Balans

ACTIVA
 bedragen x € 1.000

31-12-2014

31-12-2013

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

426

652

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

426

652

Materiële vaste activa

402.423

368.105

Investeringen met een economisch nut

- overige investeringen met een economisch nut

323.930

285.398

Investeringen met een maatschappelijk nut

78.493

82.707

Financiële vaste activa

250.320

217.183

Kapitaalverstrekkingen aan:

- Activa in eigendom van derden

12.673

13.074

- deelnemingen

6.122

6.122

Leningen aan:

- woningbouwcorporaties

44.778

56.752

- deelnemingen

129.981

82.538

- overige verbonden partijen

Overige leningen u/g

48.004

51.841

Overige uitzettingen > 1 jaar (beleggingen)

8.762

6.856

TOTAAL VASTE ACTIVA

653.169

585.940

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

318.838

372.992

Grondexploitaties

308.734

362.660

Gronden niet in exploitatie

9.932

10.143

Grond- en hulpstoffen

99

107

Voorraad gereed product

73

82

Kortlopende vorderingen

84.300

94.143

Rekening-courant derden

0

996

Vorderingen op openbare lichamen

18.816

33.765

Vorderingen bijstandswet

17.903

15.989

Belastingdebiteuren

7.438

10.547

Vorderingen grondverkopen

6.508

6.026

Debiteuren

7.604

7.393

Overige vorderingen

2.613

2.070

Kasgeldlening overige

17.000

10.462

Te vorderen rente

6.418

6.894

Liquide middelen

11.570

31.124

Kassaldi

160

126

Bank en girosaldi

11.410

30.998

Overlopende activa

15.309

10.117

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

430.417

508.375

PASSIVA
bedragen x € 1.000

31-12-2014

31-12-2013

VASTE PASSIVA

Eigen Vermogen

88.458

79.638

Algemene reserves

68.572

62.369

Bestemmingsreserves

9.783

16.552

Gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten

10.103

717

Voorzieningen

70.939

65.932

Voorzieningen en verplichtingen, verliezen en

risico’s

55.543

49.950

Egalisatievoorzieningen

11.061

10.624

middelen van derden met bestedingsdoel

4.335

5.357

Langlopende schulden

674.356

687.881

Onderhandse leningen van:

-Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen

57.244

22.479

- binnenlandse banken en overige financiële  instellingen  

616.950

665.230

Waarborgsommen

161

171

TOTAAL VASTE PASSIVA

833.753

833.451

VLOTTENDE PASSIVA

Kortlopende schulden

172.753

174.466

Kasgeldleningen openbare lichamen

40.000

0

Kasgeldleningen overig

100.000

153.000

Crediteuren

18.406

8.022

Afdracht loonheffing en sociale lasten

7.982

10.089

Verhaalbare bijstand

0

2.659

Door derden belegde gelden

635

696

Rekening-courant derden

5.730

0

Bank- en girosaldi

188

38.187

Overlopende passiva

76.493

48.211

Te betalen rente

9.487

10.097

Verplichtingen inzake ondernemersfonds

1.040

1.282

Nog te betalen bedragen

18.277

22.913

Vooruitontvangen bedragen openbare lichamen

66

449

Gelden van derden met specifiek bestedingsdoel

47.623

13.471

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA

249.434

260.864

Totaal gewaarborgde en gegarandeerde geldleningen en overige zekerheidstellingen ultimo 2014
bedragen x € 1.000

602.165