Ontwikkelingsbedrijf Waalfront Beheer BV

Naam

Ontwikkelingsbedrijf Waalfront Beheer BV

Programma

1032: Grondbeleid

Openbaar belang

Realisatie van het stadsdeel Waalfront door deelname in het risicodragend uitvoeren van de grondexploitatie voor het plangebied door middel van het verwerven van gronden en panden, het bouw- en woonrijp maken ervan, het realiseren van binnenwijkse voorzieningen, het uitgeven van bouwrijpe kavels en gronden voor de realisatie van woningen en bijbehorende voorzieningen.
De vennootschap (OBW Beheer BV) is opgericht om als beherend vennoot deel te nemen in de commanditaire vennootschap Ontwikkelingsbedrijf Waalfront CV (OBW CV). De vennootschap neemt voor 2% deel in de CV.
De overige deelnemers in de CV zijn Waalfront BV (100% eigendom Gemeente Nijmegen) en Rabo Vastgoed ieder voor 49%.
De beherend vennoot stuurt de ontwikkelingen en activiteiten binnen OBW CV.
Wij voeren een actief grondbeleid mede door participaties in Publiek Private Samenwerking en realisatie van bedrijvigheidfuncties (kantoren en winkels) en woningen, ten dienste van gemeentelijk economisch, werkgelegenheids- en volkshuisvestingsbeleid. Deze werkwijze is vastgelegd in de herziene Kadernota Grondbeleid, door uw raad op 30 juni 2010 vastgesteld.
De BV blijft contractueel in stand gedurende de hele realisatieperiode van het Waalfront en de levensduur van Ontwikkelingsbedrijf Waalsprong CV.
Vooralsnog is de looptijd van de gebiedsontwikkeling tot 2029.

Gemeentelijk belang

Gestort aandelenkapitaal is € 45.000. Nijmegen is 50% aandeelhouder. Andere aandeelhouder is Rabo Vastgoed, ook voor 50%. De BV draagt bij de oprichting van OBW CV € 160.000 bij in het eigen vermogen van de CV en is voor 2 % aandeelhouder in de CV.

Financiële
Kerngegevens

De indirect de verbonden partij Waalfront ontwikkeling cv heeft per 31-12-2013 een schuldpositie van 21,8 miljoen tegenover een negatief eigen vermogen van € 21 miljoen. Er was op dat moment geen onderhanden werk.
De conceptgrondexploitatie van OBWaalfront 2014 is nog niet vastgesteld. Op basis van de conceptgrex en de second opinion is een voorziening getroffen van €  17,2 mln., 50% van het tekort netto contant per 1-1-2015. De toename van het tekort wordt met name veroorzaakt door lagere grondopbrengsten en het wegvallen van deelplannen(minder woningen).

De gemeentelijke financiële bijdrage

De jaarlijkse kosten van de BV worden ten laste van de Saldireserve gebracht.(mn rente aandelenkapitaal)

(Financiële) risico's

Het aandeel van de gemeente Nijmegen in de geactualiseerde risicoanalyse voor de grondexploitatie OB Waalfront 2014 bedraagt € 11,7 mln.

Doel

Ontwikkelingen

Op 14 maart 2014 is de eerste paal geslagen voor de nieuwbouw Handelskade en is begonnen met de realisatie van de nieuwbouw van 534 appartementen.
In 2014 is het concept  van TAB in het Honig complex verder uitgewerkt. Inmiddels is het uitgegroeid naar een creatieve broedplaats in Nijmegen en zijn er diverse ondernemingen op basis van een tijdelijke huurovereenkomst van maximaal 8 jaar gevestigd. Op dit moment is circa 90% van de beschikbare 30.000 m2 bezet.

Voor het deelplan Koningsdaal is het  bestemmingsplan inmiddels onherroepelijk, zijn de ontwikkelaars geselecteerd en is het eerste blok van in totaal 45 woningen in verkoop gebracht.