houden met € 2,2 miljoen.

Pensioeninhouding wethouders

Deze voorziening betreft een berekende waarde van de uit te keren wethouderspensioenen in die gevallen waar een verzekering niet mogelijk is. In de overige gevallen worden de met wethouderspensioenen samenhangende verzekeringspremies ten laste van de gemeente genomen.

Voorziening spaarverlof

Deze voorziening is in 1993 ingesteld met als doel het realiseren van financiële middelen om de kosten van inhuur van personeel af te kunnen dekken op het moment dat een ambtenaar spaarverlof opneemt. Dit is een aflopende regeling. Er is alleen nog aanwending van de bestaande voorziening, er worden geen nieuwe aanspraken meer opgebouwd.

Voorziening ik bouw betaalbaar

Deze voorziening is bedoeld om te bereiken dat zelfbouw voor een breed scala aan huishoudens en doelgroepen en ook voor de minder koopkrachtige huishoudens mogelijk is.

Waalfront

Het doel van deze voorziening is  afdekking van het aandeel van de gemeente Nijmegen in het tekort van de gebiedsontwikkeling Waalfront. De grondexploitatie 2014 kent als eindresultaat een tekort van -€ 32 miljoen NCW per juli 2014, en een looptijd tot en met 2029.
Op basis van de GREX 2013 spraken wij de verwachting uit dat het destijds geraamde eindresultaat van  -/- € 29 miljoen netto contante waarde nog niet helemaal de ondergrens zou zijn. We besloten daarom de  GREX 2013 te typeren als basisvariant.  En hebben vervolgens ook een minimumvariant benoemd, waarin reeds een afslag is gedaan van 6% op de verwachte opbrengsten op de grond, waardoor de GREX robuuster wordt gemaakt. Op basis van de basisvariant GREX 2013 is door de gemeente een voorziening getroffen van 50% x € -/- € 29 miljoen = € 14,5 miljoen.Vervolgens is op basis van de minimumvariant GREX 2013 het tekort vergroot tot € 40,4 miljoen (NCW 2013). De financiële uitkomsten van de basisvariant en de minimumvariant zijn destijds in de rekening 2013  als volgt opgenomen:

  • De voorziening voor Waalfront van in totaal € 14,5 miljoen + € 3,175 miljoen (onderhandelingsresulaat Handelskade) = € 18 miljoen
  • Het risicoprofiel van Waalfront te verhogen met € 5,7 miljoen tot in totaal € 14 miljoen, waardoor in het weerstandsvermogen al rekening wordt gehouden met de minimumvariant.

De directie OB Waalfront heeft in het derde kwartaal van 2014 de aandeelhouders in de GEM Waalfront een concept GREX 2014 aangeboden. Deze GREX borduurt voort op de GREX 2013, met dit verschil dat nog sterker de kosten worden teruggedrongen, de grondprijzen worden aangepast aan de marktomstandigheden en het aantal te bouwen woningen verder wordt gereduceerd van de eerdere 2060 (GREX 2013) naar 1810 (Concept GREX 2014). Voorts wordt in overweging gegeven om delen van het plangebied niet meer te ontwikkelen (bijvoorbeeld het Eiland) of verder in de tijd te verschuiven. Ook over deze GREX 2014 is door de gemeente een second opinion uitgevraagd. De uitkomsten daarvan zijn zodanig dat we kunnen vaststellen dat onze eerdere aanname over de minimumvariant GREX 2013 bewaarheid is geworden. De eerder getroffen voorziening wordt opgehoogd naar € 16,5 miljoen, het risicoprofiel is naar beneden bijgesteld naar € 11,8 miljoen, dit is 50% van het risicoprofiel. Wij verwachten de definitieve besluitvorming over de GREX 2014 in het tweede kwartaal van 2015 af te kunnen ronden.
Naast deze risicovoorziening van € 16,5 miljoen, hebben wij een extra bedrag van € 3,175  miljoen (prijspeil 1 januari 2014) in de voorziening opgenomen.  Op grond van gemaakte afspraken is dit bedrag opgenomen omdat Nijmegen hiervoor wordt  belast indien in 2026 mocht blijken dat de grondexploitatie Waalfront sluit met een nadelig saldo.

Ziekengeldverplichting Uitzicht

Egaliseren van de uitgaven ziekengeld van (ex-) medewerkers van Uitzicht. De Gemeente Nijmegen heeft van de Belastingdienst premies ziekengeld m.b.t. (ex-) medewerkers Stichting Uitzicht terugontvangen. Deze premies zijn in een voorziening gestort. Vervolgens worden de doorbelaste (ziekengeld) kosten van het UWV ten laste van deze voorziening gebracht. Ultimo 2013 bleek dat het risico van het betalen van ziekengeldkosten zich beperkt (e) tot 3 personen. De betreffende kosten zijn in 2013 ten laste van de voorziening gebracht. Daarna is het restant van de voorziening – onder aftrek van de kosten die in 2014 nog worden verwacht – vrijgevallen.

Waalsprong GEM deel

Deze voorziening van € 27,1 miljoen dient ter dekking van het tekort in de planexploitatie van de GEM Waalsprong. De gemeente Nijmegen is in 2013 volledig eigenaar van de GEM Waalsprong geworden .Inmiddels is de grondexploitatie 2014 geactualiseerd naar situatie na 1 oktober 2014 en is het gecalculeerd verlies berekend op € 27,1 miljoen netto contante waarde. Dit gecalculeerd verlies is geheel voorzien.

Voorziening BWS

Het Besluit Woninggebonden Subsidies was een subsidieregeling van het rijk voor betaalbare nieuwbouw. De regeling is in 2000 beëindigd. Door het systeem van jaarlijkse bijdragen liepen de betalingen aan opdrachtgevers voor woningbouw nog een groot aantal jaren door. De Stadsregioraad heeft in 2012 besloten tot uitkering van die voordelen aan de deelnemende gemeenten.  Deze gelden worden uitgekeerd onder de voorwaarde dat ze worden besteed in het kader van de volkshuisvesting.

Onderhoudsvoorziening panden

De voorziening onderhoud panden is bedoeld als egalisatievoorziening voor de jaarlijkse uitgaven voor groot onderhoud. Het betreft het planmatig onderhoud aan panden voor bijvoorbeeld kamerverhuur, gemeentelijke panden zoals de brandweerkazerne, woonwagens en standplaatsen, parkeergarages, wijkcentra, sporthallen en - zalen, de Keizer Karel Podia, de Lindenberg, panden op het gebied van het cultureel erfgoed, etc. Dit onderhoud kan jaarlijks fluctueren en teneinde de jaarlijkse lasten gelijkmatig te verdelen is de voorziening gevormd.

Voorziening ruimen explosieven

Jaarlijks wordt voor elke opgeleverde (nieuwe) woning als onderdeel van de gemeentefondsuitkering een bedrag ontvangen ter dekking van de kosten van ruiming van explosieven opgenomen in deze voorziening. Het voorzieningenplan toont dat  de kosten van ruimen een zeer lange looptijd kan hebben.

Onderhoudsvoorziening Triavium

Het onderhoud wordt uitgevoerd op basis van 10 jarig POG onderhoudsschema ingedeeld naar nut en noodzaak.  Dit geeft in enig jaar een dal of een piek in de (groot) onderhoudskosten.
Ten behoeve van de gelijkmatige verdeling van deze kosten  in de exploitatie is deze  voorziening opgenomen.

Voorziening toegankelijkheid gebouwen

Deze voorziening is  ingesteld met als doel gebouwen beter toegankelijk te maken voor invaliden en minder mobiele ouderen.

Voorziening beheerskosten startersleningen

Deze voorziening dient ter dekking van de rentelasten voor het aantrekken van middelen in de eerste jaren en de beheerskosten Stichting Volkshuisvesting Nederland. Op deze manier kunnen we de eenmalige BWS middelen inzetten om de aanloopverliezen van een structurele starterslening faciliteit in te stellen.

Onderhoudsvoorziening stadsbrug

Het onderhoud aan de Stadsbrug is afgekocht. De betalingen per jaar fluctueren. Deze zijn vastgelegd in een betaalschema en laten in enig jaar een dal of een piek zien. Ten behoeve van de gelijkmatige verdeling van deze kosten in de exploitatie is een voorziening gemaakt.

Voorziening GRP-nieuw

Deze voorziening is ingesteld op 8 juni 2005 en heeft als doel een meerjarige evenwichtige tariefsopbouw van de rioolrechten. Het bestedingsplan is gebaseerd op het Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2016.
De gemeenteraad van de gemeente Nijmegen heeft op 14 oktober 2009 het GRP 2010-2016 vastgesteld. In het GRP 2010-2016 wordt jaarlijks door middel van de rioolheffing een vervangingsbijdrage van € 6,9 miljoen begroot. Dit bedrag wordt aan de voorziening toegevoegd. De vervangingsinvestering wordt geactiveerd. De vervangingsbijdrage wordt daarop in mindering gebracht volgens de navolgende systematiek. Het bedrag van € 6,9 miljoen wordt ingezet voor de dekking van de kapitaallasten (afschrijving en rente) van de investeringen. Het bedrag dat resteert wordt ingezet voor extra afschrijvingen op de investeringen. Zo wordt toegewerkt naar een boekwaarde van nihil in het jaar 2030. Met betrekking tot de jaren 2010-2013 is de vervangingsbijdrage van € 6,9 miljoen als volgt aangewend voor kapitaallasten, reguliere afschrijving , versnelde afschrijving en rente (in €1000):

Jaar

Spaar component

Totaal kapitaallasten

Afschrijving regulier

Afschrijving extra/versneld

Rente

GRP

primitieve begroting

dynamische begroting

412

2.060

2010

6.909

6.909

6.970

6.970

1.093

4.480

1.397

2011

6.909

6.970

6.708

6.708

911

4.437

1.360

2012

6.909

6.708

6.694

6.694

877

4.396

1.421

2013

6.909

6.694

6.687

6.687

790

4.596

1.301

2014

6.909

6.687

6.687

6.687

737

4.920

1.030

De voorziening GRP bestaat uit de onder vermelde componenten.

Voorziening GRP

31-12-2013

Toevoegingen

Bestedingen

31-12-2014

Restant voorziening investeringen te verrekenen in tarief

4.422

-1.950*

412

2.060

Restant voorziening onderhoud te verrekenen in tarief

1.560

260

1.300

Exploitatieresultaat (verschil begroot-realisatie) te verrekenen in tarief

926

309

617

Spaarcomponent ter dekking investeringen en kapitaallasten

0

6.687

6.687

0

Voorziening onderhoud

-1.550

1.950*
2.257

2.299

358

Langlopende schulden

De met de langlopende leningen samenhangende rentelast in 2014 bedraagt € 21,8 miljoen.
In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2014:

Ten aanzien van de leningen kan de volgende toelichting gegeven worden:

langlopende schulden

31-12-2013

Vermeerderingen

Aflossingen

 31-12-2014

Onderhandse leningen

687.710

65.000

78.515

674.195

Waarborgsommen

171

10

161

De waarborgsommen per balansdatum zijn als volgt opgebouwd:

Waarborgsommen

31-12-2014

31-12-2013

Beheer objecten, GB

45

38

Parkeerbadges

43

44

Sleutelgeld accommodaties

18

29

Vastgoed management panden en woningen

55

60

Vlottende passiva

Kortlopende schulden

De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

kortlopende schulden

 31-12-2014

 31-12-2013

Kasgeldleningen openbare lichamen

40.000

0

Kasgeldleningen overige

100.000

153.000

Crediteuren

18.406

8.022

Afdracht loonheffing en sociale lasten

7.982

10.089

Verhaalbare bijstand

0

2.659

Door derden belegde gelden

635

696

Rekening-courantverhouding derden

5.730

0

Liquide middelen

Het saldo liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

Liquide middelen

31-12-2014

31-12-2013

Saldi bij bankinstellingen

188

38.187

Vanwege de negatieve stand van de banken op balansdatum is deze onder de passiva opgenomen.
Op basis van de wettelijke regeling schatkistbankieren parkeren wij tijdelijke overtollige middelen boven een drempelbedrag van € 4,3 miljoen bij het Rijk .

Overzicht schatkistbankieren

bedragen in miljoenen €

1w kw

2e kw

3e kw

4e kw

gemiddeld dagsaldo per kwartaal

3,4

3,7

8,2

7,3

Af: drempelbedrag

4,3

4,3

4,3

4,3

Overlopende passiva

De specificatie van de overlopende passiva is als volgt:

overlopende passiva

31-12-2014

31-12-2013

Gelden van overheden met meerjarig bestedingsdoel

47.623

13.471

Vooruitontvangen bedragen

449

448

Verplichtingen inzake ondernemersfonds

1.040

1.282

Nog te betalen bedragen

17.894

22.913

Nog te betalen rente onderhandse leningen

9.487

10.097

Totaal

76.493

48.211

Van de overlopende passiva wordt onderstaand het verloop van de van derden ontvangen gelden en de besteding daarvan weergegeven. Verder wordt per onderwerp een toelichting gegeven. Het gaat hier om van andere overheden ontvangen gelden met een specifieke aanwendingsrichting. De restant boekwaarden zijn nog uit te geven bedragen voor dat doel, dan wel nog af te rekenen bedragen.

naam gelden van derden

31-12-2013

toevoeging

Onttrekking

31-12-2014

O005 Onderwijs en minderheden

2.203

5.161

7.030

334

O006 Participatiebudget (Educatie, inburgering en re-integratie)

3.770

12.274

16.044

0

O009 BDU Sociaal, integratie & Veiligheid

842

390

451

O015 Impuls regeling .combinatiefuncties

491

126

364

O016 RSP

6

1.906

1.912

0

O023 EFRO en ESF

-25

49

24

O037 EU-richtlijn omgevingslawaai

7

81

25

63

O039 Medische heroïnebehandeling

31

31

0

O043 Isolatiefonds Gelderland

393

2

336

59

O047 Francia media

43

22

65

O052 Subsidie TIP

500

500

0

O054 Onderzoek scheepvaart

6

3

3

O055 Effectonderzoek stadsverwarming

10

10

O056 vervolg Nijmegen West Weurt

58

42

16

O057 Regiocontract Provincie

1.903

1.070

1887

1.086

O058 Stadscontract Provincie

615

3.945

3.925

635

O061 E-scooters

160

17

143

O063 ringstraten

64

64

0

O068 walstroom

338

310

28

O071 Transitie Jeugdzorg Prov. Gelderland

641

573

68

O072 Vinac

-53

200

104

43

O073 RVMK Zuid

7

58

37

28

O074 Participatie migrantenjeugd/EIF

378

278

100

O076 aanpak jeugdwerkeloosheid 2014-2015

142

142

O077 project deelname CLINSH

50

50

O078 regioarcheologie

20

20

O079 SSV gevelisolatie

754

4

750

O081 transitie jeugdzorg en AWBZ

320

246

74

O082 begeleiding ex-gedetineerden

51

51

O083 woninginbraken

31

31

O084 dijkteruglegging

42.946

42.946

O086 instandhouding monumenten Nijmegen

40

40

O023/O045/O062/O067/O069/O072*

1.083

*Deze gelden van derden  zijn opgenomen om aansluiting te houden met de stand ultimo 2013. Door wijzigingen in de positie verschuiven bedragen tussen activa en passiva.

Onderwijs en minderheden

De middelen hebben betrekking op de bestrijding van het voortijdig schoolverlaten en onderwijsachterstanden Deze post is gevoed met rijksmiddelen uit de beleidsvelden RMC en OAB en met Europese subsidie (ESF).

Participatiebudget

Het participatiebudget betreft één budget waarbij de rijksmiddelen voor re-integratie, educatie en inburgering worden ontvangen. Ook al betreft het één budget, de middelen worden vanuit de vakministeries BZK (voorheen WWI), OCW en SZW aan het budget toegevoegd, en worden lokaal ingezet voor de realisatie van doelstellingen op het terrein van re-integratie, educatie en inburgering.

BDU Sociaal, Integratie & Veiligheid

Dit betreft restant middelen ten behoeve van de uitvoering inburgering in 2015.

Impulsregeling combinatiefuncties

Dit is bedoeld voor de implementatie impulsregeling brede scholen, sport en cultuur. Met het invoeren van combinatiefuncties wordt de verbinding en samenwerking tussen onderwijs, sport en cultuur versterkt. Een combinatiefunctie is een functie waarbij een werknemer in dienst is bij één werkgever maar werkzaam is voor twee of meer sectoren. Het Rijk heeft een bijdrage verstrekt om de impulsregeling te realiseren. De combinatiefunctionaris gaat de komende jaren de sportverenigingen versterken, het dagelijkse sport- en beweegaanbod vergroten, het bewegingsonderwijs vernieuwen en de samenwerking tussen sportverenigingen en onderwijs intensiveren. De ontvangen rijksmiddelen zijn bestemd voor de uitvoering van de Impulsregeling combinatiefuncties.

RSP

In het kader van het Regionaal Samenwerkingsprogramma 2008-2011 van de Provincie Gelderland heeft Nijmegen als regiofunctie bijdragen ontvangen met betrekking tot maatschappelijke opvang, het risico- en probleemgericht onderwijsbeleid en het risico- en probleemgericht jeugdbeleid. Subsidie is eind 2012 vastgesteld, restant is vrijgevallen in  2014  ten gunste van de algemene middelen.

EFRO en ESF

Dit betreft de balansregistratie van de Europese middelen voor:
-Uitvoeringsprogramma EFRO Kanaalgebied
-Cool breaks (Europees geld voor euregionale samenwerking)
Het verschil tussen enerzijds de uitgaven aan projectuitvoerders en anderzijds de ontvangsten van BZK/Europa wordt op deze balanspost bijgehouden.

EU-richtlijn omgevingslawaai

Dit betreft een bijdrage ten behoeve van het opstellen van geluidbelastingkaarten en actieplannen. Deze  plannen lopen door tot in 2015.

Medische heroïne behandeling

Dit betreft een subsidie voor het ondersteunen van de verslaafden bij het op een volwaardige wijze gaan deelnemen aan de samenleving. Dit wordt gerealiseerd via dagopvang, werk en huisvesting en het geven van psychische begeleiding en mentale zorg, looptijd van het project tot en met 2015.

Isolatiefonds Gelderland

Deze bijdrage is bestemd voor het energiezuinig maken van particuliere woningen, via subsidiëring energiebesparende maatregelen door eigenaren. Past binnen klimaatdoelstellingen Nijmegen en Gelderland. De regeling is verlengd tot 31 december 2015.

Francia Media

Het Valkhof wordt onderdeel van de Europese erfgoedroute. De gemeente Nijmegen gaat met Het Valkhof deelnemen aan het Europese project Francia Media, een project dat zich richt op de vroege middeleeuwen en de periode van het Frankische Middenrijk. Belangrijk onderdeel van het project is een erfgoedroute langs tien plekken die in de tweede helft van de 9e eeuw van groot cultuurhistorisch belang waren. Het Valkhof wordt een van de plekken van de erfgoedroute. Nijmegen ontvangt voor de deelname aan Francia Media in totaal een Europese subsidie van € 160.000. We hebben een voorschot ontvangen van € 65.000.

Subsidie TIP

Voor de realisatie van het huis van de Topsport (TIP) is een voorschot ontvangen op een Europese subsidie. Ten gevolge van het stopzetten van TIP was deze subsidie  als terugbetalingsverplichting opgenomen. De terugbetalingsverplichting is echter vervallen en hiermee is dit bedrag vrijgevallen.

Onderzoek scheepvaart

Subsidie ten behoeve van het voldoen aan de Europese normen voor luchtkwaliteit die voor 2015 gelden, via stimulering schonere scheepvaart.

Effectonderzoek stadsverwarming

Bijdrage voor het voldoen aan de Europese normen voor luchtkwaliteit die voor 2015 gelden, via een onderzoek om het effect van stadsverwarming op de luchtkwaliteit in beeld te brengen.

Vervolg Nijmegen West Weurt

Uitvoering gemeenschappelijke milieumaatregelen in Nijmegen-West en Weurt door Nijmegen, Beuningen en provincie Gelderland. Vervolg op Milieuprogramma Nijmegen-West Weurt 2007-2010. Einddatum van dit vervolgtraject is naar verwachting in de loop van 2015 wanneer de middelen volledig zijn uitgeput.

Regiocontract Provincie

Dit betreft een provinciale bijdrage van € 15 miljoen aan regionale projecten. Bij drie van deze projecten heeft de gemeente Nijmegen een trekkende rol: de uitvoering van de Regionale Sociale Agenda binnen de regio Nijmegen ( € 1,9 miljoen), de voortzetting van de Groene HUB 2013-2015 ( € 0,5 miljoen) en de koppeling van de regionale - niet-commerciële - glasvezelnetwerken van Nijmegen en Arnhem ( € 0,2 miljoen) .Daarnaast is in 2013 de 2e tranche voor de Sociale Agenda subregio Nijmegen beschikt met projectnummer 1307.008 voor een bedrag van € 2,3 miljoen (kenmerk 130002677).

In 2014 hebben wij een beschikking ontvangen voor het project TPN West (kenmerk 14.0001640) voor een bedrag van € 60.000. Hiervoor hebben we in 2014 een voorschot van € 30.000 ontvangen.
De projectperiode loopt door tot eind 2015. Afrekening volgt in 2016.

Stadscontract Provincie

Voor de periode 2012 tot en met 2015 is een provinciale subsidie toegezegd van ruim €14 miljoen. De uitgaven lopen t/m 2015 en de definitieve verantwoording dient voor 1 juli 2016 te worden ingediend bij de provincie.

E-scooters

Bijdrage van de Stadsregio om te kunnen voldoen aan de Europese normen voor luchtkwaliteit die voor 2015 gelden, via stimulering van aanschaf elektrische scooters.

Ringstraten

Het subsidieproject Ringstraten is afgerond. Subsidie is in 2014 definitief vastgesteld.

Walstroom

Vermindering schadelijke luchtemissies door aan de Waalkade aangemeerde schepen via de aanleg van walstroom van elektriciteit te voorzien. De werkzaamheden zijn in 2014 afgerond. Financiële afronding in de 1e helft 2015.

Transitie jeugdzorg provincie Gelderland

Van de provincie ontvangen we een subsidie voor het project Regionale jeugdzorg en AWBZ-begeleiding waaraan ook de regiogemeenten bijdragen. Afronding is voorzien in 2016.

VINAC

Betreft subsidie Provincie voor sanering bodemverontreinigingen op diverse locaties.

Regionale verkeersmilieukaart zuid

Jaarlijkse actualisatie van de Regionale Verkeersmilieukaart. Nijmegen is hierbij project- en procesleider en verantwoordelijk voor de uitgaven.

Project participatie migrantenjeugd

Het project richt zich op de verbetering van de toegang en participatie van migranten in de zorgsector. De gemeente Nijmegen is penvoerder en subsidieaanvrager voor het project. Het project wordt uitgevoerd samen met deelnemende gemeenten en externe partners.

Aanpak jeugdwerkeloosheid

Dit heeft betrekking op de Provinciale subsidie voor het project “Aanpak Jeugdwerkloosheid 2014-2015”.  In het kader van het provinciale programma Robuuste Investeringsimpuls (bron NUON middelen) wordt er ook in de jeugdwerkgelegenheid inNijmegen geïnvesteerd. Er wordt een eenmalige subsidie verleend van € 552.500, waarbij geen sprake is van co-financiering. Voorschotten in 3 fasen: 2014 € 142.000, 2015 € 300.000. Resterende 20% van de subsidie wordt na vaststelling van de subsidie uitgekeerd.

Project deelname CLINCH

Terugdringen van lokale luchtvervuiling door schepen. Nijmegen is gevraagd projectpartner te worden binnen het Europese project CLINSH (Clean INland SHipping). Dit project loopt t/m 2016.

Regioarcheologie

Het adviseren van gemeenten op het gebied van de archeologie; het initiëren voorlichting, educatie en bevorderen draagvlak; het beoordelen van de kwaliteit van archeologisch onderzoek; inbedding archeologie in ro-beleid; advisering beheer en behoud archeologische monumenten voor de periode 2014-2016. De subsidie wordt in 3 delen in voorschotten uitbetaald. De kosten zijn niet gelijk verdeeld over de jaren.

SSV gevelisolatie

Aanbrengen van geluidwerende maatregelen aan particuliere woningen. De bij de start ontvangen subsidiemiddelen zijn voor apparaatskosten t.b.v. voorbereiding en begeleiding van de latere uitvoering door een aannemer. Voor de uitvoeringsfase door de aannemer worden aanvullende subsidiemiddelen door het ministerie verstrekt. De maatregelen voor subsidieproject ISVG moeten 1-1-2017 zijn afgerond; waarna het verslag 1-3-2017 moet zijn ingediend bij het Rijk.

Transitie jeugdzorg en AWBZ

Het project omvat het inrichten van een uitvoeringspraktijk AMHK (Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling)en het ontwikkelen van informatievoorziening voor een lokale toegangspoort. De projectperiode loopt van 29-09-2014 tot en met 31-12-2016. Vaststellingsrapportage over de gehele projectperiode dient uiterlijk 31-03-2017 ingediend te zijn.

Begeleiding ex-gedetineerden

De subsidieverlening is gebaseerd op artikel 34 van de Wet Justitie-subsidies. De subsidietoekenning vindt plaats conform het subsidiebeleidskader begeleiden van ex-gedetineerden voor wonen en werken voor 2014. De projectperiode loopt tot 1 juli 2016.

Woninginbraken

Een ontvangen rijkssubsidie te besteden aan een fenomeenanalyse  terugdringen woninginbraken, overvallen en straatroven . Het onderzoek waar deze bijdrage voor is ontvangen  zal in 2015 worden afgerond.

Dijkteruglegging

De ontvangen rijksmiddelen ten behoeve van de dijkteruglegging worden verantwoord bij de grondexploitaties. De rijksmiddelen die nog niet besteed zijn, worden hier als OMBD verantwoord en worden  zodra de uitgaven zijn gedaan, weer  ten gunste van het project dijkteruglegging gebracht.  

Instandhouding monumenten Nijmegen

Het verlenen van subsidies aan eigenaren van gemeentelijke monumenten voor de instandhouding van deze monumenten op basis van de  gemeentelijke subsidieregeling.
De subsidie wordt in 3 termijnen betaald.