Overzicht van baten en lasten

Programma's Primitieve begroting Dynamische begroting
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

1011 Dienstverlening & Burgerzaken

7.079

-3.460

3.619

7.274

-3.560

3.714

1012 Veiligheid

15.442

-469

14.972

14.441

-244

14.197

1013 Citymarketing & Externe betrekkingen

3.693

-323

3.370

3.689

-207

3.482

1021 Wonen

2.045

-253

1.792

966

-452

514

1022 Klimaat & Energie

7.394

-1.823

5.570

7.634

-1.779

5.855

1023 Groen & Water

16.831

-12.072

4.759

16.853

-12.232

4.621

1031 Ruimte & Cultuurhistorie

12.772

-6.984

5.788

12.603

-6.984

5.620

1032 Grondbeleid

200.437

-195.437

5.000

210.199

-202.603

7.596

1041 Economie & Toerisme

4.600

-2.364

2.236

4.240

-2.148

2.091

1042 Bestuur & Middelen

44.734

-314.438

-269.703

41.696

-316.465

-274.768

1043 Facilitaire diensten

46.744

-38.850

7.894

44.889

-36.216

8.673

1051 Zorg & Welzijn

66.425

-6.183

60.242

66.298

-8.073

58.226

1052 Sport

17.044

-2.197

14.847

16.948

-2.197

14.751

1061 Werk & Inkomen

184.553

-150.309

34.244

190.877

-153.616

37.261

1062 Openbare ruimte

48.387

-13.328

35.059

49.792

-14.455

35.338

1063 Wijken

14.227

-2.533

11.694

14.234

-2.533

11.701

1071 Cultuur

19.725

-479

19.246

19.744

-479

19.265

1072 Mobiliteit

19.065

-16.310

2.756

20.648

-17.496

3.152

1073 Onderwijs

35.262

-6.152

29.110

34.404

-6.254

28.150

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

766.459

-773.964

-7.505

777.431

-787.992

-10.561

1011 Dienstverlening & Burgerzaken

1012 Veiligheid

1013 Citymarketing & Externe betrekkingen

1021 Wonen

-1.324

-1.324

199

-698

-499

1022 Klimaat & Energie

1023 Groen & Water

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

1032 Grondbeleid

1.669

-1.125

544

1.715

-3.424

-1.709

1041 Economie & Toerisme

1042 Bestuur & Middelen

13.749

-6.748

7.001

16.566

-4.821

11.745

1043 Facilitaire diensten

136

-26

110

136

-26

110

1051 Zorg & Welzijn

1052 Sport

-23

-23

-23

-23

1061 Werk & Inkomen

-50

-50

-374

-374

1062 Openbare ruimte

1063 Wijken

1071 Cultuur

-110

-110

-330

-330

1072 Mobiliteit

100

-432

-332

-1.902

-1.902

1073 Onderwijs

-44

-44

-44

-44

Gerealiseerd totaal van saldo van baten en lasten

15.654

-10.882

4.772

18.617

-12.642

5.974

Gerealiseerd resultaat

782.113

-784.846

-2.733

796.048

-800.634

-4.587

Programma's Realisatie Dynamische begroting - Realisatie
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

1011 Dienstverlening & Burgerzaken

7.271

-3.627

3.644

3

67

70

1012 Veiligheid

14.248

-280

13.968

193

37

229

1013 Citymarketing & Externe betrekkingen

3.982

-225

3.757

-293

17

-275

1021 Wonen

1.753

-759

994

-787

307

-480

1022 Klimaat & Energie

7.090

-1.543

5.547

544

-236

308

1023 Groen & Water

17.280

-12.646

4.634

-427

414

-13

1031 Ruimte & Cultuurhistorie

12.041

-7.751

4.290

562

767

1.330

1032 Grondbeleid

230.264

-215.866

14.398

-20.065

13.263

-6.802

1041 Economie & Toerisme

4.020

-1.882

2.138

219

-266

-46

1042 Bestuur & Middelen

44.200

-313.110

-268.911

-2.503

-3.354

-5.858

1043 Facilitaire diensten

45.191

-36.370

8.821

-302

155

-148

1051 Zorg & Welzijn

64.537

-7.686

56.851

1.761

-387

1.374

1052 Sport

16.962

-2.199

14.762

-13

2

-11

1061 Werk & Inkomen

187.426

-156.854

30.571

3.451

3.238

6.689

1062 Openbare ruimte

49.972

-14.615

35.357

-180

161

-19

1063 Wijken

14.198

-2.544

11.655

36

11

46

1071 Cultuur

19.562

-501

19.062

182

22

204

1072 Mobiliteit

20.559

-17.469

3.090

89

-27

63

1073 Onderwijs

34.321

-7.766

26.554

83

1.513

1.596

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

794.877

-803.695

-8.818

-17.446

15.703

-1.743

1011 Dienstverlening & Burgerzaken

1012 Veiligheid

1013 Citymarketing & Externe betrekkingen

-254

-254

254

254

1021 Wonen

199

-626

-427

-72

-72

1022 Klimaat & Energie

1023 Groen & Water

-1.000

-1.000

1032 Grondbeleid

1.715

-10.256

-8.541

6.832

6.832

1041 Economie & Toerisme

1042 Bestuur & Middelen

16.566

-4.821

11.745

1043 Facilitaire diensten

136

-26

110

1051 Zorg & Welzijn

1052 Sport

-23

-23

1061 Werk & Inkomen

-981

-981

607

607

1062 Openbare ruimte

1063 Wijken

1071 Cultuur

208

-330

-122

-208

-208

1072 Mobiliteit

153

-1.902

-1.749

-153

-153

1073 Onderwijs

-44

-44

Gerealiseerd totaal van saldo van baten en lasten

18.978

-20.263

-1.285

-361

7.621

7.259

Gerealiseerd resultaat

813.855

-823.959

-10.103

-17.808

23.324

5.517