Onderhoud gebouwen

Onderhoud gebouwen

Beleidskader en realisatie
Uw Raad heeft middelen beschikbaar gesteld om onze gebouwen structureel te onderhouden.De planning van de werkzaamheden is vastgelegd in een meerjaren-onderhoudsplan voor onze panden. De daadwerkelijke uitvoering van het onderhoud wordt gebaseerd op de vaststelling van het  jaarplan onderhoud.
Voor het meten en bewaken van de onderhoudsstaat hanteren wij de landelijke NEN-norm 2767 (Nederlands Normalisatie-instituut) voor gebouwen. Wij hebben steekproefsgewijs een conditiemeting conform deze NEN-norm laten uitvoeren.

Op basis van het jaarplan is ook in 2014 het onderhoud uitgevoerd. Het onderhoud vertoont in absolute zin, als gevolg van werkelijk uit te voeren onderhoud, in de verschillende jaren  grote fluctuaties. Middels een egalisatievoorziening vertoont de feitelijke belasting van de begroting een stabiel  beeld; wij middelen de lasten van het onderhoud over een periode van 20 jaren. Het meerjaren onderhoudsplan wordt periodiek geactualiseerd.

Uitbesteding regietaken onderhoud
Het onderhoud van onze gemeentelijke panden is sinds 2008 uitbesteed aan RHDHV.
Elk jaar actualiseert RHDHV in overleg met de gemeente het meerjarenonderhoudsplan (MOP) Hierin is het onderhoud van het gemeentelijk vastgoed voor de komende jaren vastgelegd.
Het jaarbedrag zoals dat nu in de begroting is opgenomen gaat uit van het 20-jarig gemiddelde.

Jaarlijks stellen we de uitvoeringsplanning vast met de bijbehorende kostenraming.
De bedragen kunnen jaarlijks sterk fluctueren. We vangen de financiële effecten daarvan op via de Voorziening POG (Planmatig Onderhoud Gebouwen). Met het vaststellen van het jaarplan voldoen we aan de voorschriften voor rechtmatigheid van de uitgaven.

We kunnen met het onderhoudsbudget de gemeentelijke gebouwen in stand houden, maar het is niet bestemd en ook niet toereikend om er renovaties en verbeteringen qua materialengebruik, installaties of qua functionaliteit mee aan te brengen. De aanwending van het bedrag, dat in de begroting beschikbaar is voor het uitvoeren van het onderhoud, zal dan ook steeds kritisch moeten worden afgewogen om het noodzakelijke instandhoudingsonderhoud structureel te kunnen blijven uitvoeren. De onderhoudsuitgaven (realisatie 2014) staan in onderstaande tabel.

Bedragen x € 1.000

Begroting 2014

Realisatie 2014

Storting 2014

Facilitaire gebouwen

1.644

1.617

27

Wijk- en sportgebouwen

2.126

1.852

274

Overig vastgoed

1.629

2.339

-710

Buitensport

513

432

81

Het verschil tussen begroting en realisatie kan worden verklaard door de voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwe aanbesteding van het onderhoud voor de komende tien jaar en verder door extra uitgaven voor asbest, legionella en brandveiligheid,  een bijdrage  aan de verbouwing van wijkcentrum Dukenburg en de effecten van de overdracht Brandweerposten.

Realisatie investeringen
Naast het reguliere technisch onderhoud is er een aantal ontwikkelingen die invloed
hebben op het gebruik en het onderhoud van de gemeentelijke panden. Hieronder lichten
wij uw Raad de belangrijkste toe.

Diverse wettelijke aanpassingen aan gebouwen
Het jaarlijks terugkerende bulkkrediet Gemeentelijke Accommodaties van € 750.000 is in 2014 volledig besteed aan noodzakelijke aanpassingen en verbeteringen aan gemeentelijke gebouwen in het kader van veiligheid,  wetgeving of het verbeteren van de gebruiksmogelijkheden. De inzet  betreft o.a. aanpassingen aan wijkcentra de Piramide en de Brack, de ontmoetingsruimte in voorzieningenhart de Ster, bijdragen aan de renovatie van wijkcentrum en zwembad Meijhorst, inrichting van het plein bij de Schouwburg en het opknappen van de toren van de kerk in de Dorpsstraat.

Rendabele investeringen
Uw Raad heeft een jaarlijks krediet van € 1.100.000 beschikbaar gesteld voor rendabele
investeringen, ook genaamd investeringen met eigen dekking. Denk daarbij aan aanpassingen van gebouwen, waarbij de kapitaallasten worden gedekt door een hogere opbrengsten of lagere (overige) kosten. In 2014 is  het beschikbare bedrag in totaal € 872.000 ingezet  om in Voorzieningenhart de Biezantijn, Wijkcentrum Dukenburg en Sporthal de Triangel aanpassingen aan te brengen ten behoeve van (extra) verhuur. Daarnaast is  € 50.000 ingezet voor de Doorbraak tussen het Regionaal Archief Nijmegen (RAN) en de Bibliotheek.

Investeringen in duurzaamheid
In 2014 is voor in totaal circa € 3 miljoen geïnvesteerd in initiatieven op het gebied van duurzaamheid waaronder € 300.000 bij de Vereeniging en € 230.000 in Wijkcentrum Dukenburg. Wij hebben dit gedaan op basis van de Raadsbesluiten Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed d.d. 5 september 2012 en Uitvoeringsplan Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed 2014  d.d. 29 mei 2013.

Buitensportaccommodaties
Ook voor het onderhoud van de opstallen op onze buitensportaccommodaties hanteren wij sinds 2007 een meerjarig onderhoudsplanning. Deze werkwijze is gericht op het borgen van voldoende onderhoudsmiddelen voor de betreffende accommodaties. Het onderhoud heeft betrekking op kleedkamers, omheining en straatwerk.