Waalfront BV

Naam

Waalfront BV

Programma

1032: Grondbeleid

Openbaar belang

De vennootschap is opgericht om fiscaal transparant financieel deel te nemen in de commanditaire vennootschap Ontwikkelingsbedrijf Waalfront CV (OBW CV). Binnen deze CV is Bouwfonds Ontwikkeling BV partner op basis van 50/50 zeggenschap en risico.
Wij voeren een actief grondbeleid mede door participaties in Publiek Private Samenwerking en realisatie van bedrijvigheidfuncties (kantoren en winkels) en woningen, ten dienste van gemeentelijk economisch, werkgelegenheids- en volkshuisvestingsbeleid. Deze werkwijze is vastgelegd in de Kadernota Grondbeleid 2009, door uw raad vastgesteld op 30 juni 2010.

Gemeentelijk belang

Aandelenkapitaal is € 18.000. Nijmegen is 100% aandeelhouder.
Het commanditair vermogen bedraagt € 4.000.000.

Financiële
Kerngegevens

Het eigen vermogen van de BV bedraagt € 18.000

De gemeentelijke financiële bijdrage

De jaarlijkse kosten van de BV worden ten laste van de saldireserve gebracht.(mn rente aandelenkapitaal)

(Financiële) risico's

Risico ter hoogte van het geplaatste en gestorte aandelenkapitaal (€ 18.000) en het commanditair vermogen ad €4.000.000

Doel

Voortzetting deelname in de CV.

Uitwerking gemeentelijke doelstellingen Waalfront vindt plaats in OBW Waalfront Beheer BV. Hiernaar wordt verwezen.

Ontwikkelingen

zie toelichting bij OBW Waalfront Beheer BV

Agenda

zie toelichting bij OBW Waalfront Beheer BV