GEM Waalsprong Beheer BV

Naam

GEM Waalsprong Beheer BV

Programma

1032: Grondbeleid.

Openbaar belang

Eind 2012 heeft de aandeelhoudersvergadering van de GEM Waalsprong besloten om te onderzoeken of de GEM minnelijk kon worden ontbonden. Dit heeft geleid tot onderhandeling tussen de gemeente en betrokken marktpartijen en de ondertekening van een Vaststellingsovereenkomst (VOK) Hierin is afgesproken dat partijen de aandelen in GEM Waalsprong CV en GEM Waalsprong Beheer BV overdragen aan de gemeente Nijmegen. Dit heeft plaatsgevonden voor de zomer van 2013. Daarmee is de gemeente 100% aandeelhouder geworden in de GEM Waalsprong en heeft de gemeente daarmee de volledige regie over de ontwikkeling van de Waalsprong op zich genomen.

Gemeentelijk belang

Gestort aandelenkapitaal is € 54.454. Nijmegen is 100% aandeelhouder

Financiële
Kerngegevens

De indirect  verbonden partij Waalsprong cv is  per 31-12-2013 nagenoeg geheel met vreemd vermogen (€ 298 miljoen, verstrekt door Nijmegen) gefinancierd. De onderhanden werk positie op dat moment bedraagt € 48,8 miljoen.
Het resultaat van de grondexploitatie van GEM Waalsprong 2014 is -€ 27,1 miljoen netto contant per 1-1-2015.

De gemeentelijke financiële bijdrage

De jaarlijkse kosten van de BV ( rente op aandelenkapitaal) worden ten laste van de Saldireserve gebracht.

(Financiële) risico's

de risicoanalyse geactualiseerd voor de grondexploitatie van GEM Waalsprong. Het risicoprofiel bij 80% zekerheid bedraagt € 51,2 miljoen (exclusief dempingsfactor van 10%).

Doel

De ontwikkeling van de Waalsprong.

Ontwikkelingen

In het plangebied Grote Boel (zuidelijk deel Groot-Oosterhout) is gestart met het bouwrijp maken van het gebied en de verkoop van de eerste 175 kavels. Naar verwachting zal in 2015 gestart worden met de bouw van de woningen. De planuitwerking van Grote Boel is verder gebracht op basis van de nieuwe planopzet en het nieuwe beeldkwaliteitsplan. Dit is het eerste grote deelgebied dat vanuit een meer vraaggerichte strategie wordt ontwikkeld en zal een belangrijk ontwikkelingsgebied in de Waalsprong worden nu binnen een paar jaar Laauwik en het Nijland zo goed als gerealiseerd zijn. Ook wordt paralel aan de ontwikkeling van dit plandeel de realisatie van een school in het noordelijk deel van de Grote Boel voorbereid.
Voor het plangebied De Stelt is in 2014 het beeldkwaliteitsplan vastgesteld en het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. De planopzet is in overleg met de omwonenden uitgewerkt, de voorbereidingen voor het bouwrijpmaken zijn gestart, en er is begonnen met de verkoop van kavels. Naast de VOK-partijen, die een deel afnemen, is er ook belangstelling bij andere marktpartijen voor dit plandeel.
In Laauwik en het Nijland zijn de beoogde woningen voor een groot deel gerealiseerd, in aanbouw of in optie. De kavels voor particuliere bouw (vrije kavels) en de delen die beoogd zijn voor appartementen gaan langzamer van de hand. Een aantal onderdelen in Laauwik en het Nijland zijn en worden herontwikkeld. Hier worden de woningen de komende 2 jaar gebouwd.
Er is nog steeds enthousiasme rond het zelfbouwproject ‘Plant je Vlag’ in het plangebied Vossenpels-Zuid. In dit gebied is de verkoop dit jaar toegenomen. Op een aantal kavels in dit gebied zijn al woningen gerealiseerd, en voor de meeste andere kavels zijn de voorbereidingen al ver gevorderd. Dit zal in 2015 verder zijn vervolg krijgen. Zo kan ook de woningdifferentiatie worden bevorderd en dit sluit aan op de ambitie om meer vraaggericht te ontwikkelen.
Er is ook nog steeds belangstelling voor de IBBN-regeling (Ik Bouw Betaalbaar Nijmegen). Zowel in de Vossenpels-zuid als in Laauwik wordt dit IBBN-concept toegepast. Voortzetting van de toepassing van IBBN of alternatieve stimulerende regelingen wordt verkend.
In het Coalitie-akkoord is de versnelling van de woningbouw opgenomen in de Waalsprong. Op het eerste gezicht lijken de locaties met een meer stedelijk milieu (Hof van Holland, deel Broodkorf) hiervoor het meest geschikt, wellicht zijn er ook nog andere versnellingsmogelijkheden in andere woonsegementen. Voor het gebied Hof van Holland/Broodkorf is gestart met de werkzaamheden voor het ambitiedocument. Deze zal naar verwachting medio 2015 aan de gemeenteraad worden aangeboden. In dit ambitiedocument worden de ontwikkelingsmogelijkheden, de te realiseren woonmilieu’s en voorzieningen en de marktbenaderingsstrategie in beeld gebracht. Wel is het van belang om bij de ontwikkeling in de komende jaren goed af te wegen om (potentieel) geschikte locaties voor etagebouw, in te zetten voor grondgebonden woningen. Door potentieel goede locaties te reserveren kan dit segment bediend worden als de markt hier wel klaar voor is.
In 2014 is een breed pallet aan initiatieven voor Tijdelijk Anders Bestemmen (TAB) tot ontplooing gekomen in de Waalsprong. Gekeken zal worden of er nog meer kansen liggen voor TAB, ook als “placemaking” voor nog tot ontwikkeling te brengen deelgebieden.