Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

INLEIDING

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE JAARREKENING

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het betreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde.
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.
Baten en winsten worden slechts genomen voor zover deze op balansdatum gerealiseerd zijn.
Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het betreffende jaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar wordt gesteld.
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidsgerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet gedacht worden aan componenten zoals ziektekostenpremies van gepensioneerden, overlopende vakantiegelden,  verlofaanspraken en dergelijke.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN BALANS


IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

De immateriële activa worden gewaardeerd op verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met afschrijvingen.
Afschrijving vindt plaats volgens een percentage van de geactiveerde kosten waarbij voor de kosten van het sluiten van geldleningen en disagio een afschrijvingsduur geldt die maximaal gelijk is aan de looptijd van de lening. Voor kosten van onderzoek en ontwikkeling geldt een afschrijvingsduur van 5 jaar.

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de brutoverkrijgings- of vervaardigingsprijs eventueel verminderd met bijdragen van derden en verminderd met afschrijvingen. Indien de BTW compensabel is dan geldt waardering tegen brutobedrag verminderd met de BTW-component. Indien een materieel vast actief een blijvend lagere marktwaarde heeft, is het actief afgewaardeerd.
De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. De rente over het tijdvak van de vervaardiging van het actief wordt ten laste van de investering gebracht tot moment van de start van de afschrijving,
Bij de materiële vaste activa is onderscheid gemaakt naar investeringen met economisch nut en investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut.
Afschrijving vindt plaats volgens een percentage van de aanschaffingswaarde, gebaseerd op de gemiddelde levensduur van de activa. Afschrijving vindt lineair plaats, tenzij in uitzonderingsgevallen bij raadsbesluit is afgeweken en besloten is tot annuïtaire afschrijving. De afschrijvingstermijnen zijn vastgelegd in de richtlijn “investeren & waarderen, activeren en afschrijven activa”.

De waardering van de vaste activa is gebaseerd op de volgende afschrijvingstermijnen in jaren:

Categorie

Afschrijvings

Omschrijving

Economisch/

termijn

Maatschappelijk

Materiële vaste activa

Gronden en terreinen

40

Landgoederen

Economisch

25

Parken

Maatschappelijk

0

Gronden en terreinen

Economisch/
Maatschappelijk

0

Gronden uitgegeven in erfpacht

Economisch

Woonruimten

40

Woonruimten

Economisch

20

Levensduurverlengend onderhoud Woonruimten

Economisch

Bedrijfsgebouwen

40

Wijkcentra

Economisch

40

Schoolgebouwen

Economisch

40

Gebouwen t.b.v. eigen organisatie

Economisch

40

Overige bedrijfsgebouwen

Economisch

40

Parkeergarages

Economisch

50

Ondergrondse parkeergarages

Economisch

40

Sport- en jeugdaccommodaties

Economisch

20

Eerste inrichting bij nieuwbouw

Economisch

20

Levensduurverlengend onderhoud gebouwen

Economisch

15

Technische installaties gebouwen

Economisch

10

Noodgebouwen

Economisch

Grond, weg en waterbouwkundige werken

40

Uitbreidingsinvesteringen Riolering

Economisch

40

Riolering (vervanging) + besluitvorming Gemeentelijk Rioleringsplan

Economisch

40

Bruggen

Maatschappelijk

40

Havens en kaden

Maatschappelijk/
Economisch

40

Sloop- en grondwerkzaamheden

Maatschappelijk

40

Tunnel

Maatschappelijk

25

Busbanen

Maatschappelijk

25

Viaduct

Maatschappelijk

20

Sport en recreatievelden

Economisch

20

Blackspots

Maatschappelijk

20

Parkeerterreinen

Economisch/ maatschappelijk

15

Rijbanen

Maatschappelijk

15

Fietspaden

Maatschappelijk

15

Trottoirs

Maatschappelijk

15

Groenvoorziening

Maatschappelijk

15

Herinrichting straten, verbetering woonomgeving

Maatschappelijk

10

Speelvoorzieningen

Maatschappelijk/ economisch

10

Geluidsarm asfalt

Maatschappelijk

Vervoermiddelen

5

Bestel- en personenauto's

Economisch

10

Vrachtwagens en tractoren

Economisch

Machines, installaties en apparatuur

20

Openbare verlichting

Maatschappelijk

15

Verkeersinstallaties

Maatschappelijk

10

Parkeerapparatuur

Economisch

Automatisering

8

Telefooncentrale

Economisch

5

Grote computersystemen (bijv. NFIS)

Economisch

3

Mobiele telefoons

Economisch

5

Automatiseringsinfrastructuur

Economisch

5

Aanschaf software licenties

Economisch

5

PC’s

Economisch

3

printers, servers, back-up apparatuur, UPS

Economisch

5

Beeldschermen

Economisch

3

Softwaretools voor onderhoud en monitoring systemen

Economisch

Overige materiële vaste activa

10

Meubilair en inventaris

Economisch

10

Fietsenstallingen

Economisch

5

Gereedschappen

Economisch

5

Motormaaiers

Economisch

5

Keet- en schaftwagen

Economisch

5

Kunstwerken zonder historische waarde

Economisch/
Maatschappelijk

Immateriële vaste activa

Kosten geldleningen

Maximaal looptijd van de lening

Kosten sluiten van geldleningen en disagio

Onderzoek en Ontwikkeling

5

Onderzoek en Ontwikkelingskosten van een actief

Financiële vaste activa

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

Afhankelijk van soort investering

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

LENINGEN U/G
De leningen u/g zijn opgenomen voor het nominale openstaande saldo, verminderd met het totaal van de getroffen voorzieningen in verband met risico's van oninbaarheid.

DEELNEMINGEN

De deelnemingen bestaan uit aandelen en participaties en zijn opgenomen tegen verkrijgingsprijs. Elk jaar vindt een beoordeling plaats of een afwaardering noodzakelijk zou zijn op grond van een structurele waardedaling van de aandelen.

VOORRADEN

De voorraden zijn gewaardeerd tegen inkoopprijs of lagere marktwaarde.
De in de exploitatie opgenomen gronden van het Ontwikkelingsbedrijf, opgenomen onder de post “voorraden” op de balans, zijn gewaardeerd tegen het saldo van de gerealiseerde kosten en opbrengsten minus de voorziening t.b.v. een eventueel nadelig resultaat.
Onder de kosten wordt in dit verband verstaan de verwervingskosten, sloopkosten, kosten van bouw- en woonrijp maken rentekosten en diverse plankosten.
De planexploitaties in ontwikkeling zijn eveneens op deze grondslag gewaardeerd.

ONDERHANDEN WERK

Het onderhanden werk wordt gewaardeerd tegen aanschafwaarde, eventueel verminderd met getroffen voorzieningen.

GRONDEN NIET IN EXPLOITATIE

De gronden niet in exploitatie zijn opgenomen tegen verkrijgingsprijs.

KORTLOPENDE VORDERINGEN

De vorderingen op derden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.
De op balansdatum openstaande vorderingen zijn op hun volwaardigheid beoordeeld.
Voor zover noodzakelijk zijn voorzieningen getroffen ter dekking van de risico's van dubieusheid of oninbaarheid. Deze voorzieningen zijn in mindering gebracht op het saldo van de vorderingen.
De vorderingen inzake belastingen zijn gewaardeerd op basis van de nominale waarde (de opgelegde aanslagen) verminderd met de op balans¬datum ingeschatte verplichtingen in verband met verminderingen, kwijtscheldingen en oninbaarheid van belastingposten.
De vorderingen op inwoners inzake gevorderde terugbetaling van teveel uitbetaalde uitkeringen en subsidies zijn gewaardeerd op nominale waarde verminderd met de op balansdatum ingeschatte mate van oninbaarheid, verwachte kwijtscheldingen en indien er sprake is van een afbetalingsschema contant gemaakt tegen de geldende rekenrente.

OVERLOPENDE ACTIVA

De onder overlopende activa opgenomen posten zijn tegen nominale waarde gewaardeerd.

LIQUIDE MIDDELEN

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

EIGEN VERMOGEN

Onder het eigen vermogen zijn opgenomen de algemene reserve, de bestemmingsreserves en het saldo van de rekening van baten en lasten.

VOORZIENINGEN

Onder de voorzieningen zijn opgenomen de op het moment van opstellen van de jaarrekening voorzienbare verplichtingen, verliezen en of risico's voor zover de omvang hiervan redelijkerwijs is in te schatten dan wel van derden verkregen middelen die specifiek moeten worden besteed. Ook voor kosten die in een volgend jaar gemaakt worden, maar hun oorsprong vinden in het betreffende jaar waarbij de voorziening dient tot kostenegalisatie. Voorzieningen waarvan de omvang wordt bepaald op basis van beheers- of onderhoudsplannen worden berekend op basis van de laatst bekende geactualiseerde plannen. De voorzieningen zijn opgenomen tegen nominale waarde.

VOORZIENING GEMEENTELIJKE RIOLERINGS PLAN (GRP)

Binnen de bestaande regels en wetgeving kiezen we voor een zo eenduidig en eenvoudig mogelijke en transparante financiële structuur. Er is daarom gekozen voor een geïntegreerde voorziening waarin de drie componenten voor spaardeel voor investeringen, onderhoud en jaarlijkse financiële resultaten in samenhang met elkaar, maar wel apart zichtbaar worden, en gescheiden geregistreerd en beheerd worden.

LANGLOPENDE SCHULDEN

Onder langlopende schulden zijn begrepen schulden met een vervaltermijn langer dan een jaar. Deze zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

VLOTTENDE PASSIVA

De posten opgenomen onder de vlottende passiva zijn tegen nominale waarde gewaardeerd.

GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING
BATEN EN LASTEN

In de concernjaarrekening worden de baten en lasten op dezelfde wijze gerangschikt als in de begroting. Zowel de baten als de lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves worden conform begroting, dan wel expliciete besluitvorming door de Raad, rechtstreeks op de reserves gemuteerd. Bij de presentatie van het rekeningsaldo zijn wel alle mutaties afzonderlijk gepresenteerd in het kader van de nieuwe verslaggevingsvoorschriften.

PLANEXPLOITATIES ONTWIKKELINGSBEDRIJF

Verwachte nadelige resultaten worden door middel van het vormen van een voorziening op basis van contante waarde als verlies genomen. Verliezen worden genomen zodra zij voorzienbaar c.q. te verwachten zijn.
Verwachte voordelige resultaten worden in principe genomen bij het afsluiten van de planexploitatie. Tussentijdse winstneming wordt alleen toegepast indien de boekwaarde van het onderhanden werk negatief is. De tussentijds te nemen winst wordt bepaald door de negatieve boekwaarde van het onderhanden werk te verminderen met de contante waarde van nog te maken kosten. Baten worden genomen zodra zij zijn gerealiseerd.

KOSTENPLAATSSALDI

In 2014 zijn de bedrijfsvoeringskosten overeenkomstig de begroting over de programma’s verdeeld. Een bij de rekening blijkend voor- of nadelig saldo is als bedrijfskostenresultaat op het programma Bestuur en middelen verantwoord.

GEMEENTELIJK RIOLERINGS PLAN (GRP) Financiële resultaten op de exploitatie

De werkelijke lasten en baten zullen afwijken van de ramingen.

Deze worden gestort/onttrokken in/aan een voorziening GRP. Wij willen transparant laten zien dat alle geïnde rioolrechten ook daadwerkelijk worden aangewend voor werkzaamheden voortvloeiend uit het GRP. Ons argument daarvoor is dat de burger helder moet kunnen zien dat het geld daadwerkelijk wordt besteed waarvoor het wordt opgehaald.