Indigo B.V.

Naam

Indigo B.V.

Programma

1032: Grondbeleid

Openbaar belang

De gemeente wenst haar klimaatambities te realiseren, onder meer door het tegengaan van het gebruik van fossiele brandstoffen en de reductie van de uitstoot van CO2.

Gemeentelijk belang

Aandelenparticipatie is 5%,  € 300.000. Hiervoor heeft de gemeente op een  aantal vraagstukken binnen Indigo strategische zeggenschap op basis van unanieme besluitvorming van de aandeelhouders.

Financiële
Kerngegevens

(bron: jaarrekening 2013):
Eigen vermogen: € 4,9 miljoen. Dat is een daling van € 1 miljoen ten opzichte van 2012. Oorzaak daarvoor is een bijzondere waardevermindering in verband met een vertraging van de woningbouw.
Overigens wijst de bijgestelde business case 2015 er op dat het eigen vermogen weer deels zal aanhelen, vanwege de uitbreiding van de concessie aan Nuon in het gebied Handelskade. Daardoor treedt een versnelling en geringe verruiming van het aantal aansluitingen op.
Vreemd Vermogen: € 5,2 miljoen. Betreft met name vooruitontvangen opbrengsten.
Resultaat 2013:
Een verlies van € 1 miljoen veroorzaakt door de bijzondere waardevermindering.

De gemeentelijke financiële bijdrage

In 2014 heeft Nijmegen conform overeenkomsten € 1,25 miljoen Green Deal en € 3,5 miljoen subsidie uitgekeerd aan Indigo BV.

(Financiële) risico's

De financiële risico's voor Nijmegen zijn beperkt door de minderheidsdeelneming van 5%; het leeuwendeel van het risicoprofiel wordt afgedekt door de 95% aandeelhouder Alliander. De gemeente Nijmegen kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor het aangaan van financiële verplichtingen.
Indigo BV vangt risico's op door middel van de werkwijze van de achtergestelde lening bij de provincie (pas betalen bij voldoende woningaansluitingen en voldoende cashflow)) en door posten onvoorzien in het budget voor de investeringsfase. Daarbij staat Alliander garant voor overschrijding van het investeringsbudget. Aangezien het warmtenet is aangelegd en de installatie in gebruik is genomen per 25 november 2014 kon een deel van deze post onvoorzien ad ca € 0,8 miljoen vrijvallen. Deze informatie is bekend en ook gedeeld in de AVA.
Vertraging in woningbouw en het niet kunnen benutten van kansen op nieuwe aansluitingen vormen wel nog een risico.

Doel

Het warmtenet draagt voor een belangrijk deel bij aan de klimaatambitie om in 2045 een energieneutrale stad te zijn.

Ontwikkelingen

Een knelpunt met de ARN rondom de risico's van het WOS wordt opgelost. Tevens wordt de glasvezelverbinding onder de Waal verkocht aan Alliander Telecom en weer voor eigen gebruik bij hen gehuurd. Huurinkomsten van deze glasvezel worden gedeeld. 2015 zal in het teken staan van het verder voorbereiden en uitwerken van weer nieuwe aansluitingen