NV Bank Nederlandse Gemeenten

Naam

NV Bank Nederlandse Gemeenten

Programma

1042: Bestuur & Middelen

Openbaar belang

BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Gemeentelijk belang

Het maatschappelijk aandelenkapitaal bestaat uit 100 miljoen aandelen van € 2,50
nominaal, waarvan 55.690.720 aandelen zijn geplaatst en volgestort.
De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, elf provincies en een hoogheemraadschap.
De gemeente Nijmegen bezit 193.479 aandelen.

Financiële
Kerngegevens

Per 30 juni 2014
- Eigen vermogen: € 3.609 miljoen (eind 2013: € 3.430 miljoen)
- Totaal verplichtingen: € 136.622 miljoen (eind 2013: € 127.753)
- Netto winst eerste half jaar : € 153 miljoen (2013 volledig jaar: €283 miljoen)

(Financiële) risico's

Doordat de BNG als sectorbank actief is binnen de publieke sector loopt zij minder risico dan commerciële banken. Het terugbetalingsrisico is in deze sector lager.

Doel

BNG vertaalt haar missie in de volgende doelstellingen:
- het behoud van substantiële marktaandelen in de Nederlandse publieke sector en het semi-publieke domein;
- het behalen van een redelijk rendement voor de aandeelhouders.

Ontwikkelingen

De BNG bank heeft in het najaar van 2014 zonder problemen de stresstest van de Europese Centrale Bank doorstaan.