Kapitaalgoederen in de openbare ruimte

Kapitaalgoederen in de openbare ruimte

Algemeen
Tot de kapitaalgoederen in de openbare ruimte rekenen we onder andere de wegen en civiele kunstwerken, openbare verlichting, riolering, het water en het groen in de stad. Met het onderhoud van de kapitaalgoederen in de openbare ruimte is een substantieel deel van de begroting gemoeid. Onderhoud bestaat uit dagelijks onderhoud, groot onderhoud, technische vervanging en renovatie. Voor kapitaalgoederen in de openbare ruimte hanteren wij afschrijvingstermijnen, op basis van de technische levensduur. Onder de kapitaalgoederen hebben wij zowel investeringen van maatschappelijk als van economisch nut opgenomen. Ook op de investeringen van maatschappelijk nut wordt op basis van de levensduur afgeschreven.

Integraal beheer openbare ruimte
Beleidskader: Begin 2013 is de beleidsnota ‘Geef ze de (openbare) ruimte’ vastgesteld. Deze nota gaat niet meer uit van A en B - niveaus maar van één basisniveau, het Marikenniveau. Het Marikenniveau voldoet aan de wettelijke kaders van de gemeente- en wegenwet. Accenten kunnen worden gelegd op plekken die belangrijk zijn voor bewoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en de gemeente (als het gaat om het algemene belang). In 2014 is dit Marikenniveau door ons College vastgesteld.
Dit betekent dat we voor een aantal beheeronderdelen de technische norm loslaten en  de grens opzoeken van wat technisch aanvaardbaar is en voor de bewoners nog acceptabel. Voor een aantal beheeronderdelen blijft  de technische norm leidend, zoals bij asfaltwegen, omdat een lager niveau van onderhoud negatieve financiële consequenties heeft in de toekomst.

Areaalmutaties
De woningdichtheid van Nijmegen groeit de komende jaren en de openbare ruimte verandert voortdurend. Dit brengt veranderende beheerkosten met zich mee. Areaaluitbreiding, functieverandering van de openbare ruimte en de hieruit voortvloeiende hogere beheerkosten moeten structureel in de begroting worden opgenomen. Deze structurele uitbreiding van het beheerbudget is nodig om onze stad te beheren en onderhouden zoals we voor ogen hebben bij de inrichting en ontwikkeling. Voor iedere woning die we opleveren, nemen we vanaf 2012 een bedrag op in de begroting. Als onderdeel van de reguliere cyclus van begroten en verantwoorden beoordelen we periodiek of de ontwikkeling van de beschikbare middelen gelijke tred houdt met de benodigde lasten op het programma. In 2014 is € 0,2 miljoen aan de begroting toegevoegd.

Wegen
Beleidskader:  Vanaf begin 2013 geldt de beleidsnota ‘Geef ze de (openbare) ruimte’ als beleidskader. In deze nota is gekozen voor één basisniveau voor de hele stad, het zogenaamde Marikenniveau. Dit heeft geen invloed op onze kapitaalgoederen, de grote asfaltwegen. Hier blijft de technisch norm leidend.
Beleidsrealisatie: In 2014 is de Kwakkenbergweg deels heringericht, ter hoogte van het Erica Terpstra zwembad. Ook is de St. Jacobslaan fase 2 uitgevoerd, net als Stijn Buysstraat fase 1 en Kanaalstraat fase 2. De snelfietsroute over de Dennenstraat is aangelegd en deze wordt snel uitgebreid over de Muntmeesterlaan.
Poort Neerbosch is in 2014 opgestart en wordt in 2015 afgerond. Verder is er groot asfaltonderhoud gepleegd aan de van Boetbergweg, Nieuwe Ubbergseweg & Terwindtstraat, rotonde Griftdijk, Edisonstraat & Nieuwe Mollenhutseweg, Koolemans Beynenstraat en Oude Groenestraat. Ook is het asfalt vervangen van de woonstraten van Slichtenhorststraat, Dr. Jan Berendsstraat en Zwanenveld 21e straat. Daarnaast is de snelfietsroute RijnWaalpad afgerond; de Visveldsestraat is voorzien van een rode asfaltdeklaag. Ook is het fietspad langs de meubelboulevard aan de Wijchenseweg geasfalteerd, evenals het fietspad aan de Kelfkensbos. In de Einsteinstraat is het versleten asfalt vervangen door betonstenen. In 2015 wordt fase 2 van de Einsteinstraat uitgevoerd. Het groot onderhoud van de Nieuwe Dukenburgseweg en de Daalseweg is doorgeschoven naar 2015.
Financiële realisatie: Het onderhoud van wegen en civiele kunstwerken is begroot in het programma Openbare Ruimte. In 2014 besteedden wij € 8,1 miljoen aan onderhoud en vervanging van verhardingen en civiele kunstwerken.

Openbare verlichting
Beleidskader: Voor Openbare verlichting hebben we een apart beleidskader vastgesteld eind 2011. Met deze beleidsnota hebben we een duidelijk kader voor de openbare verlichting in de komende jaren, waarin aandacht is voor de balans tussen veiligheid, beeldkwaliteit, duurzaamheid, burgertevredenheid en kosten. Met verschillende maatregelen zorgen we voor zo laag mogelijk energieverbruik van de openbare verlichting, zonder in te leveren op verkeersveiligheid en sociale veiligheid. Zo zullen bij nieuwe ontwikkelingen alleen nog laag energetische verlichting zoals LED worden toegepast, passen we ‘licht op maat’ toe en experimenteren we met reflecterend asfalt. Het kabelnet voor openbare verlichting heeft een onderhoudsachterstand. We gaan deze achterstand de komende 20 jaar wegwerken door 18 km kabel per jaar te vervangen.
Beleidsrealisatie: In het kader van het nieuwe beleidsplan vervangen we steeds meer verlichting door LED verlichting in de stad. We hebben LED verlichting aangebracht op de Groenestraat, Dobbelmanweg, Ubbergseweg en Grootstalselaan. Op de Grootstalselaan hebben we dit uitgebreid met licht op aanvraag. Het gaat in totaal om 159 vervangingen. Daarnaast hebben we bijna 13 km kabelnet vervangen. Daarmee hebben we de slechtste kabels vervangen van het oude kabelnet. De in het beleidsplan opgenomen 18 km was niet haalbaar binnen ons budget.
Financiële realisatie: We hadden 66 kabelstoringen met een totale kosten van  € 156.000, tegen 110 vorig jaar voor € 375.000. Dit komt vooral doordat het een overwegend droog jaar was met weinig vorst en sneeuw.
 € 250.000 per jaar is gangbaar met ons kabelnet. In totaal is voor € 2,7 miljoen besteed aan onderhoud en vervanging voor openbare verlichting in 2014.

Riolering
Beleidskader: Gemeentelijk rioleringsplan 2010-2016. In 2009 heeft uw Raad dit beleidskader vastgesteld. Het accent ligt op planmatig onderhoud gericht op behoud van restlevensduur van ons rioolstelsel. Dit in tegenstelling tot het voorgaande rioleringsplan 2005-2009 waarin de nadruk lag op statistisch bepaalde investeringsbehoefte.
Beleidsrealisatie: De restlevensduur bedroeg aan het begin van 2014 47,746 jaar. Per 31 december 2014 bedraagt de indicator 48,130 jaar. Dat is ongeveer 0,4 jaar hoger dan begin 2014. 96,4% Van de Nijmeegse riolen is nu éénmaal geïnspecteerd. Als het gros van de riolen ten minste twee maal is geïnspecteerd, met meerdere jaren tijd tussen twee inspecties, wordt de veroudering van de riolen goed zichtbaar en kan de gemiddelde restlevensduur van de Nijmeegse riolering betrouwbaarder en nauwkeuriger bepaald worden. Tot die tijd zijn jaarlijkse door statistiek veroorzaakte variaties in de gemiddelde restlevensduur onvermijdelijk.
Voor de volledigheid:

  • gemiddelde restlevensduur is bijna 50 jaar;
  • gemiddelde ouderdom is circa 40 jaar;

De gemiddelde levensverwachting van onze riolen is daarmee momenteel bijna 90 jaar.
Financiële realisatie: Het beheer en onderhoud van ons rioolstelsel is begroot in het programma Groen & Water. In 2014 besteedden wij aan rioolstelsel en watersysteem circa €12 miljoen waarvan circa  €4,16 miljoen voor vervangingsinvesteringen.

Water
Beleidskader: Waterplan 2001. Doel is duurzaam omgaan met water en waterpartijen in de stad: schoonhouden van het stadswater, verbeteren van de (grond)waterkwaliteit, water zichtbaar maken in de openbare ruimte en verminderen van het waterverbruik. Het beleidskader is uitgewerkt in het actieplan 2005 met daarin een vertaling van de ambities. In het waterplan is een planning opgenomen van projecten die in de geplande periode uitgewerkt worden in deelplannen.
Beleidsrealisatie:  Wij hebben gewerkt aan stelselverbetering in Dukenburg en in Neerbosch-Oost.
Financiële realisatie: Het onderhoud van water en waterpartijen in de stad is begroot in het programma Groen & Water. In 2014 besteedden wij aan rioolstelsel en watersysteem circa € 12 miljoen waarvan circa  € 4,16 miljoen voor vervangingsinvesteringen

Groen
Beleidskader: De Groene Draad (2007), Groene Allure Binnenstad (2007), Handboek Stadsbomen (2009), Groenaanpakplan Dukenburg (2010), Hoofdlijnennotitie Groenvisie Lindenholt (2012),  Richtlijn Natuur Nijmegen (2004), Uitvoeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing (2013), Natuurtoets en beheerkalender (2005), Beheervisie Heumensoord (2011).
Beleidsrealisatie: We hebben geen specifiek nieuw groenbeleid ontwikkeld; wel hebben wij onze beleidskaders toegepast bij de ruimtelijke ontwikkeling van onze stad. Daarnaast zijn we begonnen met de inhoudelijke uitwerking  van de beleidsnota 'Geef ze de (openbare) ruimte'. In 2014 hebben we Marikenniveau vastgesteld. Verder hebben we conform de plannen uitvoering gegeven aan het dagelijkse beheer en onderhoud van het groen in de stad. Hiervoor en voor de diverse gerealiseerde projecten verwijzen wij naar het programma Groen & Water en het programma Openbare Ruimte. Voor het onderhoud van de bomen en het bosplantsoen hebben we de technische norm leidend gehouden, vanwege de fysieke en sociale veiligheid. In 2014 hebben we de achterstand op het onderhoud voor bosplantsoenen weggewerkt. Dit betekent dat we op het openbaar groen geen onderhoudsachterstanden meer hebben.
Financiële realisatie: Het dagelijks onderhoud van het groen is begroot in het programma Openbare Ruimte. In 2014 besteedden wij € 6,1 miljoen.
In 2014 investeerden we circa €0,7 miljoen in groen vanuit ISV en € 0,375 vanuit Woonmilieuverbetering.