Recreatiegemeenschap Veluwe (RGV)

Naam

Recreatiegemeenschap Veluwe (RGV)

Programma

1041: Economie & Toerisme

Openbaar belang

Het in stand houden, optimaliseren en laagdrempelig toegankelijk houden van openbare recreatieplassen.

Gemeentelijk belang

De gemeente Nijmegen is voor 16,74% aandeelhouder van RGV Holding B.V. (RGV). De gemeente Nijmegen verstrekt geen subsidie aan deze verbonden partij én er wordt geen dividend uitgekeerd.

Financiële
Kerngegevens

Er zijn geen gegevens over 2014 bekend.
Eigen vermogen primo 2013: € 43,4 mln.
Eigen vermogen ultimo 2013: € 49,9 mln.
Vreemd vermogen primo 2013: € 24,1 mln.
Vreemd vermogen ultimo 2013: € 20,8 mln.

Resultaat 2013: € 3,6 mln. winst

De gemeentelijke financiële bijdrage

De jaarlijkse financiële bijdrage is in 2001 met een eenmalige bijdrage afgekocht.

(Financiële) risico's

Het financiële risico is voor de gemeente Nijmegen nihil. Hoogstens een risico ter hoogte van 16,74% van het geplaatste en gestorte aandelenkapitaal ad € 181.600.

Doel

Op 5 juni 2014 vond de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering (AVA) plaats. Belangrijke agendapunten waren het vaststellen van de jaarrekening 2013 en een voorstel tot statutenwijziging.

Ontwikkelingen

Het RGV onderzoekt de mogelijkheid tot nauwere samenwerking met andere (recreatie) ondernemers en partijen. Per 2016 eindigt de huidige lockup-periode en is het mogelijk om de aandelen over te dragen.