Brabantse Poort BV

Naam

Brabantse Poort BV

Programma

1032: Grondbeleid.

Openbaar belang

Realisatie van bedrijvigheidsfuncties (kantoren en winkels) en woningen, ten dienste van gemeentelijk economisch, werkgelegenheids- en volkshuisvestingsbeleid.
In een Publiek Private Samenwerking de ontwikkeling en realisatie van vastgoed in het gebied Brabantse Poort ter hand nemen.
Hiervoor worden bouwlocaties aangekocht in het gebied van de Brabantse Poort te Nijmegen en onroerend goed (woningen, winkels en bedrijfsmatig onroerend goed) binnen dit gebied ontwikkeld, gerealiseerd en verkocht.
Deelname in een uitvoerende organisatie verschaft maximale invloed op de realisatie van dit beeldbepalende stedelijke project. De werkwijze is vastgelegd in de kadernota grondbeleid.

Gemeentelijk belang

aandelenparticicpatie is 10% EUR 34.033

Financiële
Kerngegevens

- In de jaarrekening 2013 zijn de cijfers als volgt:
eigen vermogen begin jaar EUR 1.292.011 eind jaar EUR 1.268.281
vreemd vermogen begin jaar EUR 53.498 eind jaar EUR 50.191
- het resultaat over 2013 is EUR -23.730 na belastingen.

De gemeentelijke financiële bijdrage

De jaarlijkse kosten van de BV worden ten laste van de saldireserve gebracht.(mn rente aandelenkapitaal)

(Financiële) risico's

Risico ter hoogte van het geplaatste en gestorte aandelenkapitaal

Doel

Opheffing van de BV.

Ontwikkelingen

Tussen gemeente en BV is een oplossing gevonden voor een pompput t.b.v. het wooncomplex aan de Draaiom (Zwanenstraat). De gemeente zal de put in eigendom en beheer overnemen. De BV betaalt een afkoopsom om een en ander mogelijk te maken.
Voor kavel F (Wijchenseweg) wordt een kandidaat gezocht. Procedure tussen BV en T&L is in hoger beroepsfase beland. Zal dus nog enige tijd aanlopen.