BV Land over de Waal

Naam

BV Land over de Waal

Programma

1032: Grondbeleid

Openbaar belang

Realisatie stadsdeel Waalsprong door deelname in het risicodragend uitvoeren van de grondexploitatie voor het plangebied door middel van het verwerven van gronden, het bouw- en woonrijp maken ervan, het realiseren van boven- en binnenwijkse voorzieningen, het uitgeven van bouwrijpe kavels en gronden voor de realisatie van woningen en de bijbehorende centrumvoorzieningen.
De vennootschap is opgericht om fiscaal transparant financieel deel te nemen in de commanditaire vennootschap GEM Waalsprong CV.

Gemeentelijk belang

Gestort aandelenkapitaal is € 18.160, het gestorte commanditair vermogen bedraagt € 272.268. De gemeente Nijmegen is 100% aandeelhouder

De gemeentelijke financiële bijdrage

- De jaarlijkse kosten van de BV (m.n. rente op aandelenkapitaal) worden ten laste van de Saldireserve gebracht.

(Financiële) risico's

Risico ter hoogte van het aandelenkapitaal

Doel

Deelname in de CV.

Ontwikkelingen

Voortzetting deelname in de CV